ENGLISH    
 
 
     
 
 
 
Mühendislik Fakültesi
 
Endüstri Mühendisliği Bölümü
İngilizce Dersler
 
CHEM 300 (KİM 300) Nanobilim ve Nanoteknoloji 3(2+0+2) ECTS 5

Nanobilim ve nanoteknoloji tarihi, önemli çalışmalar, nanoteknolojide kimya (yakıt pilleri, sarma, nanoparçacıklar, karbon nanotüpleri, nanokompozitler, kendiliğinden düzenlenme, yüzey kimyası), güncel araştırma alet ve teknikleri (mikroskoplar, simülasyon, kristallografi, enterferometre, kimyasal sentez, plazma muamelesi, litografi), üretim prosesleri (kendiliğinden düzenlenme, litografi, vb.), mikroskopi, software, malzeme, elektronik, enerji ve canlı bilimlerindeki en son gelişmeler, nanoteknolojiye dünyadaki yaklaşım (devletler, üniversiteler, ticari kuruluşlar), güncel ticari faaliyet (nanocihazlar, canlı bilimleri, vb.), nanoteknolojinin geleceği. Kavramlarla ilgili deneyler derse eşlik etmektedir.


MATH 381 Sayısal Analiz 3(3+0+0) ECTS 6

Yakınsaklık, kararlılık, hata analizi ve koşullandırma. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: LU ve Cholosky çarpanlamaları, pivotlama, Gauss eliminasyonunda hata analizi. Matris özdeğer problemleri, kuvvet yöntemi, orthogonal çarpanlama ve en küçük kareler problemleri. Doğrusal olmayan denklem çözümleri. Newton'un kesen ve sabit nokta iterasyon yöntemleri.


PHYS 223 Işık ve Optik 3(2+1+1) ECTS 6

Elekromanyetik dalgalar, Poynting vektörü, ışık ve yayınımı, polarizasyon, yansıma, kırılma, geometrik optik, aynalar, lensler ve optik aletler, girişim, eşevrelilik, tek ve çift yarıklı girişim deneyleri, kırınım, ışığın dalga teorisi, tek ve çift yarıklı kırınım deneyleri, ağ ve tayf.


PHYS 325 Modern Fizik II 4(4+0+0) ECTS 6

Özel görelilik teorisi, nükleer yapı ve radyoaktivite, nükleer tepkimeler (fizyon, füzyon), yüksek enerji fiziği (temel kuvvetler, parçacıkların sınıflandırması, parçacık etkileşim ve bozunmaları, hızlandırıcılar, dedektörler), genel görelilik teorisi, astrofizik (yıldızlar, nükleosentez, beyaz cüceler, nötron yıldızları, kara delikler, evrenbilim (genişleyen evren, kozmik mikrodalga ışınımı, karanlık madde, büyük patlama modeli).


MATH 134 Ayrık Matematik 3(3+0+0) ECTS 4

Tekrarlı ve tekrarsız permütasyon, kombinasyon. İçerme-dışarma prensibi. Üreteç fonksiyonu. Çizge kuramının temel kavramları. Düzlemsel çizgeler. Hamilton yolları ve çizge boyama. Ağaçlar. Optimizasyon ve eşleştirme. Transport ağları.


MATH 172 Geometriye Giriş 3(3+0+0) ECTS 4

Geometride aksiyomatik yapılar; sonlu geometriler, Öklid ve Öklid dışı geometriler. Çokgenler, benzer şekiller. Çemberin özellikleri. Çizimler. Katı cisimler. Derece ve radyan türünden açı ölçümü, trigonometrik fonksiyonlar ve uygulamaları, sinüs ve kosinüs teoremleri, trigonometrik fonksiyonların grafikleri, trigonometrik özdeşlikler. Kutupsal koordinatlar. Uzayda ve düzlemde vektörler. Düzlemde doğrular, uzayda doğru ve düzlemler. Konikler ve ikinci derece yüzeyleri hakkında temel bilgiler.


MATH 254 Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı 4(4+0+0) ECTS 7

Karmaşık sayılar cebri. Kutupsal gösterim. Analitiklik, Cauchy-Riemann denklemleri. Kuvvet serileri. Elemanter fonksiyonlar. Elemanter fonksiyonlarla dönüşüm. Doğrusal kesirli dönüşümler. Çizgisel integraller, Cauchy teoremi, Cauchy integral formülü. Taylor serileri, Laurent serileri, rezidüler, rezidü teoremi. Genelleştirilmiş integraller.


MATH 354 Operasyonel Hesap 3(3+0+0) ECTS 6

Fourier serileri. Fourier dönüşümü, ters Fourier dönüşümü. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümü için inversiyan integrali (karmaşık çevre integrasyonu). Laplace dönüşümünün adi, kısmi türevli ve integral denklemlere uygulamaları. Z-dönüşümü. Z-dönüşümü için inversiyon integrali. Z-dönüşümünün fark denklemlerine ve doğrusal ağlara uygulamaları.


PHYS 122 Elektrik ve manyetizma 4(3+0+2) ECTS 6

Elektriksel yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampére yasası, Faraday yasası, elektromanyetik salınımlar ve değişken akım, Maxwell denklemleri, maddenin manyetizması.


PHYS 224 (FİZ 224) Modern Fizik I 3(3+0+0) ECTS 5

Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).


CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1

Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5

Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Zorunlu
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.

Zorunlu
IE 101 (EM 101) Endüstri Mühendisliğine Giriş 3(3+0+0) ECTS 2

Endüstri Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliğinin tarihi gelişimi ve temel işlevleri. İmalat Mühendisliğine giriş. İş tasarımı ve iş ölçümüne giriş. Üretim tipleri ve özellikleri. Üretim planlama ve kontrole giriş, proje planlama, montaj hatlarının tasarımı, parti üretimde planlama, malzeme yönetimine giriş.

Zorunlu
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 1Zorunlu
MATH 111 (MATE 111) Matematik I 4(3+2+0) ECTS 5

Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.

Zorunlu
PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4(3+0+2) ECTS 5

Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).

