ENGLISH    
 
 
     
 
 
 
Hukuk Fakültesi
 
Dersler
 
HUK 111 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 4(4+0+0) ECTS 7

Medeni Kanunun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması.

Zorunlu
HUK 112 Aile Hukuku 4(4+0+0) ECTS 7

Nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık.

Zorunlu
HUK 121 Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 3(3+0+0) ECTS 7

Anayasa kavramı, anayasa hukukunun temel kavram ve ilkeleri, insan hakları ve özgürlükler, siyasal iktidar, demokrasi teorisi, devlet mefhumu, devletin niteliği ve biçimleri, anayasa yapım ve değiştirilme şekilleri, siyasal partiler, seçimler ve seçim sistemleri, hukuk devleti kavramı, kuvvetler birliği-kuvvetler ayrılığı, anayasa yargısı.

Zorunlu
HUK 122 Türk Anayasa Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Osmanlı-Türk anayasacılığının seyri, Cumhuriyet dönemi anayasalarının temel özellikleri, 1982 Anayasası'nın temel nitelikleri; 1982 Anayasasında Cumhuriyetin nitelikleri, kuvvetler ayrılığı, insan haklarının ele alınışı, yasama fonksiyonu ve işlemleri, yürütme fonksiyonu ve işlemleri, yasama organı, yürütme organı, yargı organı, anayasa yargısı.

Zorunlu
HUK 130 (LAW 130) Hukuka Giriş 3(3+0+0) ECTS 4

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

Zorunlu
HUK 131 Hukuka Giriş 3(3+0+0) ECTS 6

Sosyal Davranış Kuralları ve Hukuk, Pozitif Hukukun Yürürlüğü Sorunu (Hukukun Kaynakları, Sosyo-Ekonomik Değişimlerin Türk Pozitif Hukuk Sistemine Etkileri, Yazılı Hukuk Kurallarının Yürürlüğü), Hukuk Kurallarının Yorumu (Yorum Türleri, Metodları, Yorumda Mantık Kuralları), Hukuk Kurallarının Yaptırımları, Hukukun Dalları, Muhakeme Görevi (Muhakeme Makamları, İddia, Savunma, Yargılama; Yargılama Makamlarının Teşkilatı), Hukukta Boşluk ve Hâkimin Hukuk Kuralı Koyma Yetkisi, Hâkimin Takdir Yetkisi.

Zorunlu
HUK 133 Hukuka Giriş 2(2+0+0) ECTS 3

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

Zorunlu
HUK 134 İşletme Hukuku 3(3+0+0) ECTS 4

Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar; iş hukukunun alanları ve kapsamı; istihdam sözleşmesinin tesisi; istihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar; sözleşmenin sona erdirilmesi; çalışma saatleri ve ücretli izin; işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.

Zorunlu
HUK 152 Ceza Hukukuna Giriş 3(3+0+0) ECTS 6

Ders kapmasında ceza hukukunun tarihçesi, ceza hukukunun tanımı, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukuna hakim olan ilkeler, ceza kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, suçluların geri verilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 162 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3(3+0+0) ECTS 4

Hukuk Kavramının Aracı Olarak Sosyoloji, Hukuk ve Sosyolojinin Ortaklaşa Konuları, Hukuk Kuralının Genel Görünümü Ve Araştırılması Yöntemleri, Gelişim Süreci İçerisinde Hukuk Sosyolojisi, Pozitif Bir Bilim Olarak Hukuk Sosyolojisi, Teorik Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisinin Hukuk Tarihindeki Kökleri, Klasik Hukuk Sosyolojisi Anlayışı ve Hukuk Sosyolojisinin Güncel Konumu.

Zorunlu
HUK 182 Genel Kamu Hukuku 3(3+0+0) ECTS 5

Bu derste liberal, marksist, faşist, nasyonel sosyalist, sosyal devlet sistemleri ve bunların ekonomik, sosyal, siyasal yapıları, adalet ve demokrasi anlayışları incelenecektir. Dersin amacı, dünyada görülen belirli devlet sistemleri hakkında, öğrenciye ayrıntılı bir eğitim vermektir.

Zorunlu
HUK 192 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Roma Hukuku,İslamiyet öncesi Türk Hukuku, İslamiyet'in kabulünden sonra Türk Hukuku, klasik dönem Osmanlı Hukuku, Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuku.

Zorunlu
HUK 201 (LAW 201) Çevre Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste çevre hukukuna giriş, çevre ile ilgili karar alımından halkın katılımı,Avrupa Birliği Çevre Hukuku ve Çevre Politikası,sürdürülebilir kalkınma,kirlilik kontrolü,kalkınma ve yer üstü kullanımında yapılan kontroller gibi konular ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 202 (LAW 202) Kriminoloji 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste, Kriminolojiye giriş, araştırma metotları, suç, suçluların tasnifi (tipoloji), suç teorileri, suçlular ve suçluluğu etkileyen çevresel faktörler ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 203 (LAW 203) Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 5

Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri dersinde, çeşitli ülkelerin hukuk sistemleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 204 (LAW 204) Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 3(3+0+0) ECTS 5

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve insan hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler anlaşmaları, insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası güvence mekanizması ve sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki etkileri, bireysel başvuru hakkı uygulama örnekleri.

Fakülte Seçmeli
HUK 206 (LAW 206) Hukuk ve Kültürel Çalışmalar 3(3+0+0) ECTS 5

Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci icinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanin doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin olçüsünü gösteren aracların bütünüdür. Kültürel Araştrmalar ise, kaynaklarını degişik sosyal ve insani bilim disiplinlerinde bulan ve bunları kültürün her yönüyle araştırılması açısından bir araya getiren "disiplinlerarası" bir alan olup; kültüre sadece yüksek sanat ürünlerini değil, gündelik hayatı da kapsayan "anlamlama", "anlam üretme" pratikleri olarak yaklaşır. Hukuk ise birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkanlan, kamu güicüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun icin ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Bu seçimlik derste hukukun antropoloji, sosyoloji, psikoanaliz, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları gibi disiplinlerden yararlanılarak edebiyat, sinema, tiyatro ve diger popüler kültür ürünlerindeki temsilleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 207 Trafik Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Trafik ve Ulaştırma, Trafikle İlgili Kavramlar, Trafik Kazaları ve Trafik Kazalarının Genel Değerlendirmesi, Sorumluluk Kavramı ve Trafik Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluk, Trafik Kazalarından Doğan Cezai Sorumluluk, Trafiğin Yönetimi, Trafik Işık ve İşaretleri, Trafik Kuralları, Trafik ve Çevre Bilgisi.

