ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersler
 
IR 102 Siyaset Çalışmalarına Giriş 3(3+0+0) ECTS 7

Siyaset Bilimi çalışmalarına giriş dersidir. Siyasetin doğasını, siyasal söylemleri ele alırken kullanılan yöntemleri ve siyasal araştırmaların sınırlarını inceler. Siyasal kültür, siyasal sosyalizasyon, siyasal katılım, kurumlar gibi kavramları ve farklı yönetim yapılarını öğrencilere sunar.

Zorunlu
IR 105 Siyasi Coğrafya 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin amacı coğrafi açıdan dünyanın siyasi olaylarını anlamaya çalışmaktır. Uluslararası sınırların, kıta sahanlığının ve denize çıkışı olmayan devletlerin belirlenmesi üzerinde duracaktır. Ayrıca, siyasi olaylara coğrafyanın uygulanması hakkında bir farkındalık yaratmak üzerine yoğunlaşacaktır. Etkin biçimde sözlü ve yazılı olarak uluslararası politikadaki fikirlerini iletmenin önemini vurgulayarak, ekonomik/siyasi/sosyal süreçlere sınırların etkileri hakkında bir beğeni geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Zorunlu
IR 112 Uluslararası İlişkilere Giriş 3(3+0+0) ECTS 7

Programın temel derslerinden birisi olan bu ders öğrencilere Uluslararası İlişkiler dilini, kavramlarını ve düşüncelerini sunar. Uluslararası İlişkilerin doğasının açıklanmasında kullanılan farklı teorik bakış açıları, ana paradigmaları ve güvenlik, ulusçuluk, egemenlik, güç ve çatışma gibi kavramları inceler.

Zorunlu
IR 202 Karşılaştırmalı Siyaset 3(3+0+0) ECTS 5

Karşılaştırmalı bir çerçevede Batı siyasal sistemlerinin analizi ve çalışmasını kapsar. Ders, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika demokrasileri üzerine yoğunlaşır. Bu devletleri etkileyen tarihi olayları, çağdaş konuları ve eğilimleri inceler.

Zorunlu
IR 211 Diplomasi Tarihi I 3(3+0+0) ECTS 7

Modern devletler sisteminin oluşumundan hareketle 'Napolyon Savaşlarının' yerlebir ettiği Avrupa düzeninin Viyana'da (1814-15) yeniden kurulmasından, düzenin yeniden altüst olduğu 1. Dünya Savaşı'na kadar olan süreci kapsar. Kırım Savaşı (1853-55), Prusya'nın İmparatorluğa dönüşümü (1871- Versailles töreni) ve oluşan yeni 'güç dengeleri' üzerinde önemli durulur. Ayrıca, emperyalizm, ulusçuluk, hegemonya ve 'kuvvetler dengesi' kavram olarak incelenir.

Zorunlu
IR 212 Diplomasi Tarihi II 3(3+0+0) ECTS 5

I. Dünya Savaşı ve takip eden Anlaşmalar dizisi (Versailles, Sèvres ve diğerleri) 90 sene sonra bile dünya ve bölge düzenlerindeki aksaklıkları etkilemeye devam ediyor. İki savaş arası (1919-1939) olarak bilinen dönem, (kırılgan barış dönemi), II. Dünya Savaşı'na giden yol ve Savaş'ın kendisi, bu dersin kapsamına giren zaman dilimini oluşturuyor.

Zorunlu
IR 221 Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6

Yüzyıllara dayanan Osmanlı diplomasi geleneğinin öğrenilmesi, Osmanlı tarihinde, uluslararası gelişmeler ile yerel gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin anlaşılması ve günümüz Türkiye dış politikasının daha iyi değerlendirilebilmesi için anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede derste, önemli başarıları, başarısızlıkları ve diplomatik sürece katkıları ile Osmanlı diplomasi tarihi incelenmektedir.

Bölüm Seçmeli
IR 227 Terörizm 3(3+0+0) ECTS 6

21. yüzyılın en problematik güvenlik olgusu terörizm tarafından ortaya çıkan tehdittir. Bu sadece 11 Eylül 2001'de New York'ta gerçekleşen şaşırtıcı olay yüzünden olmamıştır. Terörizm çelişkili bir biçimde teknolojideki kaçınılmaz gelişme kadar küreselleşme diye bilinen ve pek çok belirsizliği beraberinde getiren süreçten yararlanan yaygın bir olgudur. Ders, uluslararası sistemin belli başlı öğelerine karşı olan bu tehditin nedenleri ve etkilerini analiz etmek için analitik bir çatı sunar ve öğrencilerin bu olguyu daha iyi anlayabilmesini sağlar.