Zorunlu
S0320106 (S0330106) Staj 0(0+0+0) ECTS 6Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 2

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Zorunlu
CHEM 101 (KİM 101) Kimya 3(2+0+2) ECTS 5

Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuramı, kimyasal bileşikler ve adlandırılmaları, kimyasal tepkimelerde stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki tepkimeler, çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri. İlgili deneyler derse eşlik etmektedir.

Zorunlu
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 2

TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu
ENG 112 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3

Bu derste Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere fen ve bilim-teknik alanlarında kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Zorunlu
ESCI 106 (MBİ 106) Katı Mekaniğine Giriş 3(2+2+0) ECTS 5

Mekaniğin temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet-çiftleri, serbest cisim diyagramları, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment diyagramları. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, daire kesitli çubuklarda burulma, kirişlerde eğilme ve kayma gerilmeleri, bileşik gerilmeler. (Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri alamazlar)

Zorunlu
MATH 112 (MATE 112) Matematik II 4(3+2+0) ECTS 6

Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.

Zorunlu
PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4(3+0+2) ECTS 5

Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).

Zorunlu
S0320202 (S0330202) Staj 0(0+0+0) ECTS 2Zorunlu
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 2

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Zorunlu
COME 106 (BİM 106) Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş 3(2+0+2) ECTS 4

Nesneye yönelik (object oriented) programlamaya giriş. Programlama dilleri, seviyeleri, tarihçe. Güvenlik, güvenilirlik ve etik. Program geliştirme; dilin yazılım kuralları; giriş/çıkış; algoritma; akış diyagramları ve sözde kod; atama; kontrol yapıları; fonksiyonlar; diziler; temel arama ve sıralama algoritmaları ve temel dosya işlemleri.

Zorunlu
MATH 213 (MATE 213) Lineer Cebir 3(3+0+0) ECTS 5

Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, üstel matrisler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.

Zorunlu
ME 103 (MM 103) Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi 3(2+0+2) ECTS 5

Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Vidalar ve bağlama elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler ve kamlar. Perspektif resim. Montaj resmi. Üç boyutlu modelleme.

Zorunlu
S0320303 (S0330303) Staj 0(0+0+0) ECTS 3Zorunlu
STAT 203 (İSTA 203) Mühendislik İstatistiği I 3(2+2+0) ECTS 6

Mühendislikte istatistik, olasılık, olasılık teoremleri; koşullu olasılık; Bayes teoremi, rastgele değişkenler, Binom, Poisson; Hipergeometrik dağılımlar; olasılık dağılımlarının ortalamaları ve varyansları; Chebyshev teoremi; Multinominal dağılım. Sürekli rastgele değişkenler; Normal ve diğer sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonları; Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları. Yöneylem Araştırması'na uygulamalar; Matematik ümit ve karar verme; Rastgele süreçler; Monte-Carlo yöntemi; Frekans dağılımları, grafikler, örnekleme dağılımları.

Zorunlu
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 2

Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluşu; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu
IE 222 (EM 222) İmalat Teknolojisi 3(2+2+0) ECTS 5

İmalat teknolojisinin temelleri: dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, kaynak, döküm, toz metalürjisi. Modern imalat yöntemleri. Takım tezgahlarına giriş, tornalama, frezeleme. İmalat için malzeme seçimi; NC ve CNC'ye giriş.

Zorunlu
IE 252 (EM 252) İş Etüdü ve Ergonomi 3(2+2+0) ECTS 6

Verimlilik ve iş etüdü; Metot etüdü; iş ölçümü, iş örneklemesi, zaman etüdü; İnsan faaliyetlerinin ve performansının psikolojik yönleri, insan ile çevre etkileşimi. İşyerinde ergonomik ilkeler, mühendislik antropometresi, iş için gerekli enerji. İnsan ve organizasyonel yapı etkileşimi. İnsan ile robotlar ve zeki makineler arasındaki etkileşim.

Zorunlu
MATH 214 (MATE 214) Diferansiyel Denklemler 3(2+2+0) ECTS 5

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.

Zorunlu
S0320401 (S0330401) Staj 0(0+0+0) ECTS 1Zorunlu
STAT 204 (İSTA 204) Mühendislik İstatistiği II 3(2+2+0) ECTS 6

Ortalamalarla ilgili çıkarımlar; nokta ve aralık kestirimi; hipotez testleri; varyanslarla ilgili çıkarımlar; varyans kestirimi; ortalamalarla ilgili çıkarımlar. Çıkarımda kısa yol yöntemleri; Kolmogorov-Smirnov testleri; eğri uydurma; regresyon; çoklu regresyon; korelasyon; faktöriyel deneyleme; kalite güvencesi uygulamaları; güvenilirlik ve ömür testi uygulamaları; bozulma zamanı dağılımları; üstel ve weibull dağılımlarının ömür testlerinde kullanılması.

Zorunlu
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 2

Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye'nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye'de çok partili döneme geçiş.

Zorunlu
BA 313 (İŞ 313) Mühendisler İçin Muhasebe 3(3+0+0) ECTS 5

Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesi

Zorunlu
IE 301 (EM 301) Yöneylem Araştırması I 3(2+2+0) ECTS 5

Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması'nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.

Zorunlu
IE 331 (EM 331) Tesis Planlama ve Tasarımı 3(3+0+0) ECTS 5

Üretim sistemlerinde tasarım konuları; stratejik planlama; teknoloji seçimi; ürün tasarımı; tesis planlaması; iş tasarımı; ürüne ve prosese yönelik imalat sistemlerinde tesis yerleştirme; hat dengeleme teknikleri; sipariş atölyeleri; tesis yeri seçimi.

Zorunlu
IE 333 (EM 333) Üretim Planlama ve Kontrol I 3(3+0+0) ECTS 5

Üretim sistemlerinin genel yapıları ve üretim sistem çeşitleri; değişik üretim çevrelerinde karşılaşılan planlama problemlerinin karakteristikleri; satış tahmin yöntemleri; envanter yönetimi sistemleri; kaba envanter yönetimi; birleşik ikmal; dağıtım ve envanter kontrolü; ABC analizi.