Fakülte Seçmeli
HUK 209 Hukuk Dili 3(3+0+0) ECTS 6

Genel olarak hukuk dilinin ve hukukun çeşitli dallarına dair terimlerin aktarılması, teknik terimlerin izah edilmesi, sadeleştirilmiş mevzuat ve yeni dil ile karşılaştırmalı olarak eski ifadelerin açıklanması .

Fakülte Seçmeli
HUK 224 Anayasa Yargısı 3(3+0+0) ECTS 6

Anayasa yargısının ortaya çıkışı ve tarihi seyri, Marbury-Madison Davası (1803), Anayasa Yargısının Amacı, Hukuk Devleti İlkesi ve Anayasa Yargısı, Anayasa Yargısı-İnsan Hakları İlişkisi, Anayasa Yargısı Modelleri (Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde), Anayasa Yargısına Başvuru Yolları (Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde), Soyut Norm Denetimi, Somut Norm Denetimi, Anayasa Şikayeti (Bireysel Başvuru), Anayasa Yargısının Meşruiyet Temeline Değin Doktriner Görüşler ve Temel İlkeler.

Fakülte Seçmeli
HUK 228 Hukuk Metodolojisi 3(3+0+0) ECTS 6

Hukuk Normunun Mantıki Analizinin Nasıl Yapılacağı; Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Yetiştirilmesi; Hukuk Alanında Kaynaklar, Metot-Mantık; Hukuk Problemleri, İnceleme, Sorun Çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut-Çekişmeli Hukuk Problemleri) Mantık Yasalarının Yol Göstericiliği; Norm Türleri-Mantık-Hukuk İlişkisi; Sosyal Bilimlerde Metot Problemi; Başlıca Bilgi Edinme Yöntemleri ve Hukuka Yansımaları; Mantıki Delillendirmenin Temelleri.

Fakülte Seçmeli
HUK 232 İdare Hukuku - II 2(2+2+0) ECTS 4

Düzenleyici İşlemler; İdarenin Düzenleme Yetkisi, Kanun Hükmünde Kararnameler, İdari Sözleşmeler; Sözleşme Tipleri, Kamu İhalesi, İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti, Kolluk, İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri, Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Denetlenmesi.

Zorunlu
HUK 233 Anayasa Hukuku 3(3+0+0) ECTS 4

Anayasa, Anayasa'nın diğer yasalarla ilişkisi, Anayasal kurumlar, Anayasa'dan doğan hak ve yükümlülükler, İdari Hukuk'un tanımı ve önemi, hükümetin idari yapısı, merkezi ve yerel yönetimler, İdari Hukuk'ta yasal kontrol konularını içerir.

Zorunlu
HUK 234 İhale Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

İhale Hukuku; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, Kamu İhale Süreci; Kamu İhale Kanununda Öngörülen Hak Arama Yolları, İhale Hukukunda İdari Yaptırımlar, Kamu İhale Sözleşmeleri, İhale Suç ve Cezaları; İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu.

Fakülte Seçmeli
HUK 236 İmar Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

İmar Hukuku'nun İdare Hukuku ilkeleri ile birlikte, imar planlamasının özellikleri, hazırlanması, kabul edilmesi, uygulanmasının imar hukuku kanunları, konu ile ilgili içtihatlar ve makaleler ışığında incelenmesi.

Fakülte Seçmeli
HUK 238 Hükümet Biçimleri 3(3+0+0) ECTS 6

Hükümet biçimleri dersi, kuvvetler birliği ve bahusus kuvvetler ayrılığı teorileri muvacehesinde çeşitli hükümet biçimlerinin incelenmesini amaç edinmektedir. Bu cümleden olmak üzere, derse değin çalışmalar şu noktalarda yoğunlaşacaktır: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi, Kuvvetler Birliği Teorisi, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi ve Yarı-Başkanlık Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal nizamında hükümet biçimleri (1921, 1924 ve 1961 anayasalarının öngörmekte oldukları hükümet biçimlerinin incelenmesi), Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1982 Anayasası'nın öngörmekte olduğu hükümet biçimi (2007 Anayasa Değişiklikleri Öncesi ve 2007 Anayasa Değişiklikleri Sonrası).

Fakülte Seçmeli
HUK 252 Devletler Umumi Hukuku - II 2(2+0+0) ECTS 3

Diplomatik ilişkiler, uluslararası sorumluluk, uyuşmazlıkların hukuki ve barışçı yollardan çözümü, uluslararası barış ve güvenlik hukuku, uluslararası deniz ve hava hukuku.

Zorunlu
HUK 253 Demokrasi Teorisi 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste, Antik Yunan'da demokrasi, modern demokrasi kuramı, çoğulculuk ve demokrasinin kuramsal yapısı hakkında eğitim verilecektir. Dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin demokrasi konusunda hem tarihsel hem felsefi görüş kazanmalarıdır.

Fakülte Seçmeli
HUK 254 Uluslararası İnsancıl Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6

Ders kapsamında, savaş yapma hakkı (ius ad bellum) ve savaş içindeki hak ve yükümlülükler (ius in bello) yönleri esas alınarak değinilecektir. Bu çerçevede öğrenciler, insancıl hukukun gelişim süreci, hukuki kaynakları, milletlerarası barış ve güvenliğin korunması, silahlı çatışma türleri, silahlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi, tarafsızlık hukuku, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının sağlanması, bu hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlali durumunda uygulanabilecek yaptırımlar ve ihlali gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları gibi konu başlıkları altında, yeni gelişmeler ışığında ve pozitif bir yaklaşımla bilgilendirilecektir.

