ENGLISH    
 
 
 • Öğrenci İşleri
 •      
   
   
   
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
   
  Finansal İktisat Doktora Programı
  Dersler
   

  BA 510 Muhasebe (4+0+0) 0

  Muhasebenin tanımı ve işlevi; finansal tablolar; muhasebede kayıt düzeni; dönem kârının ölçülmesi; yıl sonu işlemleri; ticari işletmelerde muhasebe; dönen; duran ve diğer varlıkların muhasebeleştirilmesi; kısa ve uzun süreli borçların muhasebeleştirilmesi; ortaklıklar ve anonim şirketlerde sermaye hesaplarının muhasebeleştirilmesi; genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; Türk tekdüzen muhasebe sistemi ve uygulamaları; nakit akışı tabloları; maliyet kavramı ve maliyet muhasebesinin temel ilişkileri; enflasyon muhasebesi.

  ECON 500 İktisat (4+0+0) 0

  Ekonomideki temel konuların incelenmesi; mikro iktisat ve makro iktisattaki önemli konuların yanı sıra mali politika, para politikası, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi gelişmeler ve Türkiye ekonomisi gibi konuların esasları.

  STAT 500 İstatistik (4+0+0) 0

  Olasılık ile ilgili temel kavramlar; tesadüfi değişkenler ve tesadüfi değişkenlerin olasılık dağılımları; örnekleme teorisi; tahmin; hipotez testleri; regresyon ve korelasyon analizi; doğrusal çoklu bağlantı; değişken varyans; ve otokorelasyon sorunları; iki değerli değişkenler; zaman serisi analizi.

  MATH 500 Matematik (4+0+0) 0

  Koordinat sistemleri; eğriler, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, limit, devamlılık ve türev; yüksek dereceli türevler; dizi ve seriler; kısmi türev; çok değişkenli denklemlerin maksimum ve minimumları; kısıt altında maksimizasyon ve minimizasyon, çok değişkenli denklemler; Lagrange çarpanları; entegral; çok değişkenli denklemlerin çok katlı entegrallerinin alınması; alan hesaplamaları; olasılığa giriş; vektör ve matrisler; ters matrisler ve Cramer kuralı; lineer denklem sistemlerinin matris çözümleri; lineer cebire giriş, girdi-çıktı analizleri; lineer programlama; grafiksel çözümleme.

  FIN 511 Finansal Yönetim (4+0+0) 3

  Finans fonksiyonu ve finans yöneticisi; finansal çevre; finansal analiz; finansal planlama ve kontrol; risk getiri ilişkileri; paranın zaman değeri; tahvil ve hisse değerleme, işletme sermayesi yönetimi; nakit, alacak ve stok yönetimi; kısa dönem borçlanma; sermaye bütçelemesi; proje nakit akış analizi; riskli projeler için sermaye bütçelemesi; sermaye maliyeti; sermaye yapısı; kâr payı; uzun dönemli finansman; hisse senedi arzı ve yatırım bankacılığı; uzun vadeli borçlanma; finansal sıkıntı, iflas ve yeniden yapılanma; uluslararası finansa giriş.

  ECON 512 Ekonomik Analiz (4+0+0) 3

  Arz, talep ve piyasa fiyatlarının oluşumu, talep elastikliği, piyasalar ve refah. Firma davranışı, endüstri organizasyonu, tam rekabet piyasaları, tekel, oligopol ve tekelci rekabet, emek piyasaları, gelir dağılımı. Ulusal gelirin belirlenmesi, enflasyonun ölçümü, üretim ve büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki alışveriş. Para ve bankacılık, uluslararası serbest ticaret ve korumacılık.

  ECON 513 Ekonometrik Analiz (4+0+0) 3

  Temel veri analizi, korelasyon analizi, basit regresyon analizi, regresyon analizinin istatistiksel çıkarımları, çoklu regresyon, regresyon analizinde kukla değişken kullanımı, dağıtılmış gecikme modelleri, tek değişkenli zaman serisi analizine giriş, zaman serisi değişkenleri ile yapılan regresyonlar, makroekonomi ve finansta kullanılan zaman serisi analizi yöntemleri, model belirleme konuları, çoklu denklem modelleri.