Zorunlu
S0320505 (S0330505) Staj 0(0+0+0) ECTS 5Zorunlu
IE 302 (EM 302) Yöneylem Araştırması II 3(2+2+0) ECTS 5

Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman - akış mekanizması. Benzetim dilleri.

Zorunlu
IE 334 (EM 334) Üretim Planlama ve Kontrol II 3(3+0+0) ECTS 5

Kaba üretim ve kapasite planlama; toplu üretim planının çözümlenmesi ve ana üretim çizelgesinin oluşturulması; kaba kapasite planlaması; malzeme ihtiyaç planlama; kapasite ihtiyaç planlama; parti büyüklüğü belirleme yöntemleri; üretim kontrol.

Zorunlu
IE 335 (EM 335) Toplam Kalite Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 5

Değişen iş koşulları ve TKY'nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.

Zorunlu
IE 362 (EM 362) Mühendislik Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 5

Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı; mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.

Zorunlu
EF 401 (MF 401) Bilim, Toplum ve Etik 1(1+0+0) ECTS 1

Bilim, Bilimin Ayırt Edici Özellikleri, Bilimsel Süreç, Bilimsel Süzgeç, Karl Popper ve Yanlışlama, Bilim Adamı Tanımı Üzerine, Ne İçin Bilim, Kimin İçin Bilim, Bilim, Bilim, Teknoloji ve Mühendislik, Bilim, Teknoloji ve Etik, Ahlak - Etik tanımları, Akademik Yaşam ve Etik, Ulusal / Uluslararası Etik Kurumları, Araştırma Etiği, Bilimsel Yayın Etiği, Aşırma/İntihal, Etik İhlalleri ve Yaptırımlar, Bilimsel Altyapı Eğitimi, Bilim ve Rakamlarla Konuşmak, Bilimsel Öngörü / Kestirim, Bilimsel tartışma, Örnekler.

Zorunlu
IE 406 (EM 406) Sistem Simülasyonu 3(2+2+0) ECTS 6

Endüstri Mühendisliği problemlerinde bilgisayar simülasyonuna giriş; simülasyon modellemeye giriş; modelleme kavramları, kanıtlama, çıktı analizi; simülasyonda animasyonun rolü; karmaşık sistemlerin modellendirilmesine ilişkin kavramlar; ileri imalat özellikleri; sürekli ve sürekli-kesikli kombine sistemler; çıktı geliştirme analizlerinde varyans düşürme teknikleri; ARENA yazılımı ortamında uygulamalar.

Zorunlu
IE 438 (EM 438) Ürün ve Süreç Geliştirme 3(3+0+0) ECTS 6

Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi metotları.

Zorunlu
IE 491 (EM 491) Proje 2(1+2+0) ECTS 4

Proje bir öğretim elemanın danışmanlığında bireysel olarak veya ekip olarak yapılır. Projenin amacı öğrencilere Endüstri Mühendisliği tekniklerinin; endüstriyel problemlere uygulanması becerisini vermektir. Problemler hipotetik olabilir. Öğrencilerin sürekli olarak ve programlı bir şekilde danışmanı ile görüşmesi ve fikir alışverişinde bulunması gerekir. Bir ara rapor ve son rapor istenir.

Zorunlu
S0320701 (S0330701) Staj 0(0+0+0) ECTS 1Zorunlu
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 1

Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.

Zorunlu
IE 492 (EM 492) Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 6

Bitirme Projesinin hazırlanmasında uygulanan yol ve gereksinmeler; proje dersi ile aynıdır. Ancak projede daha çok uygulama tekniklerine ağırlık verilirken; diploma tezinde gerçekçi endüstriyel problemler üzerinde; bireysel özgün çalışma yapılması istenir.

Zorunlu
D00036 Bölüm Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 6Bölüm Seçmeli
IE 303 (EM 303) Mühendisler İçin Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6

Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.

Bölüm Seçmeli
IE 321 (EM 321) Makine Elemanları 3(3+0+0) ECTS 6

Makine elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması. Zorlanma şekilleri. Sürekli mukavemet. Miller ve aksların mukavemeti. Pres geçmeler. Cıvata bağlantıları. Kavramalar. Yağlama. Rulmanlı yataklar. Dişli çarklar; kasnak mekanizmaları; zincir mekanizmaları.

Bölüm Seçmeli
IE 351 (EM 351) Verimlilik Analizi 3(3+0+0) ECTS 6

Verimlilik Yönetimi kavramı günümüzün rekabetçi iş pazarında kritik bir başarı faktörü halini almıştır. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlamak ve gereken hareketi hızla gerçekleştirebilmek gelecek yöneticiler için önemli bir özellik olacaktır. Bu derste amaç öğrencilerin farklı performans ölçme tekniklerini öğrenmeleri, verimlilik yönetimi felsefesi ile tanışmaları ve verimlilik geliştirme sistemlerinin yöntemlerini tanımalarıdır.

Bölüm Seçmeli
IE 401 (EM 401) Matematiksel Modelleme 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.

Bölüm Seçmeli
IE 403 (EM 403) Ağ Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6

Akış ağları problemlerinin (atama; taşıma; en kısa yol; azami akış) tanımlamaları; matematiksel modelleri ve çözüm yöntemleri; çoklu terminalli ağların incelenmesi; çoklu malzeme tiplerinin bulunduğu ağ akış problemleri; proje ağları ve kritik yol çizelgelemesi problemleri ile ilişkilendirme.

Bölüm Seçmeli
IE 405 (EM 405) Doğrusal Olmayan Optimizasyon 3(3+0+0) ECTS 6

Klasik optimizasyon teorisi ve yöntemsel temelleri. Kısıtlanmamış problemler. Altın bölüm yöntemi. Newton-Raphson yöntemi. Sekant yöntemi. İkiye bölme yöntemi. Çok değişkenli kısıtlandırılmamış optimizasyon yöntemleri. Gradyan yöntemi. Ceza fonksiyonu yöntemi. Lagrange çarpanları yöntemi. Kuhn-Tucker koşulları. Mühendislik uygulamalarından örnekler. Doğrusal olmayan programlama. Dinamik programlama Geometrik programlama. Çok kriterli optimizasyon. Pareto optimum problem. Optimal tasarımın duyarlılık analizi.