Fakülte Seçmeli
HUK 256 Türk Demokrasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6

TTürk Demokrasi Tarihi dersinde çok partili sistemin kuruluş mücadelesi, muhalif partilerin kuruluşu, iktidar-muhalefet partileri arasındaki farklılıklar, parti içi anlaşmazlıklar, iktidar mücadelesi, milliyetçilik, laiklik, din ve politika, devletçilik ve iktisadi planlama, sosyal sınıflar, batılılaşma ve güncel siyasi olayların kökeni gibi konular ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 261 Ceza Hukuku Genel Hükümler 6(6+0+0) ECTS 7

Bu derste ceza Hukukunun temel hükümleri ve bu hükümlerde belirtilen Suç genel teorisi, tipiklik, maddi unsurlar, manevi unsurlar, hukuka aykırılık unsuru, suçun özel görünüş şekilleri, kusurluluğu etkileyen haller, şahsi cezasızlık sebebi ve etkin pişmanlık halleri, Ceza kavramı, cezanın amacı, cezanın nitelikleri ve çeşitleri, hapis cezası, adli para cezası, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi, güvenlik tedbirleri, dava ve ceza ilişkisini sona erdiren nedenler gösterilecektir.

Zorunlu
HUK 262 Borçlar Hukuku Genel Hükümler 6(6+0+0) ECTS 7

Borç kavramı, borcun kaynakları, sözleşmenin meydana gelmesi, şekli, yorumlanması, sözleşmenin konusu, hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü, maddi ve maddi olmayan yanılma, aldatma, korkutma, temsil, haksız fiil sorumluluğu, haksız fiilin unsurları, sorumluluk, zararın tazmini, maddi ve manevi tazminat, sebepsiz zenginleşmeBorçların sonuçları, ifa, borcunun ifa edilmemesinin sonuçları, borçlunun temerrüdü, borçların üçüncü kişilere etkisi, borçların sona ermesi, takas, zamanaşımı, müteselsil borç, şarta bağlı borç, cezai şart, alacağın temliki ve borcun nakli. .

Zorunlu
HUK 271 İdare Hukuku 3(3+0+0) ECTS 7

İdare Hukuku'nun Bilgi Kaynakları, İdare Kavramı, İdare Hukuku'nun Tanımı; Sistemleri, Gelişimi, Uygulama Alanı, Bölümleri ve İdare Hukuku'nu Etkileyen Anayasal İlkeler, Türkiye'nin İdari Yapısı, İdari Teşkilat; İdari Teşkilata Hâkim Olan İlkeler, Merkezi İdare, Yerinden Yönetim Kuruluşları, İdari İşlemler; İdari İşlem Kavramı, Bireysel İşlemlerDüzenleyici İşlemler; İdarenin Düzenleme Yetkisi, Kanun Hükmünde Kararnameler, İdari Sözleşmeler; Sözleşme Tipleri, Kamu İhalesi, İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti, Kolluk, İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri, Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Denetlenmesi..

Zorunlu
HUK 272 İdari Yargılama Hukuku 3(3+0+0) ECTS 7

İdari Yargı Teşkilatı, İdarenin Yargısal Denetimi, Danıştay - İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, İdari Dava Kavramı, Tahkim, İptal Davası, Yürütmenin Durdurulması, Tam Yargı Davası, İdari Yargılama Usulünde Kanun Yolları.

Zorunlu
HUK 281 Devletler Umumi Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası hukuk kurallarının oluşması ve gelişimi, devletler hukukunun kaynakları, devletler hukukunun kişileri, uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülükler, sözleşmelerin iç hukuka etkisi,Diplomatik ilişkiler, uluslararası sorumluluk, uyuşmazlıkların hukuki ve barışçı yollardan çözümü, uluslararası barış ve güvenlik hukuku, uluslararası deniz ve hava hukuku.

Zorunlu
HUK 292 Vergi Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Vergi kavramı, vergi hukukunun konumu, kaynakları, vergi hukukunun temel kavramları, vergilendirme yetkisi, vergi ödevi, vergi işlemleri, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, vergi yargısı, vergi suç ve cezaları, vergi politikası, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi, vergi icra hukuku.

Zorunlu
HUK 301 (LAW 301) Spor Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Spor Teşkilatı, sporda iş hukuku, vergi hukuku, fikri haklar, spor kamu hukuku, uluslararası teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, spor yargısı.

Fakülte Seçmeli
HUK 302 (LAW 302) Bilişim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste iletişim teknikleri, internet, siber uzay,bilişim,iletişim ve internette işlenen suç ve kabahatler bunların cezalandırılması,internet ve iletişimi ülkemizde denetleyen kurumlar karşılaştırmalı hukuka da yer verilerek sosyo-hukuki boyutta ele alınacaktır.Ders dili İngilizcedir.

Fakülte Seçmeli
HUK 303 (LAW 303) Tüketici Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ışığında tüketicinin korunması ve aydınlatılması, tüketici sözleşmeleri, kredi sözleşmelerinin yanı sıra tüketicilerin ayıplı mal veya hizmetler karşısında sahip oldukları haklar, genel işlem şartlarının hukuki denetimi ve tüketici mahkemelerinin işleyişi, dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği Tüketici Hukuku da genel olarak işlenmekte, öğrencilerin bu hususta bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Fakülte Seçmeli
HUK 304 (LAW 304) Fikrî ve Sinaî Mülkiyet Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar.

Fakülte Seçmeli
HUK 305 (LAW 305) Uluslararası Tahkim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

''Uluslararası Tahkim Hukuku'' dersinde Uluslararası tahkime genel bakış,tahkim anlaşması ve geçerliliği, uygulanabilecek hukuk kuralları,tahkim mahkemesinin kuruluşu,organizasyonu ve yargı yetkisi, tahkikat esnasında ulusal mahkemelerin rolü, hakem kararlarının tanınması ve uygulanması hususları ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 306 (LAW 306) Uluslararası Örgütler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası Örgütlerin tarihçesi, Tüzel kişilikleri,Üyelik ve temsili,Uluslararası örgütlerin organları,Uluslararası örgütlerin yetki ve sorumlulukları, Üye Devletlerin üçüncü kişilere karşı sorumlulukları,Uluslararası örgütlerin finansmanı, dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü,Uluslararası örgütlerin dağılması (tasfiyesi) ve halefiyet.