  FIN 521 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (4+0+0) 3

  Finansal varlıklar; finansal piyasalar, küreselleşme ve türev piyasalar, finansal aracılar ve piyasalardaki yeni gelişmeler, mevduat kabul eden kuruluşlar; merkez bankacılığı ve para politikası; sigorta şirketleri; yatırım şirketleri ve emeklilik fonları; menkul değer fiyatlarının ve faiz oranlarının belirlenmesi; faiz oranlarının genel düzeyi ve yapısı; birincil ve ikincil piyasaların yapısı ve işleyişi; kamu menkul değerler pazarı; özel tahvil piyasası; hisse senedi piyasaları; vadeli piyasalar; opsiyon piyasaları; swap piyasaları.

  ECON 515 Para Ekonomisi (4+0+0) 3

  Paranın etkileri üzerine ampirik kanıtlar, para talebi, para arzı, statik Klasik ve Keynesyen modeller, enflasyon dinamikleri, alternatif enflasyon ve işsizlik teorileri, hükümetin bütçe kısıdı, kısa vadeli para politikası, açık ekonomilerde para politikasının farklı döviz kuru rejimlerindeki etkinliği, para politikasının kredi kanalları, politikaların zaman tutarsızlığı, para politikası uygulama prosedürleri, para ve iş çevrimleri.

  FIN 531 Uluslararası Finans (4+0+0) 3

  Çokuluslu şirketler ve uluslararası finansal yönetimin önemi; uluslararası para sistemi; ödemeler dengesi; döviz piyasaları; vadeli döviz piyasaları ve opsiyon piyasaları; uluslararası finansta temel parite koşulları; döviz riski pozisyonu ve döviz riski; döviz riski yönetimi; döviz kuru tahmini; uluslararası para ve sermaye piyasaları; uluslararası bankacılık; faiz oranı ve para swapları; uluslararası ticaretin finansmanı; doğrudan dış yatırım; çokuluslu sermaye bütçelemesi; uluslararası işletme sermayesi yönetimi.

  ECON 611 İleri Düzeyde Mikroekonomi (3+0+0) 3

  Bu ders ileri düzeyde mikroekonomi konularını ele almaktadır. Bu konular, tekel, tekelin toplumsal maliyeti, tekellerin düzenlenmesi (regulating), fiyat farklılaştırılması, normal biçimdeki oyunlar, ardışık biçimli oyunlar, eksik bilgiye dayalı oyunlar, oligopol modelleri, işbirlikçi ve işbirlikçi olmayan pazarlık, açık arttırmalar, asil- vekil sorunu modelleri, sinyal verme oyunları.

  ECON 612 İleri Düzey Makroekonomi (3+0+0) 3

  Bu ders; makroekonomi teorisine ilişkin şu konuları ileri düzeyde, analitik ve formel bir biçimde kapsamaktadır: emek, mal ve sermaye piyasalarındaki belirsizliğin ve aksaklıkların sonuçları, eksik rekabet, nominal ve reel katılıklar, farklı Phillips eğrisi teorileri, belirsizlik altında tüketim/tasarruf kararları, açık ekonomilerde para ve maliye politikaları, paranın uzun dönem dinamikleri, enflasyon ve faiz oranları, kısa dönemli konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları, uzun dönemli dışsal ve içsel büyüme teorileri, döviz kurlarının belirlenmesi, döviz kuru rejimleri, sermaye hareketleri ve mali piyasalar. Her konu, Ortodoks keynezyen, monetarist, yeni klasik makroekonomi, reel konjonktür teorisi, yeni keynezyen, Avusturya ve post-keynezyen iktisadi düşünce okulları ile ilişkilendirilerek ele alınacaktır.