Bölüm Seçmeli
IE 425 (EM 425) Bilgisayarla Bütünleşik İmalat 3(2+0+2) ECTS 6

Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama. Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS'lerin benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri. Esnek üretim ve katı otomasyon.

Bölüm Seçmeli
IE 433 (EM 433) Kurumsal Kaynak Planlama 3(3+0+0) ECTS 6

ERP sistemlerine giriş; Değişim mühendisliği ve ERP sistemleri; ERP sistemlerinin planlanma, tasarım ve uygulanması; ERP sistemlerinde satış ve pazarlama modülleri; ERP sistemlerinde muhasebe ve finans modülleri; ERP sistemlerinde üretim planlama ve malzeme yönetimi modülleri; ERP sistemlerinde insan kaynakları modülleri; ERP projesi yönetimi; Temel iş süreçlerinin SAP ERP ile etkileşimi.

Bölüm Seçmeli
IE 441 (EM 441) Proje Planlama ve Kontrol 3(3+0+0) ECTS 6

Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü

Bölüm Seçmeli
IE 326 (EM 326) Endüstriyel Otomasyon 3(3+0+0) ECTS 6

Kontrol sistemleri terminolojisi; blok diyagramları; geribesleme ilkeleri; Laplace dönüşümü; sistem dinamiği ve genelleştirilmiş empedans; analoji; transfer fonksiyonları ve blok diyagramı cebri; işaret akış grafikleri. Geribeslemeli kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı; endüstriyel kontrol çeşitleri. Kapalı çevrimli kontrol sistemleri; durağanlık; frekans cevabı yöntemi; Nyguist ve Bode analizleri; Root- Locus yöntemi; otomatik ekipmanda pnömatik; hidrolik; elektriksel; akışsal; transfer ve nümerik kontrol ekipmanları.

Bölüm Seçmeli
IE 356 (EM 356) İşletme ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 6

Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.

Bölüm Seçmeli
IE 402 (EM 402) Çok Amaçlı Karar Analizine Giriş 3(3+0+0) ECTS 6

Belirsizlik ortamında karar verme problemlerinin sistematik olarak değerlendirilmesi, modellenmesi ve analizi; Mühendislik ve yöneylem araştırmasında kullanılan karar verme tekniklerinin kullanımı; Risk problemlerinin modellenmesi ve olasılıklı risk analizi.

Bölüm Seçmeli
IE 434 (EM 434) Girişimcilik ve Yenilikçilik 3(2+2+0) ECTS 6

Bu ders, temel olarak girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını irdelemekte, ve başarılı bir ticari girişimde bulunmak için neler yapılması gerektiğini araştırmaktadır: Yaratıcılık ve yenilikçilik kavramları, iş fikri belirleme, yaratıcılık geliştirme teknikleri, proje yönetimi, iş planı oluşturma.

Bölüm Seçmeli
IE 436 (EM 436) Tedarik Zinciri Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Çok kademeli sistemler (dağıtım; üretim-dağıtım; parçaların ortak tedarik maliyetleri); belirsizlik ortamında çok kademeli stok sistemlerinin merkezi planlaması; çok kademeli stok sistemlerinde envanter yönetim teknikleri; üretim ağlarının performans analizi; üretim süreleri; sipariş kabulü ve kapasite yükleme planlaması; dağıtım sistemlerinin planlanması; tam zamanında üretim ve kontrol sistemleri.

Bölüm Seçmeli
IE 440 (EM 440) Çizelgelemeye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin amacı, çizelgeleme problemine genel bir giriş yapmak ve temel formülasyon ve çözüm tekniklerini vermektir. Derste temel en-iyileştirme tekniklerinin yanı sıra probleme özgü geliştirilen sezgisel algoritmalar da anlatılacaktır. Çizelgeleme problemi genelde çok zor bir problem olduğundan yoğunlaşma basit problemler üzerine olacaktır. Giriş; çizelgeleme problemlerinin tanımlanması; tek makine problemleri - I; tek makine problemleri - II; akış ve atölye tipi üretimler; dinamik programlama yaklaşımı; sezgisel algoritmalar - I; sezgisel algoritmalar - II; küresel sezgisel algoritmalar.

Bölüm Seçmeli
IE 442 (EM 442) Malzeme Taşıma Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6

Malzeme taşıma sistemleri tesis planlama ve üretim sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu derste tesis planlama, şemalama teknikleri, araç bazlı sistemlerin analizi, konveyör analizleri, tek yönlü konveyörler, sürekli çevrim konveyör analizi, çok istasyonlu konveyör analizi konuları işlenecektir.

Bölüm Seçmeli
IE 450 (EM 450) Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulama Geliştirme 3(2+0+2) ECTS 6

Bu ders Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) teori, terminolojisini ve bu alanda kullanılan uygulama geliştirme teknolojilerini öğrencilere tanıtmaktadır. Derste müşteri tutma ve müşteri ilişkilerini güçlendirecek teknolojik araçlar konusuna özel bir önem verilmektedir. Farklı tipteki direkt, endirekt ve elektronik pazarlama kanallarına ağırlık verilmektedir. Müşteri memnuniyeti, güveni, değeri ve sadakati oluşturmaktaki zorluklar her kanal için incelenmektedir. Derste bir MİY uygulama yazılımı kullanılacak ve öğrencilere bu MİY yazılımının teknik özellikleri ve yönetim işlevselliği anlatılacaktır.

Bölüm Seçmeli
IE 452 (EM 452) Endüstriyel Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 6

Endüstriyel psikolojinin temel konuları; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve ölçümleri; iş analizi; personel seçimi prosedürleri; insan becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme; kariyer planlama; iş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; iletişim ve liderlik.

Bölüm Seçmeli
IE 454 (EM 454) Stratejik ve Teknolojik Planlama 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders, bir işletmenin stratejisini belirlemede; genel bir perspektif oluşturmadan kısa ve orta vadeli stratejisini belirlemesine kadar izleyebilecek bir metod ile birlikte, strateji ve ilgili alt hedeflerinin belirlenmesinde kullanılacak karar verme metodlarının tanıtımı ve uygulamalarını kapsar.