Fakülte Seçmeli
HUK 307 Ekonomik Suçlar 3(3+0+0) ECTS 6

Ekonomik suç kavramı, ekonomik suçların özellikleri, diğer suçlardan farklılıkları, karşılıksız yararlanma suçu (TCK. m.163), ihaleye fesat karıştırma suçu (TCK m.235) banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu gibi Türk Ceza Kanunundaki ekonomik suçlar, karşılıksız çek keşidesi suçu,Bankacılık Kanununda düzenlenen zimmet suçu, sermaye piyasalarında manipülasyon, Vergi Usul Kanunu'na, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçakçılık suçları bu derste ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 308 Uluslararası Sözleşmeler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

''Uluslararası Sözleşmeler Hukuku'' dersinde öncelikle uluslararası sözleşme kavramına değinilecektir. Daha sonra milletlerarası sözleşmelere ilişkin maddi hukuk kuralları öngören unidroit milletlerarası satış sözleşmesi ve hükümlerine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Ayrıca milletlerarası mal teslimine ilişkin Viyana Konvansiyonu incelenecektir. Son olarak banka uygulamasında geçerli olan akreditif sistemi açıklanacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 309 Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste Ülkemizdeki ceza hukuku uygulamalarına yönelik pratik çalışmalar, şikayet dilekçesi hazırlama, iddianame hazırlama, tutuklama kararlarına itiraz, savunmada dikkat edilecek temel bilgiler, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi bazı yabancı ülkelere ait ceza mevzuatları gösterilecektir.

Fakülte Seçmeli
HUK 331 Uluslararası Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası sistemde hukukun tarihine giriş dersidir. Uluslararası Sistemin genel yasal yapılarını ve hukuksiyaset ilişkisini inceler.

Zorunlu
HUK 336 Ceza Hukuku - IV (Özel Hükümler- II) 2(1+2+0) ECTS 3

Bu derste genel hükümler ile ilişkili biçimde Türk Ceza Kanunundaki Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar, Kamu Barışına Karşı Suçlar,Genel Ahlaka Karşı Suçlar,Aile Düzenine Karşı Suçlar,Ekonomi,Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar,Bilişim Alanında Suçlar,Millete ve Devlete Karşı Suçlar ele alınacaktır.

Zorunlu
HUK 341 Ticari İşletme Hukuku 3(3+0+0) ECTS 4

Ticari işletme, ticarethane, ticari iş, ticari hüküm, tacir, ticaret sicili, tescil, ticaret unvanı ve işletme adı, ticari defterler, cari hesap, haksız rekabet, marka, tacir yardımcıları, yeni ticaret kanunun bu alanda getirdiği yenilikler.

Zorunlu
HUK 344 Rekabet Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Rekabet hukuku açısından ekonomik anlamda rekabet kavramı önem ifade etmektedir. Öncelikli olarak ekonomik anlamda rekabet kavramı incelenecektir. Ayrıca rekabet hukukunun aktörü olan teşebbüs kavramına değinilecektir. Daha sonra rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşmanın şartları ve koşulları incelenecektir. Rekabet hukukunda hâkim durumun kötüye kullanılması kavramı ve koşulları üzerinde durulacaktır. Son olarak birleşme ve devralma olgusu tanımlanacak ve rekabet kurumundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalara değinilecektir. Ayrıca rekabet hukuku ile ilgili örnek soruşturmalar da irdelenecektir.

Fakülte Seçmeli
HUK 353 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 5(5+0+0) ECTS 7

Türk hukukunda özel borç ilişkilerinin düzenlenmesi, satım, trampa, bağışlama , kira, ariyet, karz, finansal kiralama sözleşmeleri,Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, itibar mektubu, vekaletsiz iş görme, vedia sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, ortaklık sözleşmeleri.

Zorunlu
HUK 354 Eşya Hukuku 4(4+0+0) ECTS 5

Eşya üzerinde kişilere tanınan haklar, ayni hak kavramı, mülkiyet ve mülkiyetin unsurları, menkul ve gayrimenkul mülkiyetinin konuları, kazanılmaları, kapsamları, takyitleri, kaybedilmeleri, korunmaları, türleri,Sınırlı ayni hak kavramı, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, rehin hakları, menkul ve gayrimenkul rehni, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi, rehnin karşılığı ikraz, tapu sicili, zilyetlik. .

Zorunlu
HUK 364 Ceza Hukuku Özel Hükümler 4(4+0+0) ECTS 5

Bu derste genel hükümler ile ilişkili biçimde Türk Ceza Kanunundaki "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ", "Kişilere Karşı Suçlar", "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar", Hürriyete Karşı Suçlar,Şerefe Karşı Suçlar,Topluma Karşı Suçlar,Türk Ceza Kanunundaki Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar, Kamu Barışına Karşı Suçlar,Genel Ahlaka Karşı Suçlar,Aile Düzenine Karşı Suçlar,Ekonomi,Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar,Bilişim Alanında Suçlar,Millete ve Devlete Karşı Suçlar …vs. suçlar ele alınacaktır.

Zorunlu
HUK 365 Uluslararası Deniz Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması, Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü, Açık Denizde Bayrak Devleti Kuralının İstisnaları Uluslararası Deniz Yatağı Kavramı ve Hukuki Rejimi 1982 BM Deniz Hukuku Söz.'de Deniz Çevresinin Korunması; Konuyla İlgili Türk Mevzuatı

Fakülte Seçmeli
HUK 374 (LAW 372) Türkiye'de Din-Devlet İlişkileri ve Laiklik 3(3+0+0) ECTS 6

Türkiye'deki Din- Devlet Ilişkilerinin Tarihsel, Sosyal ve Hukuksal Temelleri ve Laiklik Bağlamında Bu Temellerin Değerlendirilmesi; Devlet Otoritesiyle Din Otoritesinin Sınırlandırılması Ile Ortaya Çıkabilecek Sorunsallar; İnsan Hakları Bağlamında Türkiye'de Din- Devlet Ilişkilerinin Değerlendirilmesi; Din ve Devlet Arasındaki Etkileşim ve Mesafe; Laiklik Çeşitleri ve Uygulamaları; Devletin Taraflılığı ve Insan Hakları Ihlalleri.

Fakülte Seçmeli
HUK 382 Şirketler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 5

Adi ortaklıklar, Şahıs şirketlerinin nitelikleri, sorumlulukları, tasfiyeleri, anonim şirketlerin kuruluş şekilleri, sorumluluk halleri, yönetim kurulu, denetçiler, genel kurul, sermaye artırımı, hisse senetleri, fesih ve tasfiye, limited şirketlerin kuruluşu, sorumluluk halleri, yöneticileri, fesih ve tasfiye, yeni ticaret kanununun bu alanda getirdiği değişiklikler, kıymetli evrak kavramı, kambiyo senetleri kavramı, police, bono ve çek kavramı, unsurları, defi ve ziyaı.