Bölüm Seçmeli
IR 235 Yoksulluk Politikası 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders az gelişmiş ülkelerde görünen yoksulluğun sebeplerini analitik bir perspektifler incelemeyi amaçlar. Fakirliğin sebepleri ile ilgili farklı teorilerin bu ülkelerdeki yansımalarının ve ekonomik kalkınmanın neden gerçekleşmediğini siyasal ve ekonomik açıdan incelemeyi amaçlar. Ders Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeleri incelemekte ve öğrencilere fakirlik üzerine geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bölüm Seçmeli
IR 303 Dünya Politikasındaki Güncel Konular 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası İlişkileri ayrı bir disiplin olarak çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri etrafımızdaki aşırı derecede karışık/karmaşık olan dünyaya açıklık kazandırmaktır. Ve dünya gittikçe daha da karmaşık, ele avuca sığmaz bir hal alıyor. Bu yüzden öğrencilerimiz bilgi birikimlerini günün meselelerinin analitik olarak incelenmesinde uygulama alışkanlığını kazanmalıdır. Dersin amacı da budur.

Bölüm Seçmeli
IR 304 Türk Siyasi ve Sosyal Yapısı 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders öğrencilere erken Cumhuriyet Dönemi'nden bugüne geçen süredeki gelişmeleri daha iyi anlayabilmeleri için bir teorik altyapı sağlamayı amaçlar. Ders Türkiye'deki sosyal hareketlerle birlikte siyasi kurumları, siyasi kültürü ve sosyoekonomik gelişmeleri de sağlam bir demokrasinin oluşması ve ülkenin geçmişten kalan problemlerine vurgu yaparak inceler.

Zorunlu
IR 313 Uluslararası Örgütler 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders, uluslararası sistemin örgütlenmesi, ilkeleri ve yapısı üzerine çalışmaları kapsar. Sistemin uluslararası hukuk, uluslararası politika ve küresel konular üzerindeki etkilerini ve bunlarla ilişkilerini inceler. Ulus-aşırı ilişkiler, kolektif güvenlik, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi konuları inceler.

Zorunlu
IR 321 Siyasal Düşünce Tarihi I 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste siyaset teorisinin gelişimi incelenmektedir. Eski Yunan, Roma ve Ortaçağ Avrupa'sının klasik siyasi düşünürlerinin katkıları analiz edilmektedir. Doğal hukuk, sivil ahlak, Kilise, Devlet ve siyasal düzen gibi konular ele alınmaktadır.

Zorunlu
IR 322 Siyasal Düşünce Tarihi II 3(3+0+0) ECTS 6

Makyavel'den günümüze Batılı siyasal düşünürler üzerine çalışmalarla ilk dersin devamı niteliğindedir. Protestan reformu, özgürlük ve otorite, yükümlülük ve rıza, aydınlanma, faydacılık, idealizm, sosyalizm/komünizm işlenen konular arasındadır.

Zorunlu
IR 324 Güvenlik Yönetimi Açısından İnsan Hakları 3(3+0+0) ECTS 6

Ders süresince öğrenciler insan ve hak kavramlarının tanımından yola çıkarak insan hakları kavramını irdeler, genel anlamda devletler ve özelde Türkiye açısından önemini kavramaya çalışır, polis, vatandaş gibi farklı aktörler için insan haklarının anlamını sorgular ve insan hakları eğitiminin rasyonelini anlamaya çalışırlar. İnsan haklarının tarihsel gelişim süreci içinde insan haklarının evrimine, özellikle Birleşmiş Milletlerin kuruluşu sonrası insan haklarının günümüz dünyasında geldiği duruma bakarlar.

Bölüm Seçmeli
IR 330 Bilim, Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte uluslararası alandaki aktörlerin işbirliği yapacağı ya da çatışacağı başka bir alan var: Bilim ve teknoloji. Uluslararası aktörlerin bilim ve teknoloji ile ilgili etkileşimleri hem güvenlik çalışmalarını hem de uluslararası siyasal ekonomiyi etkiledi. Bu ders, bilim ve teknoloji gibi hayati bir küresel/evrensel sektörün küreselleşmenin baskılarının zorladığı mutasyonlar ve permütasyonlardan kaçmayacağını açıklar.

Bölüm Seçmeli
IR 331 Uluslararası Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası sistemde hukukun tarihine giriş dersidir. Uluslararası Sistemin genel yasal yapılarını ve hukuksiyaset ilişkisini inceler.