Bölüm Seçmeli
IE 476 (EM 476) Çevresel İncelemeler 3(3+0+0) ECTS 6

Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç; endüstriyel atık ; atıkların geri kazanımı.

Bölüm Seçmeli
F00035 Fakülte Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Fakülte Seçmeli
CEE 203 (EHM 203) Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3(2+2+0) ECTS 5

Polinomsal yaklaşım ve interpolasyon, sayısal integral hesabı, EHM'de lineer cebir denklem sistemleri, öz değer problemleri, sayısal türev alma, EHM'de sayısal formüller, bir boyutlu ve iki boyutlu başlangıç değeri problemleri ve EHM'de bir boyutlu ve iki boyutlu sınır değeri problemleri.

Fakülte Seçmeli
CEE 441 (EHM 441) Mühendisler İçin Yönetimde Karar Verme Teknikleri 3(3+0+0) ECTS 5

Derse genel giriş, karar vermeye genel bakış: kararın profili, karar vermenin önemi, karar vermenin kapsamı, karar vermenin yönetimsel yanı, karar verme süreci: sürecin yapısı, yönetimsel hedefler, seçenek arama, karar verme süresi: Seçenek karşılaştırma ve değerlendirme, seçme eylemi, kararı uygulama, izleme ve denetim, rasyonel karar verme: Rasyonel olan ve olmayan davranışlar, davranışı eniyileştirme. Rasyonel karar verme: davranışı tatmin etme kavramı, karar vermenin değerleri: değer kavramı, değerlerin hiyerarşisi. Karar vermenin değerleri: değerlerin sınıflandırılması, yönetimsel değerler, etik değerler, değerlerin çatışması, değer yargıları, karar verme için lineer modeller, karar verme için rastlantısal modeller, pazar payı kestirim modeli rekabet ve teklif verme modelleri.

Fakülte Seçmeli
COME 207 (BİM 207) Nesneye Dayalı İleri Programlama 3(2+0+2) ECTS 4

Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; çokbiçimlilik; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları.

Fakülte Seçmeli
COME 211 (BİM 211) Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3(3+0+0) ECTS 4

Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.

Fakülte Seçmeli
COME 345 (BİM 345) Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı 3(2+0+2) ECTS 5

Kurumlarda bilginin tabiatı, bilgisayar tabanlı sistemler ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan kapsamlara giriş. Bu sistemlerin kurumlar ve kullanıcılar üzerindeki etkisi. İş ve mühendislik alanındaki çeşitli bilgisayar uygulamaları konusunda ayrıntılı tartışma. Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi. Süreç ve veri modelleme, ilişkisel veri analizi.

Fakülte Seçmeli
COME 373 Web Programlama 3(2+0+2) ECTS 5

Ders internet ve web ortamının genel özellikleri ve bunların temel olarak programlamaya etkileri ile başlamaktadır. Daha sonra ise iş dünyasında en çok kullanılan web programlama teknolojilerinden birisi seçilerek uygulamalı olarak web programlamanın temelleri ve sırasıyla kullanıcı ara yüz tasarımı, durum yönetimi, veri tabanı etkileşimi, web sitesi güvenliği gibi web programcılığına özgü konular ile AJAX ve Web servisleri gibi ileri seviye konular işlenecektir.

Fakülte Seçmeli
COME 381 Veritabanı Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 6

Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, rasgele hale getirme; veri koruma, kurtarmak, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.

Fakülte Seçmeli
COME 439 (BİM 439) Bilgisayarlı Grafik 3(2+0+2) ECTS 5

Bu ders bilgisayar grafiklerinin temel teknik ve kavramlarına giriş niteliğindedir Dersin amacı öğrencilere bilimsel görselleştirme, ara yüz tasarımı, 2 ve 3 boyutlu veri sunumu ve idaresi, modelleme, ışıklandırma, doku kaplama, ışın izleme tekniklerini kolayca anlayabilme yeteneğini vermektir. Bu ders grafik standardı olmayan fakat en üst grafik sistemleri için grafik kütüphanesi olarak kabul edilen OPENGL temeline dayanır.

Fakülte Seçmeli
COME 441 Nesne Yönelimli Sistem Geliştirme 3(2+0+2) ECTS 5

Gereksinim analizi, veri akışı modeli, mantıksal veri modeli, veri analizi, varlık/durum modeli; yollar ve diyagramlar; karar tabloları. Programlama dilleri özellikleri, SQL/PL 3-GL, CASE araçları. Prototip geliştirme, resmi tanımlama.

Fakülte Seçmeli
COME 493 (BİM 493) Bulanık Sistem ve Yapay Sinir Ağları 3(3+0+0) ECTS 5

Bulanık küme ve bulanık kümeler üstünde işlemlere giriş. Bulanık sistem ve olasılık teorisi. Bulanık ilişkiler ve bulanık ilişkilerle hesaplama. Dilsel değişken ve kelimelerle hesaplama. Yaklaşık sebeplendirme. Bulanık regresyon modelleri. Bulanık ölçüm. İstatistiksel karar verme uygulaması. Teşhis uygulaması. Kontrol uygulaması. Sinir ağlarına giriş. Temel grafik teorisinin anlatımı. Sinir ağlarının arkasındaki matematiksel yaklaşım teorisinin temelleri. Öğrenme kavram ve hesaplamada öğrenme süreci. korelasyon matris belleği. Algılama ve en küçük kareler yöntemi algoritması. Çok-katmanlı algılamalar. Radyal-temelli fonksiyon ağları. Bazı ileri konular. Süreç modellemesi uygulaması. Karar ve kontrol uygulaması. Birleşik bulanık-sinir hesaplama sistemlerinin özeti.