Zorunlu
HUK 391 Medeni Usul Hukuku 5(5+0+0) ECTS 7

Mahkemelerin görev ve yetkileri, iş bölümü , hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi, davada taraflar, iki taraf vekilleri, tarafların hak ve vazifeleri, islah, feragat ve kabul, teminat, ihtiyati tedbirler, muhakeme, süreler, eski hale iade, adli tatil, dava çeşitleri, dava açılması ve sonuçları, esasa cevap ve karşılık dava, tahkikat, delil ikamesi, tanıklık, bilirkişi, senet, yemin, keşif, delillerin tespiti, tahkikatın sonuçlanmasıHüküm tesisi, dosyanın işlemden kaldırılması, mahkeme masrafları, hükümlere karşı kanun yolları (temyiz, iadei muhakeme, hükümlerin tavzihi), adlî yardım, tahkim, hâkimlerin sorumlulukları.

Zorunlu
HUK 392 Kıymetli Evrak Hukuku 2(2+0+0) ECTS 3

Bu derste Çek,Bono,poliçe gibi kıymetli evraklar ve geçerlilik koşulları incelenecektir.

Zorunlu
HUK 401 (LAW 401) Sermaye Piyasası Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz, içerden ticaret, yatırım fonları ve ortaklıklar, borsa işlemleri ve bu anlamda hukuki yapının açıklanması.

Fakülte Seçmeli
HUK 402 (LAW 402) Banka Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Bankalara özgü düzenlemeler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu - Merkez Bankası ilişkileri ve uluslararası bankacılık yöntemleri, çeşitli banka sözleşmeleri, özellikle genel kredi sözleşmesi ve banka teminat mektubu ile akreditif.

Fakülte Seçmeli
HUK 403 (LAW 403) Teori ve Uygulamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste, öğrencilerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hakkında genel bilgi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ışığında hakların ve özgürlüklerin uygulanması ve yorumu,AİHM öncesinde başvuru prosedürü, AİHS tarafından öngörülen özgürlüklerin ve hakların analizi, özgürlük ve haklardan yararlanılması,AİHS çerçevesinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırı gösterilecektir. Amaç, öğrencinin Avrupa'daki insan hakları hukuku yapısına hakim olmasıdır.

Fakülte Seçmeli
HUK 404 (LAW 404) Uluslararası Ceza Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders kapsamında uluslar arası ceza hukukunun gelişim süreci, uluslararası ceza hukukunun genel esasları, Uluslar arası Ceza Mahkemesi, Roma Statüsü'ne göre uluslararası suçların unsurları, cezai sorumluluk çeşitleri, cezai sorumluluk dışı durumlar, UCM'de yapılan kovuşturma ve cezalandırma usulü ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 405 (LAW 405) Uluslararası Yatırım Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

''Uluslararası Yatırım Hukuku'' dersinde yabancılık unsuru taşıyan Yatırımların Hukuki niteliği, gelişimi ve kapsamı; yatırımcılar ve yatırımlar; yatırım anlaşmaları,kamulaştırma,standartlar ve koruma,devletin sorumluluğu ve yetkisi, siyasal risk sigortası, yatırım ihtilaflarının çözümü

Fakülte Seçmeli
HUK 406 (LAW 406) Sağlık Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Sağlık Alanındaki Anayasa Düzenlemeler ve İnsan Hakları, Kamu Sağlığının Korunması, Sağlık Mesleklerinin Uygulamaları, Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Tedavi Sözleşmesinden Doğan Borçlar, Tıbbi Müdahale Çeşitleri, Hasta Hakları, Tıp Etiği, Sağlıkla İlgili Temel Yasalar, Sağlık Hakları ve Türkiye'deki Durum, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Personelinin Sorumluluğu.

Fakülte Seçmeli
HUK 407 Fikri ve Sınai Haklar 2(2+0+0) ECTS 3

Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması,fikir ve sanat eserleri kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar ve iş akdi.

Zorunlu
HUK 408 Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 5

AB Şirketler hukuku, İsviçre anonim ortaklıklar hukuku, Alman anonim ortaklıklar hukuku, Anglo Amerikan şirketler hukukunun genel hatları ile açıklanması ve Türk ticaret mevzuatının bu bağlamda karşılaştırılması.

Fakülte Seçmeli
HUK 415 Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 6

Karşılaştırmalı Medeni Hukuk dersinde, Medeni Hukuk kavram ve kurallarının tarihsel gelişimi karşılaştırmalı olarak işlenerek, karşılaştırmalı hukuk kavramı, Karşılaştırmalı Hukukun Bağımsızlığı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Hukuk Sosyolojisi, Biçimsel / Dogmatik / Tarihsel Karşılaştırmalı Hukuk, Karşılaştırmalı Hukukun görevleri, yönetsel sorunları, hukukun birleştirilmesinde Karşılaştırmalı Hukukun önemi ve yabancı hukukun benimsenmesi ve sonuçları ele alınmaktadır.

Fakülte Seçmeli
HUK 417 Devletler Özel Hukuku 3(3+0+0) ECTS 5

''Devletler Özel Hukuku-I'' Dersinde Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uygulamaları,Kanunlar ihtilafı ve bağlama kuralları, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası usul hukuku uygulamaları ve gelişmeleri konuları işlenecektir.

Zorunlu
HUK 419 Miras Hukuku 3(3+0+0) ECTS 5

Miras Hukuku dersinde miras hukukunun temel kavramlarının ve kurumlarının anlatılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle miras hukukunun, mirasın açılmasına kadar olan kısmı incelenecektir. Öncelikle miras, tereke, mirasbırakan, mirasçı kavramları ortaya konmaktadır. Vasiyetname ve miras sözleşmesi kurumlarından sonra mirasın nasıl paylaştırılacağı ve terekenin hesaplanması bu dersin önemli başlıklarını teşkil etmektedir. Bunun arkasından, saklı paylı mirasçılar ve bunların saklı paylarının ihlal edilmesi halinde gündeme gelecek tenkis davası işlenmektedir. Son olarak bu bağlamda denkeştirme kurumu da ele alınmaktadır.