  FIN 611 Finans Teorisi (3+0+0) 3

  Bu ders finansal ekonominin teorisine ait ileri düzeyde konuları kapsamaktadır. İncelenen konular arasında belirsizlik altında seçim ve fayda teorisi, belirsizlik altında seçenek tercihi teorisi (state-preference theory), ortalama varyans portfolio teorisi, piyasa denge modelleri, opsiyon fiyatlama modelleri, faiz oranlarının vade yapısı , etkin sermaye piyasası teorisi, bilgi asimetrisi ve temsilci teorilerini içermektedir.

  FIN 612 Finansal Ekonometri (3+0+0) 3

  Bu ders hisse getirilerinin tahmini, piyasa mikro yapısı modelleri, uzun ve kısa periyotlu vaka çalışmaları analizi, alım satım stratejileri, ARCH / GARCH modelleri, term structure modelleri, lineer olmayan modelleri, data mining modelleri, finansal risk modelleri yapılırken kullanılan ampirik araştırma teknikleri ve metodolojilerini kapsamaktadır.

  FIN 613 Uygulamalı Sayısal Finans (3+0+0) 3

  Bu ders uygulamalı matematik ve finans alanlarındaki hesaplama teknikleriyle ilgili konuları kapsamaktadır. Konular; programlamaya giriş, lineer sistemlerin çözümü, denklem çözüm teknikleri, enterpolasyon metotları, en küçük kareler yöntemi, diferansiyel denklemler, ODE çözümleri, özdeğer ve tekil değer çözümlemeleri, polinomlar, splines ve olasılık dağılımları.

  FIN 614 Finansal Politika (3+0+0) 3

  Bu ders finansal teorilerin uygulamalarını kapsar. Belirsizlik altında yatırım kararı alma, belirsizlik ve opsiyon varlığı altında çok dönemli sermaye bütçelemesi, performans ölçümü ve teşvik tasarımı, değerleme ve vergi politikası, sermaye yapısı ve sermaye maliyeti, birleşmeler, elden çıkarma, yeniden yapılandırma ve yönetişim ile finansal yönetimin diğer uygulamalı alanları.

  ECON 613 Oyun Teorisi ve Ekonomik Tasarım (3+0+0) 3

  Stratejik biçimli oyunlar, üstün stratejiler dengesi, tam bilgi altında ardışık biçimli oyunlar, alt oyunlar mükemmel Nash dengesi, karma strateji dengesi, tekrarlı oyunlar, eksik bilgi altında oynanan eşanlı oyunlar ve bayesgil denge, eksik bilgi altında oynanan ardışık oyunlar ve mükemmel bayezgil denge, piyasa yapıları, fiyatlama teorisi, yoğunlaşma, şirket birleşmeleri ve giriş engelleri, araştırma ve geliştirme, uyum ve standartlaştırma ekonomileri, kalite ve dayanıklılık, piyasa düzenlemeleri.

  FIN 615 Finansal İktisatta Seminer

  Bu derste Finansal İktisatta kullanılan araştırma yöntemleri ile akademik araştırmanın nasıl yapılması gerektiği sorusunun cevabı üzerinde durulmaktadır. Öğrenciler finans ve ekonomi alanlarından güncel bir konu seçerler. Seçtikleri konuyla ilgili yapacakları araştırma sırasında öğrenciye yol gösterilir. Tamamlanan çalışma, öğrenciler tarafından sunulur ve tartışılır.

  FIN 616 Varlık Değerleme (3+0+0) 3

  Bu ders finansal varlık fiyatlama teorisindeki ileri düzey konuları kapsar. Bu konular, birden fazla döneme ait tüketim, portföy seçimi, finansal varlık fiyatlama teorileri, birden fazla dönem için piyasa dengeleri, şarta bağlı fiyatlama, difüzyon süreçleri, Ito Lemma , dinamik korunma, kısmi diferansiyel denklem çözümü, arbitraj, martingale , fiyatlama kerneli, difüzyon ve sıçramalı süreçler ve sürekli zamanda finansal varlık fiyatlamayı içerir.