Zorunlu
IR 332 Uluslararası Özel Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6

Ders, uluslararası özel hukukun temel kavramlarına giriş niteliği taşıyarak, konuyla ilgili seçilmiş konuların derinlemesine ve eleştirel analizini hedeflemektedir. Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, aile hukuku, borçlar hukukunu içermektedir.

Bölüm Seçmeli
IR 342 Küreselleşme Üzerine Perspektifler 3(3+0+0) ECTS 6

Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Ulusdevletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çeker

Bölüm Seçmeli
IR 346 Komünizm Sonrası Problemler: Merkez/ Doğu Avrupa 3(3+0+0) ECTS 6

Ders Merkez ve Doğu Avrupa'da komünizmin düşüşünden sonra gerçekleşen politik, ekonomik ve sosyal değişiklikleri ekonomik açıklık, AB üyeliği ve komünist rejimin mirasının ortaya çıkardığı tehditlere odaklanarak derinlemesine inceler. Ayrıca, yeni kurumsal düzenlemelerin demokrasinin güçlenmesine ve işleyen pazar ekonomisinin kurulmasına ne ölçüde yardım ettiğini araştırır.

Bölüm Seçmeli
IR 347 Küresel Çevre Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6

Son on yıllarda neredeyse her gün gezegenimizin kaderini ilgilendiren şiddetli uyarılarla karşılaşmaktayız. Bu derste ozon tabakasının incelmesinden başlayarak CO2 gazının yayılması, bunun sonucu olarak su kıtlığı, Kuzey Kutbu'ndaki buzul tabakasının erimesi ve bir dizi başka probleme yol açan sera etkisi anlatılır. Çevre meseleleri ile ilgili problemler ve çözümleri analiz edilir. Aynı zamanda çevre meselelerine uluslararası işbiliği kapsamında da değinilir.

Bölüm Seçmeli
IR 362 Uluslararası İlişkilerde Teori ve Pratik 3(3+0+0) ECTS 6

Temelini IR 213 dersinden alan ders Uluslararası İlişkiler kavramı/teorisini bir sonraki seviyeye taşır, Realizm gibi asırlardır var olan daha eski teoriler (Thucydides, Machiavelli, Hobbes) kadar idealizm/kurumsalcılık ve Uluslararası İlişkilerdeki diğer kavramsal düşüncelerdeki daha yeni eğilimleri açıklar. Dersin diğer bir ilgi noktası da uluslararası ilişkiler teorisinin pratikte politika yapımına nasıl çevrildiği ve bunun sonuçlarıdır.

Zorunlu
IR 401 İnsan Hakları ve İnsan Güvenliği Rejimleri 3(3+0+0) ECTS 6

Son çeyrek yüzyıl boyunca “İnsan Hakları” uluslararası ilişkilerde merkezi bir yer tutmuştur. Daha yakın zamanda “İnsan Güvenliği” kavramı Uluslararası İlişkilerde temel bir ilgi alanı olarak ortaya çıkmıştır. İnsan Güvenliği dersi insanın yaşam kalitesini, hatta neslinin devamını tehdit eden doğa ve/veya toplumsal gelişmelerin (iklim değişikliği, besin kıtlığı, göç ve daha da ciddi olarak silahlı çatışma gibi) yarattığı riskleri inceler.

Zorunlu
IR 404 Uzakdoğu ve Çin'de Siyaset 3(3+0+0) ECTS 6

Derste, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerindeki kurumlar ve siyasal düşünceler incelenmektedir. Toplum sözleşmesi ve ekonomik kalkınmanın bölge hükümetleri ve toplumları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.

Bölüm Seçmeli
IR 405 Balkanlar Tarihi ve Siyaseti 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste, Balkan devletlerinde sosyal ve siyasal gelişmelerin tarihi ve bölgesel istikrarsızlığın nedenleri ve sonuçları, bölge ülkeleri ile Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak incelenmektedir.

Bölüm Seçmeli
IR 407 Dünya Siyaseti ve Ortadoğu 3(3+0+0) ECTS 6

Derste, Ortadoğu'da güncel siyasal sistemler ve bu siyasal sistemlerin oluşumunda etkili olan tarihi, sosyal ve siyasal olaylar incelenmektedir. Arap milliyetçiliğinin etkileri, İslamiyet, bölgesel istikrarsızlık ve sivil-ordu ilişkileri de çalışılmaktadır.