Zorunlu
HUK 422 Deniz Ticaret Hukuku 2(2+0+0) ECTS 3

Gemi kavramı, nitelik ve türleri, bayrak, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği (tescil, kapsam, paraya çevrilmesi, devri), donatan ve kaptan. Deniz kazaları; müşterek avarya, çatma, kurtarma ve yardım, römorkaj, eşya taşıma (navlun) sözleşmeleri, yükleme ve boşaltma, taşıyanın sorumluluk ve hakları, yolculuğa engel olan sebepler, konişmento, denizaşırı satış mukaveleleri, deniz ödüncü mukavelesi.

Zorunlu
HUK 424 Taşıma Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Taşıma Hukuku dersi, Taşıma Hukukuna ilişkin genel ilkeler, taşıma işleri ve taşıma senedi, taşıma sözleşmesi, Türk Ticaret Kanununda yer alan Taşıma İşleri ve Taşıma Senedine ilişkin hükümler, Karayoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığına İlişkin Sözleşme (CMR) ve uygulaması, Taşıma Hukukuyla ilgili ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararları ile bu konuda ortaya çıkan uluslararası uyuşmazlıkların çözümü konularını içermektedir.

Fakülte Seçmeli
HUK 426 Avrupa Birliği Şirketler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

''Avrupa Birliği Şirketler Hukuku'' dersinde öncelikle Avrupa Birliği hukukunda Tüzük ve Yönerge arasındaki farka yer verilecektir. Daha sonra Avrupa Birliğinin Şirketler hukukuna ilişkin yönergelerine değinilecektir. Bu kapsamda, ortaklıkların organları ve ehliyetine ilişkin Birinci Yönerge'ye öncelik verilecektir. Daha sonra birleşme ve devralmalara ilişkin yönerge ile işçi katılımını düzenleyen yönergelere yer verilecektir. Ayrıca anonim oratklığın devralınması kavramı ile devralma ve zorunlu çağrıya ilişkin hüküm incelenecektir. Son olarak Avrupa Şirketi (SE) Tüzüğü ve Avrupa Şirketi kavramına yer verilecektir.

Fakülte Seçmeli
HUK 428 Sigorta Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Sigorta sözleşmeleri, sigorta türleri, sigortalının borçları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın rücu.

Fakülte Seçmeli
HUK 433 Enerji Piyasası Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Dersin konusunu önemli yaptırımlar içeren, enerji hukuku ile ilgili düzenlemeler, politikalar suçlar ve kabahatler oluşturmaktadır. Ders içeriği aşağıdadır. I. Genel Hükümler: Temel Kavramlar; Enerji, Enerji Piyasası, a) Petrol Piyasası b) Elektrik Piyasası, c) Doğalgaz ve LPG Piyasası, Yenilebilir Eneri Kaynakları, Enerji Verimliliği, dünyada enerji ile ilgili düzenlemeler, enerji politikaları ve idari organlar.(Avrupa Birliği, ABD…),Uluslar arası Enerji Uyuşmazlıklarının Çözümü II. Türkiye'deki Enerji Piyasaları Hakkındaki Genel Bilgiler: Enerjinin Vergilendirilmesi, Enerji Finansmanı Sözleşmeleri, Rekabet Hukuku Kurallarının Enerji Piyasasına Uygulanması, Enerji Sözleşmeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), EPDK'nun İdari Açıdan Yapılanması, İşleyişi ve Kararlarına Karşı idari ve Hukuki Başvuru Yolları III. Ceza Hukuku Alanındaki Düzenlemeler A.Türk Ceza Kanunundaki Genel Düzenlemeler B.Özel Düzenlemeler 1.Enerji Piyasasında Suçlar a.Petrol Kaçakçılığı Suçu b.Ulusal Marker Ticareti Suçu c.Enerji Hırsızlığı Suçu d.Fiyatları Etkileme Suçu 2.Enerji Piyasasında Kabahatler a.Petrol Piyasası Kanunu'nda Düzenlenen Kabahatler; b. Elektrik Piyasası Kanunu'nda Düzenlenen Kabahatler c. LPG Piyasası Kanunu'nda Düzenlenen Kabahatler; d. Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda Düzenlenen Kabahatler e. Enerji Verimliliği Kanunu'nda Düzenlenen Kabahatler; f.Yenilebilir Enerji Kaynakları Hakkında Kanunda Düzenlenen Kabahatler

Fakülte Seçmeli
HUK 434 Ceza Usul Hukuku 4(4+0+0) ECTS 5

Bu derste ceza yargılaması hukukunun temel kavramları ceza davalarına bakmakla görevli mahkemelerin türleri, görev, yetki, hakimin davaya bakamaması ve reddi, kararlar, tefhim ve tebliğ, süreler, tanıklar, bilirkişi ve keşif, arama ve el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama, ifade ve sorgu, savunma, kamu davası, duruşma, gaiplerin yargılanması gibi konular ele alınacaktır.

Zorunlu
HUK 437 Kitle İletişim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Derste basın, internet, radyo televizyon ve sinema rejimi, idari organlar, kurullar (RTÜK, BTK vs.) ile bu konularda ilgili mevzuatta yer alan suç ve kabahatler incelenecektir. Yine bunun yanında kitle iletişim hukuku alanında (yazılı basın, süreli yayınlar, radyo ve televizyon, internet, medya) cevap ve düzeltme hakkı, kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı bireylerin yararlanabileceği imkânlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasamızın başta basın özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı olmak üzere konuyla ilgili düzenlemeleri, medyanın yarattığı populizmin ceza hukukuna etkisi, medyanın demokrasilerde önemi bağlamında Basın Kanunu'nda düzenlenen basın suçları (dar anlamda basın suçları, basın düzenine karşı suçlar), Türk Ceza Kanunu'nda yer alan basın yoluyla işlenebilecek suçlar ve bunlara ilişkin örnek kararlar da ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 441 Bireysel İş Hukuku 3(3+0+0) ECTS 4

Genel bilgiler, İş Kanunu'nun kapsamı, iş akdinin yapılması, iş akdinden doğan borçlar, iş akdinin sona ermesi, çalışma süreleri, ücretli tatiller, yıllık ücretli izin.

Zorunlu
HUK 442 Toplu İş Hukuku 3(3+0+0) ECTS 4

Genel esaslar, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun riskler açısından kapsamı (sosyal sigorta türleri), ödemelerin ortak esasları, kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği.