Fakülte Seçmeli
CONT 221 Eyleyiciler ve Denetleyiciler 3(2+2+0) ECTS 6

Endüstriyel Denetleyiciler ve temel işleyişleri, Eyleyicilerin temel çalışma prensipleri, endüstriyel kontrol sistemlerinde ki yerleri. Açık çevrim, kapalı çevrim kontrol yapıları, transfer fonksiyon kavramı, PID denetleyiciler, pnömatik, hidrolik eyleyiciler, AC&DC motorlar, Logic denetleyiciler, elektrohidrolik ve elektropnömatik

Fakülte Seçmeli
CONT 317 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3(2+0+2) ECTS 5

Matlab, Simulink ve LabView paketleri. Bu paketlerle blok diyagram gösterimi, modelleme ve simulasyon.

Fakülte Seçmeli
CONT 411 (KONT 411) Robotiğe Giriş 3(3+0+0) ECTS 5

Robot manüpulatörler için modelleme teknikleri, robot tasarımı konusunda geniş teknolojik bilgi ve modelleme çalışmaları. Temel matematiksel notasyonlar, ileri ve ters kinematik modeler, robot manüpülatörlerin statik kuvvetleri ve Jacobian. Dinamik modeler, temel kontrol yöntemleri, tasarım konuları, robot sensörleri ve aktuatörler.

Fakülte Seçmeli
ISE 204 Nesneye Dayalı Programlama 3(2+0+2) ECTS 4

Ders içeriği, ağırlıklı olarak nesneye dayalı programlamanın temelleri, sınıf kavramının tanımı konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca ders kapsamında programlama dillerinin ilkeleri, basit arama ve sıralama algoritmaları ve yazılım mühendisliği konuları yer almaktadır.

Fakülte Seçmeli
ISE 303 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi 4(3+0+2) ECTS 6

Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, ve kargaşa yöntemleri; veri koruma, kurtarma, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.

Fakülte Seçmeli
ISE 305 Çoklu Ortam Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 5

Çoklu ortam verileri gündelik hayatımızın ve modern araştırma projelerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ders kapsamında, çoklu ortam kavramlarına giriş, çoklu ortam sistemleri uygulamaları ve problemleri, çoklu ortam işaret işlemenin temelleri, metin, grafik, ses ve müzik, görüntü ve video gibi çoklu ortam veri gösterimi, işleme, bulma ve sıkıştırma ile ilgili sorunların incelenmesi konuları işlenecektir. Ders, çoklu ortam standartları ve sistemleri hakkında basit sezgisel yaklaşımlar sunacaktır.

Fakülte Seçmeli
ISE 317 Matlab ile Mühendislik Uygulamaları 3(2+0+2) ECTS 5

Matlab ile programlamaya giriş. Ayrıca genel mühendislik problemlerini bilgisayar programlarını kullanarak çözme yöntemleri. Ders konuları: basit işlemler ve diziler, dosya işlemleri, 2D ve 3D grafik çizimi, doğrusal denklemlerin temelleri ve çözüm yöntemleri, karar yapıları ve döngüleri içeren Matlab programlama dili olarak sıralanabilir. Çok sayıda örnek uygulama ile öğrencilere mühendislik problemlerinin Matlab ile çözümü konusunda deneyim kazandırılır.

Fakülte Seçmeli
ISE 401 Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri 3(2+0+2) ECTS 6

Bu ders veri anbarcılığı ve madenciliği alanındaki temel kavram, görev, yöntem ve işleme tekniklerini tanıtmaktadır. Ders özellikle veri madenciliği problemleri ve çözümleri konularına yoğunlaşacaktır. Veri madenciliği ve bilgi keşfi konusu, veri tabanları, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, istatistik, örüntü tanıma ve veri görselleştirme gibi alanlardan alınmış bir çok algoritma ve yöntemleri kullanmaktadır. Bu ders veri tabanları perspektifinden veri madenciliği, temel kavramları ve yöntemleri konularını geniş bir tanıtımını sunmaktadır.

Fakülte Seçmeli
ME 351 (MM 351) Akışkanlar Mekaniği 3(3+1+0) ECTS 5

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ve mühendislik problemleri uygulamaları. Akış kavramları. Kontrol hacmi analizi. Koruma denklemleri ve uygulamaları. Boyut analizi. Viskoz sıvıların akışı, basit laminar sıvılar, basit laminar akış sistemleri, iç ve dış akış uygulamaları.

Fakülte Seçmeli
ME 461 (MM 461) Enerji Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6

Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamik. Enerji tesisleri, motorlar, yenilenebilir enerji kaynakları, mesken ısıtması, ticari enerji kullanımı. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri.

Fakülte Seçmeli
COME 108 Algoritmalar ve Programlama II 3(2+0+2) ECTS 6

Özyineleme, işaretçiler ve dinamik bellek tahsisi, karakter kümeleri ve bunlar üzerinde işlemler; ileri dosya işleme teknikleri; kullanıcı tarafından tanımlanan tipler; Nesneye yönelik programlamaya giriş, sınıflar ve veri soyutlama: davranış/durum (veri) modeli, üye kapsamı ve erişim, yapıcı/bozucu kavramları, nesne atama.

Fakülte Seçmeli
COME 214 (BİM 214) Programlama Dili Kavramları 3(2+0+2) ECTS 5

Programa dillerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama evrelerinde dahil edilen prensipler, sözdizimi, semantikler, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlama için destek, eş zamanlılık, hata ayıklama ve fonksiyonel mantık ve nesne yönelimli programlama.

Fakülte Seçmeli
COME 218 (BİM 218) Veri Yapıları ve Algoritmalar 3(2+0+2) ECTS 6

Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.

Fakülte Seçmeli
COME 226 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 3(2+0+2) ECTS 6

Asembler dili ve makine dili kullanılarak bilgisayar organizasyonuna giriş, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve kontrol, mikro programlama, komut kümeleri, adresleme şekilleri, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler, önbellekler, girdi/çıktı sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarisi, ardışık düzen ve performans artımı için diğer gelişmiş teknikler, paralel hesaplama, açık sistem ağları ve çoklu işlemciler.