Bölüm Seçmeli
IR 410 Avrupa Entegrasyonu 3(3+0+0) ECTS 6

Avrupa zengin bir kültürü olan yaşlı bir kıtadır. Ancak kıtasal ölçekte ekonomik ve olası politik bütünleşme tamamıyla yeni bir olgudur. Ders bu olgunun özel kuralları, düzenlemeleri ve kurumlarının araştırılmasını kapsar. Bütünleşmenin “ne”yi ve “nasıl”ı, problematik bakış açıları ve Soğuk Savaş'ın güçlükler de olmak üzere detaylıca tartışılır.

Zorunlu
IR 413 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6

Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye'de siyasal partiler, siyasal din ve dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATO'nun yeni yüzü, Ortadoğu da su sorunu, Türkiye - AB ilişkileri, Türkiye - ABD ilişkileri, Türkiye - İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çözümü.

Bölüm Seçmeli
IR 415 Avrupa Güvenliği 3(3+0+0) ECTS 6

Soğuk Savaş'ın başlangıcından itibaren kurumsallaşmayla birlikte Avrupa güvenlik paradigması incelenmektedir. Güvenlik çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası farklılaşan güvenlik kavramı, AB ortak güvenlik politikası ve ortak güvenlik kimliği ele alınmaktadır.

Bölüm Seçmeli
IR 416 Amerikan Dış Politikası 3(3+0+0) ECTS 6

Derste, Amerikan dış politikasının oluşumunu etkileyen unsurlar incelenmektedir. Amerikan dış politika kararlarını belirleyen hedefler, tarihsel unsurlar, kurumsal yapılanmalar, uluslararası konjonktür, karar alma süreci ele alınmaktadır.

Bölüm Seçmeli
IR 417 Uluslararası Güvenlik 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders, Uluslararası Güvenliğin başlıca kavramlarını ve ilgili teorileri, ayrıca uluslararası arenadaki temel güvenlik problemlerini ve bu problemlerin olası çözümlerini irdeleyen bir derstir. Hem kavramsal hem de dönemsel olarak savaş ve barış konularını ele alan bu ders uluslar arası alandaki çeşitli güvenlik inşa edici kuruluş ve düzenlemeleri de inceler. Ayrıca güç kullanımı kapsamında savaşın sebepleri, etnik çatışma, terörizm, kitle imha silahları, çevre güvenliği, enerji güvenliği, insan güvenliği, insani müdahaleler, barış gücü operasyonları gibi konuları da konu edinir.

Zorunlu
IR 418 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular II 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme, özelleştirme, dış politika analizi, devletlerin dış politika stratejileri, uluslararası güvenlik ve çevre, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Avrasya Birliği, göç ve uluslararası göç.

Bölüm Seçmeli
IR 420 Transformation of Turkey's Economic Relations 3(3+0+0) ECTS 6

Ders Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde 1980'lerin başlarında piyasa ekonomisine geçişle başlayan yeni dönemi analiz eder. Son otuz yıldır Türkiye'nin özellikle IMF, Dünya Bankası ve AB gibi uluslararası kurumlarla olan ilişkilerini ve ülkenin küreselleşme ve emek-sermaye piyasalarının yeniden düzenlenmesi ile ortaya çıkan baskılarla nasıl mücadele ettiğini derinlemesine inceler.

Bölüm Seçmeli
IR 422 Dış Politika Analizi 3(3+0+0) ECTS 6

Dersin asıl amaçları şu şekilde sıralanabilir:1) Birbiriyle rekabet halinde olan dış politika teorilerini karşılaştırmak; 2) Dış politika ve uluslararası siyaset arasındaki temel farkları anlamak; 3) Dış politikayı analiz etmek için nasıl farklı "levels of analysis" kullanılabileceği; 4) Karşılaştırmalı dış politika analizinin kullanımı ve limitleri görebilmek; 5) Dış politika üzerindeki farklı psikolojik faktörlerin göreceli etkisini tespit etmek.

Zorunlu
IR 423 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders ulusçuluk, sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık ve köktendincilik gibi modern siyasal ideolojileri analiz etmekte ve çalışmaktadır.

Bölüm Seçmeli
IR 424 Uluslararası İlişkiler ve Etik 3(3+0+0) ECTS 6

Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol incelenmektedir.

Bölüm Seçmeli
IR 436 Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik 3(3+0+0) ECTS 6

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil) ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaş'ın kendi ağır/keskin ideolojik kararları hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.

Bölüm Seçmeli
IR 441 Uluslararası Politik Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste uluslararası politika ve ekonomi arasındaki ilişki çalışılmaktadır. Siyasal iktisadın tarihi, gelişimi ve küresel ticaret, para, finans ve yatırım sistemlerine etkileri incelenmektedir. Gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler ve gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler de ele alınmaktadır.