Zorunlu
HUK 453 Avukatlık Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

Savunma Hakkı ve avukatlık, avukatlık mesleğinin tarihçesi, avukatlığın tanımı ve nitelikleri, avukat olma koşulları, avukatlık sözleşmesi, avukatın hakları ve yükümlülükleri, avukatın hukuki ve cezai sorumluluğu, avukatlık ortaklığı.

Fakülte Seçmeli
HUK 454 İcra ve İflas Hukuku 4(4+0+0) ECTS 5

İcra hukukunun temel ilkeleri, icra teşkilatı, icra takibinde şikayet ve itiraz kurumları, hakkın külli ve cüzi takip yöntemleri ile temini, takip yollarının yapısı ve özellikleri, icra takibine başlama, haciz yolu ile takip, icra takibinde paraya çevirme aşaması ve alacaklılara dağıtım esasları, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ilamların icrası ile ihtiyati haciziflas hukukunun temel kuralları, iflas kavramı ve hukuki niteliği, iflas yolu ile adi takipte iflasın açılması, kambiyo senetlerine dayanan iflas yolu ile takip, iflasın kaldırılması, maddi iflas hukuku, iflasın borçlunun hukuki durumuna etkisi, iflasın alacaklıların hakları üzerindeki etkisi, alacaklılarda sıra, şekli iflas hukuku ve iflasın tasfiyesi, iflasta organlar, iflas masasının teşkili, iflas masasının idaresi, alacaklılar toplanması ve yetkileri, paranın paylaştırılması esasları, iflasta aciz vesikası, iflasın kapanması, iflas suçları, itibarın iadesi, iflasta uluslararası ilişkiler, konkordato ve iptal davası ile İcra ve İflas Kanunu değişikliklerinin hukukumuza kazandırdığı yeni kurumlardan olan sermaye şirketlerinin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması ve iflasın ertelenmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Zorunlu
HUK 461 Avrupa Birliği Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6

''Avrupa Birliği Hukuku'' dersinde Avrupa Birliğinin (AB) gelişimi ve tarihçesi,AB'de karar alma mekanizması,Komisyon,Konsey, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı,AB'nin hukuk işlemleri incelenecek; AB hukukunun üstünlüğü ve doğrudan uygulanabilirliği, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Gümrük Birliği, Hukukun uyumlaştırılması gibi konuların üzerine durulacaktır.

Fakülte Seçmeli
HUK 464 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6Üniversite Seçmeli
HUK 471 Sosyal Güvenlik Hukuku 3(3+0+0) ECTS 4

Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal yardımlar, sosyal sigorta türleri, ödemelerin ortak esasları, Sosyal Güvenlik Kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi.

Zorunlu
HUK 472 Adli Tıp 3(3+0+0) ECTS 6

Adli psikiyatri, ölüm, kimliklendirme, asfiksi, şiddet, çocuk istismarı, cinsel suçlar, intihar, yaralar, kazalar, zehirlenmeler, tıbbi uygulama hataları, hasta hakları.

Fakülte Seçmeli
LAW 211 Introduction to Turkish Law 3(3+0+0) ECTS 6

Sources of Turkish Law; Legislation, Court Decision, Doctrine, Constitutional Law, Administrative Law; Basic, Political and Legal Principles, Law of Persons; General, Legal Persons, Societies and Associations, Family Law, Law of Succession, Law of Property, Law of Obligations.

Fakülte Seçmeli
LAW 221 Introduction to Turkish Civil Law 3(3+0+0) ECTS 6

Ders dili ingilizcedir. İşte Medeni Hukuk kişilerin birbiri ile doğrudan ya da dolaylı ilişkilerini düzenleyen bir bilim dalıdır. Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku gibi bölümleri içinde barındıran Medeni Hukuk, toplumsal yaşamın birçok alanında düzenlemeler getirmekte ve kişilerin karşılıklı ilişkilerinde bu kuralların açıkça belirlenmesi hem toplumsal yaşamın düzene sokulmasında önemli bir rol oynamaktadır.. Günlük hayatta örnekleri her zaman karşımıza çıkan ancak detaylarını tam olarak bilemediğimiz bu bilim dalının temel kavramlarının öğrenilmesi bu dersin içeriğini teşkil etmektedir.

Fakülte Seçmeli
LAW 231 Introduction to Turkish Law of Obligations 3(3+0+0) ECTS 6

Borç kavramı, borcun kaynakları, hukuki işlemlerden, özellikle sözleşmelerden doğan borçlar, sözleşmenin meydana gelmesi, şekli, yorumlanması, irade ile beyan arasında uygunsuzluk, iradeyi sakatlıkları, sözleşmenin konusu, hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü, temsil, haksız fiillerden doğan borçlar, haksız fiilin unsurları, sorumluluk, zararın tazmini, sebepsiz zenginleşme ve bundan doğan borçları konu edinen Borçlar Hukuku temel kavramları üzerinde durulacaktır.

Fakülte Seçmeli
LAW 251 Einführung In Das Völkerrecht 3(3+0+0) ECTS 6

Öğretim dili Almanca olup,daha çok Erasmus Öğrencileri içinde açılmış bir derstir.Bu derste devletler hukukunun oluşumu tarihi,uluslararası hukuk kurallarının oluşması ve gelişimi, devletler hukukunun kaynakları, devletler hukukunun kişileri, uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülükler, sözleşmelerin iç hukuka etkisi,Diplomatik ilişkiler, uluslararası sorumluluk, uyuşmazlıkların hukuki ve barışçı yollardan çözümü, uluslararası barış ve güvenlik hukuku, uluslararası deniz ve hava hukuku.

Üniversite Seçmeli
LAW 341 Business Law 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin amacı ortaklıklar ve uluslararası ticari sözleşmelerin unsurlarının ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda ortak girişim, konsorsiyum kavramnına değinilecektir. Ayrıca uluslararası ticaret hukukunda uygulanan güncel diğer sözleşme türlerine yer verilecektir.