Fakülte Seçmeli
COME 304 (BİM 304) Sayısal Yöntemler 3(3+0+0) ECTS 5

Gerçek sayı uzay ve alanı, matematiksel uzayda norm ve uzaklıkları, matrisler, gerçek katsayılı denklemler; matris tersi problemleri, özdeğer ve özvektör, tekrarlı ilişkiler matematiksel tümevarım, özyineli algoritmalar; hata analizi, değerlendirme ve tahmin, hesaplamalı sayısal analizde yinelemeli yöntemler, polinom köklerini bulma, sayısal entegral ve türev, lineer denklem takımlarının çözümleri, bilgisayar cebir sistemleri ve sembolik hesaplama kavram ve fikirleri; polinomların ve rasyonel fonksiyonların bilgisayarlı çözümü, polinomların ayrıştırılması, geliştirilmiş Euclide algoritması, ilişkisel fonksiyonlar ve kısmi parçalar.

Fakülte Seçmeli
COME 332 (BİM 332) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik 3(2+0+2) ECTS 5

Bilgisayar destekli(CA) sistemler, ‘Tasarla ve Yap' grup projesi ve tasarım fonksiyonları için bilgisayar destekli mühendislik (CAE) desteği kullanılarak resim ve montaj çizimleri. Uluslararası standartlar kullanılarak tolerans içeren tam montaj çizimleri. Ön üretim evreleri ve planlama. Bilgisayar destekli fiyatlandırma içeren Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD) ve Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE) sistemlerinin birleştirilmesi, CAD/CAM işlemleri için CA planlama.

Fakülte Seçmeli
COME 336 Yazılım Mühendisleri için Arabirim Tasarımı 3(2+0+2) ECTS 5

Ders, öğrencinin teorik ve pratik yollar ile arabirim tasarımının temelleri ile yapısal mühendislik kuramı çerçevesinde tanışmasını ayrıca arabirim tasarımcıları tarafından kullanılan sürecler ile bu süreçlere alışmasını sağlayacaktır. Öğrenciler kazandıkları bilgiyi, proje temelli arabirim analizi ve tasarım görevleri ile uygulama fırsatı bulacaklartır. C++, C#, Java, Pascal, yada Python'nın eksiksiz bilinmesi gereklidir. Ders: " Arabirim tasarımı temelleri " Mevcut arabirimlerin analizi " Model-View-Controller ve diğer frameworkler " Uygulama geliştirme frameworkleri ve UI prototipleri " Prototip yeniden tasarımı " Kullanıcı testi temelleri " Uygulamalı kullancı testi gibi başlıkları içermektedir.

Fakülte Seçmeli
COME 339 İleri Java Uygulamaları 3(2+0+2) ECTS 5

Bu dersin amacı ileri GUI ve Java, sunucu-istemci ve web uygulamaları gibi konuları öğretmektir. Bu konular, ileri nesne yönelimli programlama, çok kanallılık, dosya sistemleri, çoklu ortam, veritabanı kullanımı ve sunucu-istemci uygulamaları için ağ kavramlarından oluşmaktadır. Ek olarak JavaBeans, Kolleksiyon, Internationalization, Servlets, JSP, EJB, ve XML konuları anlatılmaktadır.

Fakülte Seçmeli
COME 342 Yazılım Mühendisliğine Giriş 3(2+0+2) ECTS 6

Sistem yaşam döngüsü, Waterfall ve “V” modelleri; ön ürün oluşturma, evrimsel geliştirme, her bölümdeki görevli personelin rolleri, gereklilik analizi; yazılım tasarımı, standartlar ve programlama dilleri çeşidi ve dokümantasyon, doğrulama ve onaylama ve kalite güvencesi gibi uygulama türleri.

Fakülte Seçmeli
COME 444 (BİM 444) Yapay Zeka 3(3+0+0) ECTS 5

Roller ve uzman sistemlerin sınırlamaları; yapay zekanın maliyeti ve getirileri, mimari, kabuklar, bilgi mühendisliği, yapılandırma, kural temelli ve nesne yönelimli bilgi geliştirme metodolojileri, hızlı prototip geliştirme ve KADS.

Fakülte Seçmeli
COME 472 İnternet & Web Teknolojileri 3(2+0+2) ECTS 5

Bu dersin amacı İnternet ve Web teknolojilerinin sistematik şekilde ve derinlemesine anlatılmasıdır. Bu derste anlatılan konular şunlardır: TCP/IP ve IP adresleme, istemci-sunucu modeli, DNS, İnternet servisleri ve protokolleri, HTTP, HTML, JavaScript, dinamik HTML, Web sunucuları, CGI programlama, ASP, PERL, PHP, JSP, ve Servlet programlama, XML, E-ticaret ve güvenlik.

Fakülte Seçmeli
CONT 322 Proses Kontrol 3(3+0+0) ECTS 6

Giriş, süreç kontrol sistemlerinin sunumu ve sınıflandırılması, analog sinyal şartalandırma tekniklerinin analizi ve sentezi, sayısal sinyal şartlandırma tekniklerinin analiz ve sentezi, analog, sayısal ve havalı endüstriyel kontrolcülerin standartalara uygun olarak analiz ve sentezi, süreç kontrolünde programlanabilir mantıksal kontrolcülerin kullanımı, nihai kontrol sistemlerinin analizi, aktüatörlerin ve nihai kontrol sistemlerinin sentezi, süreç döngü ayarları, ısı, seviye, basınç, akış, nem, pozisyon, kuvvet ve ivem kontrol sistemlerinin ve bilgisayar uygulamalarının sentezi.

Fakülte Seçmeli
CONT 412 Endüstriyel Otomasyonun Temelleri 3(2+0+2) ECTS 6

Otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleri ve elamanları: Endüstriyel bilgisayar, programlanabilir kontrolcüler, adabirim modülleri, dağıtık girdi/çıktı istasyonları ve uzak terminal birimleri. Endüstriyel dijital iletişim sistemleri: Fiziksel bağlantılar, iletişim arabirimleri ve protokolleri, Denetleyici kontroller ve veri toplama sistemleri, kontrol sistemleri uygulama ve entegrasyonları, dağıtık kontrol sistemleri ve onların endüstriyel uygulamaları.