Zorunlu
IR 451 İleri Diplomasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6

Diplomasi tarihinin incelenmesi bize en önemli meselenin DÜZEN problemi olduğunu anlatacaktır: uluslararası alanda düzen nasıl yaratılır ve sürdürülür. Napolyon Savaşlarından Viyana Kongresine, Kırım Savaşı, Berlin Kongresi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan Versay Antlaşması'na, Yalta ve Potsdam Konferanslarıyla sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı dahil zincirleme gelişen olaylar dersimizin analitik merkezini oluşturur. Bir barış anlaşmasını sürdürülebilir yapan ve yapmayan şeyler karşılaştırmalı olarak ele alınır-Örneğin Viyana Kongresi ve Versay Antlaşması birbirleriyle karşılaştırılır.

Bölüm Seçmeli
IR 452 Uluslararası İlişkilerde İleri Teorileri 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası İlişkileri anlamaya ve açıklamaya çalışırken, realizm ve idealizm temel düşünce gelenekleri postmodernist yaklaşımların son on-yıllarda güçlenmesine karşın ön plana çıkar. Ama çoğunlukla birbirleri hakkında yetersiz bir kavrayışları olduğundan Realizm ve İdealizm kavramları düzgün anlaşılmaz. O yüzden bu derste iki geleneğin de tarihsel ve kavramsal derinliğini araştıracağız: Realist tarafta Thucydides, Machiavelli ve Hobbes, idealist tarafta ise Çiçero, Grotius ve Pufendorf. Bu alıştırmanın birtakım karşılıklı yanlış yorumlamalar arasında bir denge meydana getireceği ve iki gelenek arasında daha verimli bir işbirliği sağlayacağı umulur.

Bölüm Seçmeli
IR 463 Filmlerle Uluslararası İlişkiler 3(3+0+0) ECTS 6

Ders, filmler ve filmler üzerine yapılan tartışmalar aracılığıyla uluslararası ilişkilerde farklı kavram ve konuları inceler.

Bölüm Seçmeli
IR 464 Çin'in Küreselleşmedeki Rolü: Ekonomi, Teknoloji, Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası dönemde giderek artan bir hız kazandığı, herkesin malumu olmakla birlikte, özellikle belirtilmesi gereken bir husus var. Global aktörler arasında düşünürsek, bu süreçten en fazla yararlanarak çıkan (ve halen yararlanmakta olan) Çin'dir.Bu dersin kapsamında, Çin'in bu sonuca giden şartları nasıl sağladığı, ve global ilişkiler ağın (=network) nasıl tesis ettiği özellikle üzerinde durulacak konulardır. Bu bağlamda, sektörler olarak, iletişim, ulaşım, para ve bankacılık, teknoloji ve lojistik ayrı ayrı da ele alınacaktır.

Bölüm Seçmeli
IR 465 Rus ve Avrasya Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6

Sovyetler Birliği'nin dağılışı ve Soğuk Savaş'ın bitiminden beri Asyatik Rusya ile Avrupa arasındaki politik coğrafya dikkate değer bir biçimde birleşti. Bu ders Avrasya diye tanımlanan yeni mekân ve yapının interaktif matriksini olduğu kadar dış hatlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Bölüm Seçmeli
IR 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD'de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl 'formüle' edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.

Bölüm Seçmeli
IR 468 Küresel Enerji Güvenliği Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders öğrencilerin, sadece üretici ve tüketici ülkelerin enerji güvenliği ile ilgili kaygılarını anlamakla kalmayıp aynı zamanda ülkelerin dış politikalarını, askeri stratejilerini ve iç politikalarını değişen şartlara göre nasıl yeniden tanımlayıp uygulamaya koyduklarını anlamaya yardım edecektir. Bu ders aynı zamanda enerji alanındaki değişen eğilimleri de sorgulayacak ve inceleyecektir.

Bölüm Seçmeli
IR 492 Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 6

Bitirme Projesi, öğrencilere öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri iyi araştırılmış bir akademik çalışma ile ortaya koyma fırsatı sunar. Söz konusu çalışmanın konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir.

Zorunlu
Uİ 203 Siyasi Tarih 3(3+0+0) ECTS 6Fakülte Seçmeli
Uİ 204 Siyasi Tarih II 3(3+0+0) ECTS 5Üniversite Seçmeli
Uİ 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD'de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl 'formüle' edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.

Bölüm Seçmeli
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by