Fakülte Seçmeli
LAW 352 Alternative Dispute Resolution 3(3+0+0) ECTS 6

Ders dili ingilizcedir.Sosyal varlık olan insanlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması görevi hukukun üzerine düşmektedir. Tarihin akışı içerisinde, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde çeşitli yöntemlerin kullanıldığını ve bunların çoğunluğunun yargılama yetkisine sahip devlet odaklı veya devlet eliyle kullanıldığı görülmektedir. Bilindiği üzere yargı, kişilerin haklarını korumayı amaçlayan ve hukuk düzeninin devamını sağlayan, devletin temel fonksiyonlarındandır. Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda tarafların başvurusu üzerine, devlet, önceden belirlenmiş olan yargılama kurallarına göre, uyuşmazlıkların çözümünü garanti eder. Ancak özel hukuktaki her uyuşmazlığın çözümünün devletten beklenmesi devlet mahkemelerinin kendinden beklenen performans ve itinanın arzu edilen seviyede olmasına engel teşkil edeceği açıktır. Zira bu durum mahkemelerin aşırı iş yükü altında kalmalarına ve yargılamanın makul sürede bitirilememesine neden olabilmektedir. Bu nedenle öncelikle batı dünyasında ortaya çıkan alternatif çözüm yolları arayışı ve buna ilişkin yasal düzenlemeler, günümüzde Türk hukukunda da tartışılır hale gelmiştir. Alternatif çözüm yolları olarak bilinen tahkim usulü, halihazırda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu içinde yer almaktadır ve özellikle son yıllarda giderek artan bir başvuru halini almaktadır. Tahkim usulünün yanı sıra ikinci alternatif uyuşmazlık yolu olan arabuluculuk ve uzlaşma usullerine ilişkin düzenlemeler de, yine son yıllarda pozitif hukuk hükümleri olarak Türk hukukuna girmiştir. Öncelikle Avukatlık Kanunu'na 35/A maddesi olarak "karşılıklı görüşme" hükümleri eklenmiş; ardından yeni Ceza Muhakemeleri Kanunu'na 2006 yılında yapılan değişiklikle, 253. madde olarak "uzlaşma" ya ilişkin hükümler eklenmiştir. Son olarak, 2004 yılından beri üzerinde çalışılan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" bu yılın başında TBMM gündemine girmiştir.Tasarının hazırlanmasında Uncitral Model Kanun ve Avrupa Birliği Direktif Tasarısı, Özel Hukukta Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Alternatif Usuller Hakkında Yeşil Kitap ile çeşitli ülkelerin Arabuluculuk Kanunlarından yararlanılmıştır.Türk Özel Hukukunda gelecek yıllarda önemi artacak olan ve benzer şekilde mevzuat hükümleri de çoğalacak olan bu kavrama ilişkin bilgilerin, ders içeriği olarak anlatılması yararlı olacaktır.

Fakülte Seçmeli
LAW 414 Völkerstrafrecht (Internationales Strafrecht) 3(3+0+0) ECTS 6

Dersteki öğretim dili Almanca olup, bu ders aynı zamanda Erasmus Öğrencileri içinde hazırlanmıştır. Günümüz ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukunun evrensel nitelikte benimsediği ilke ve esaslar, sadece ulusal çerçevede değil, uluslar arası alanda da sürekli kabul görmelidir. Bu aşamaya geçilmesi, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında uluslar arası toplumda yeknesak uygulamaların sağlanması, hukukun ilke ve esaslarının yaygın ve eşit şekilde herkese uygulanması, uluslar arası toplumu ilgilendiren suç ve cezaların kabulü ile caydırıcılığın temini, hukuka aykırı fiillerin cezasız kalmaması, bu sırada evrensel özellik taşıyan ilke ve esaslardan taviz verilmemesi bakımından önem taşımaktadır. Cezalandırabilme yetkisi, günümüz hukuk sistemlerinde devletlere bırakılmıştır. Devletler ise, egemenliklerinden kaynaklanan bu yetkiyi kimseyle paylaşmak istemezler. Ancak uluslar arası toplumu ilgilendirecek düzeyde yaşanan bazı acı olaylar, devletlerin yetki alanlarının dışına taşmış, devletlerin ulusal ceza yargısı etkisiz kalmış, bu olayların olumsuz sonuçları tüm insanlığı etkilemiş ve rahatsız etmiştir. Elbette esas olan, uluslar arası topluma barışın egemen olmasıdır. Bununla birlikte tarihte ve özellikle 20. yüzyılda yaşanan olaylar göstermiştir ki, uluslar arası toplumun üyeleri arasında çıkan çatışmalardan dolayı birçok hukuka aykırılık yaşanmış, insanların korunması gereken en temel hak ve menfaatleri telafisi güç ve hatta imkânsız zararlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu gibi olaylar karşısında uluslar arası bir ceza mahkemesi oluşturma düşüncesinin ilk izlerini 19. yüzyılın ikinci yarısına hatta 15. yüzyıl sonlarına kadar götürenler olmakla birlikte, bu düşünce kapsamında ilk önemli adımlar II. Dünya savaşının ardından 1945 yılında Nürnberg Uluslar arası Askeri Mahkemesinin ve 1946 yılından Tokyo Uzakdoğu Uluslar arası Askeri Mahkemesinin kurulmasıyla gerçekleşti. Ancak söz konusu mahkemeler II. Dünya Savaşının galiplerinin adaletini dağıtmaları ve tarafsız olmamaları yönlerinden eleştirilmiştir. Daha sonra 1993 yılında La Haye'de (Hollanda) kurulan Eski Yugoslavya İçin Uluslar arası Ceza Mahkemesi ve yine 1994 yılında Arusha'da (Tanzanya) kurulan Ruanda için Uluslar arası Ceza Mahkemesi BM Güvenlik Konseyi tarafından kuruldukları için daha geniş bir meşruiyet temeline sahip olmakla birlikte, bu mahkemeler de yine belli bölgelerde ve belli siyasi ve tarihsel olayların etkisiyle ortaya çıkan, sınırlı yargı yetkisine sahip ve ad hoc mahkemeler olmaları sebebiyle eleştiriye uğramıştır. Bütün bu gelişmelerden sonra uluslar arası toplum; tüm bu sorunların hukuk bilimi alanında çözümü ve bu sırada hukukun ilke ve esaslarından da taviz verilmemesi için, "eşitlik" ilkesine dayalı, başta "suçta ve cezada kanunilik", " doğal yargıç güvencesi" ilkelerini gözeten, modern ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukunun ilke ve esaslarını benimseyen uluslar arası ceza yargısı sistemine ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır. İşte bu niyetle hareket

Fakülte Seçmeli

 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by