  FIN 617 Davranışsal Finans (3+0+0) 3

  Ampirik bulgular standart ekonomik paradigma (sorunsal) yani rasyonel birey ve etkin piyasaların, finansal piyasalardaki davranışları yeterince izah edemediğini göstermektedir. Bu derste, yeni araştırmalar için fırsatlar arayan bir bakış ile bu konudaki delilleri inceleyip, finansal piyasalar için alternatif teoriler üretmek üzere psikolojiyi kullanacağız. Ders, zihinsel muhakeme ve seçim, kendi kendini kontrol ve dönemler arası seçim, ekonominin varsayımları ve doğruluğu, yatırımcı aşırı tepkileri, finansal varlık analistleri ve deneysel ekonomi konularını içermektedir.

  FIN 538 Risk Yönetimi ve Sigortacılık (4+0+0) 3

  Riskin tanımı, belirlenmesi ve ölçülmesi, risk yönetimindeki yönelimler ve gelişmeler, risk yönetimi ve sigortanın hukuki yönleri, ticari gayrimenkul ve mesuliyet riskleri, sigorta endüstrisi, sigorta ve pazarlama sistemleri, sigorta şirketi faaliyetleri, sigortacılık mevzuatı.

  ECON 514 Araştırma Yöntemleri (4+0+0) 3

  Sosyal bilimlerdeki araştırmanın temel nitelikleri, araştırma süreci, araştırmanın etiği, niteliksel ve niceliksel araştırma, literatür incelemeleri, örnekleme, ankete dayalı araştırma, gözleme dayalı araştırma, deney, ikincil kaynaklar, ölçüm ve ölçümleme, deneysel araştırma uygulamaları, araştırma raporunun yazılması ve sunulması.

  FIN 523 Portföy Kuramı ve Yatırım Yönetimi (4+0+0) 3

  Beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümü; finansal varlıklar; finansal piyasalar; finansal bilginin kaynakları; hisse senedi piyasa endeksleri ve hesaplanması; finansal varlıkların değerlemesi; portföy analizi; sermaye varlık fiyatlama modeli; arbitraj fiyatlama modeli; tahvil değerleme; faiz oranlarının zaman yapısı; faiz oranı riski, kredi riski ve enflasyon riski kavramları; hisse senedi değerleme; hisse senedi fiyat hareketleri ve teknik analiz; temel analiz; portföy seçimi ve yönetimi; portföy performans ölçümü; finansal türev ürün ve piyasalar.

  ECON 517 Kamu Maliyesi (4+0+0) 3

  Devlet harcamaları ve vergiler, optimal vergi politikası teorisi, dinamik maliye politikası, denge ve büyüme. Milli gelir, devlet harcaması ve dengeli bütçe çarpanı. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde Fayda- Maliyet analizi teori ve uygulaması ve benzer teknikler. Özel ve Kamu yatırım kararları arsındaki farklılaşmanın kaynakları. Bütçe açığı ve enflasyon, bütçe açığını finanse etmenin yolları. Özelleştirme, İç ve dış borçlar.

  FIN 527 Ticari Banka Yönetimi (4+0+0) 3

  Bankacı-Müşteri ilişkisi, parkende bankacılık, mevduat, fiyatlama, para yönetimi, ücrete dayalı hizmetler, kurumsal bankacılık, genel değerleme kriterleri, kredi derecelendirme, kredi fiyatlama, kredilendirme ve denetim, uluslararası perspektif vaka çalışmaları güncel gelişmeler.

  FIN 532 Finans Mühendisliği (4+0+0) 3

  Fiyat volatilitesi, korunma ve finans mühendisliği kavramı; risk profili, riskin azaltılması; kısa ve uzun pozisyonların korunması; vadeli sözleşmelerle korunma; swap sözleşmeleri ile korunma; opsiyon sözleşmeleri ile korunma; opsiyon fiyatlama modelleri; türev varlıkların yaratıcı kullanımı, matematik, istatistik ve çalışma sayfası uygulamaları.

  ECON 511 Yönetim Ekonomisi (4+0+0) 3

  Ekonomik teorinin kullanımı, iş dünyasında karar almada ekonometri ve matematiksel ekonomi; talep, üretim ve maliyetler, farklı piyasa yapılarında fiyatlama, risk ve belirsizlik altında karar alma; sermaye bütçelemesi.

   
   
   
   
   
  Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
  © Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by