Fakülte Seçmeli
ESCI 202 (MBİ 202) Termodinamik 3(3+0+0) ECTS 5

Termodinamiğin temel kavramları ve tanımlar, açık ve kapalı sistemler, durum, denge, süreç ve çevrimler, saf maddenin özellikleri, faz değişimleri ve diyagramları, iç enerji, entalpi, gaz, sıvı ve katıların özgül ısıları, ısı, iş ve kütle ile enerji transferi, akışkanlar mekaniğinin prensipleri, kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutucular, entropi, gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç çevrimleri, kimyasal reaksiyonlar ve yanma. Bilgisayar uygulamalı ödevlere ağırlık verilecektir.

Fakülte Seçmeli
ISE 302 Bilişim Sistemleri Analizi 3(3+0+0) ECTS 4

Sistem geliştirme ve değiştirme/iyileştirme süreçleri. Nesneye yönelik analiz ve tasarım, veri modelleme araçlarının kullanımı. Yaşam döngüsü standartlarının geliştirilmesi ve bunlara uyulması. Yaşam döngüsü fazları: isteklerin belirlenmesi, mantıksal tasarım, fiziksel tasarım, test planlaması ve performans değerlemesi. İletişim, kişisel iletişim becerileri, mülakat, sunum becerileri, grup dinamikleri. Risk ve olabilirlik analizi. Grup temelli yaklaşımlar: proje yönetimi, ortak uygulama geliştirme, kurallara ve süreçlere bağlı yol haritası takibi; nesneye yönelik tasarım; yazılım kalite ölçütleri; uygulama kategorileri; profesyonel etik ilkeleri.

Fakülte Seçmeli
ISE 312 Web Sitesi Tasarımı ve Yönetimi 3(2+0+2) ECTS 5

Bu internet, intranet ve extranet platformlarının web tasarım, mimari ve yönetimi konusundaki kavram ve yöntemleri tanıtmaktadır. Ders özellikle e-iş ve e-ticaret sitelerinin inşası, kurulumu yönetimi konusundaki teknik kavramlar konusuna odaklanacaktır. Bu ders temel İnternet protokolleri, web tarayıcıları, web sunucuları, HTML, XHTML, stil sayfaları, istemci tarafı programlama, sunucu tarafı programlama, veri tabanı entegrasyonu, XML ve XML standartları, web site ve içeriği tasarım ve yönetimi konularını kapsamaktadır.

Fakülte Seçmeli
ISE 314 Kurumsal Bilişim Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 5

Ders kapsamında, bilişim sistemlerinin yönetimsel kavramları ve yönetim bilişim sistemlerinin tanıtımı sunulmaktadır. Ders konuları, YBS bileşenleri ve organizasyon yapılar, sistemlerin tasarımı ve uygulanması ve organizasyonlarda bilişim sistemlerinin öneminin anlaşılması.

Fakülte Seçmeli
ISE 404 Elektronik Ticaretin Temelleri 3(3+0+0) ECTS 5

Dersin amacı, takım projeleri ile elektronik ticaret analizi yapmaktır. Dersin kapsamında elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, internet tabanlı işletme ve ekonomi örnekleri, internetin iş ve teknoloji modelleri, internette güvenlik, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili problemler. Üretilmek istenen proje, iş planı ve internette işlem yapılabilen bir ilk örnek şirket kurulmasıdır.

Fakülte Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Üniversite Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5

Bu ders Almanca' ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5

ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Üniversite Seçmeli
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5

ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.

Üniversite Seçmeli
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5

ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104'de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5

ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105'de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5

ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106'de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 Servis

Üniversite Seçmeli
BA 241 (İŞ 241) Yönetim ve Organizasyon 3(3+0+0) ECTS 6

Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.

Üniversite Seçmeli
BA 351 (İŞ 351) Pazarlama Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Ürün, pazarlama karışımı, pazar konumlandırılması; rekabetçi pazarlama; lojistik, fiyatlandırma, yeni ürün geliştirme, uluslararası pazarlama; promosyon ve reklam, pazarlama bileşenleri; pazarlama stratejilerinin oluşturulması.

Üniversite Seçmeli
BA 443 (İŞ 443) İşletme Politikası 3(3+0+0) ECTS 6

Stratejik yönetimin öğeleri; girişim stratejileri, misyon ve amaçlar, genel çevre; endüstriyel ve uluslararası çevre; içsel faktörler; genel strateji seçenekleri; strateji sapmaları, strateji seçimi; kaynak ve yapı; politika, plan ve yönetim; değerlendirme ve kontrol.

Üniversite Seçmeli
BA 449 (İŞ 449) Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

İş hayatında girişimcilerin rolü; küçük işletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar; hükümet politikalarının küçük işletmeler üzerindeki etkileri; küçük işletmeler için gerekli teknik ve işlevsel beceriler; girişimcilerin kişisel nitelikleri; işletme planlarının geliştirilmesi.

Üniversite Seçmeli
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5

Bu ders Çince'ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5

CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Üniversite Seçmeli
CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5

CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.

Üniversite Seçmeli
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5

CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli
ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.

Üniversite Seçmeli
ELIT 291 Sinema 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin amacı, öğrencilere bir filmin analizi ve eleştirisi için gerekli temel kavramları ve sinemanın kendine özgü dilini tanıtmaktır. Kamera kullanım teknikleri, ışıklandırma, çerçeveleme, montaj, film kuramları ve yazılı metinlerin görsel metinler haline dönüştürülme süreci dersin önemli konuları arasındadır.

Üniversite Seçmeli
GS 305 (FA 305) Sanat Kültürü 3(3+0+0) ECTS 5

Sanat nedir, sanatın sınıflandırılması, sanatın işlevi nedir, sanatın kaynakları nelerdir, klasik sanat, romantik sanat, soyut sanat, Fransız devriminin sanata etkisi, aydınlanma çağı, teknoloji ve sanat, endüstrinin sanata etkisi, sanatta modernizm bağlamında sanat kültürü eğitimi verilir.

Üniversite Seçmeli
HUM 361 (İNB 361) Doğu Akdeniz Kentlerinin Karşılaştırmalı Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Doğu Akdeniz'in on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasındaki dinamik ilişkileri anlamak açısından değil, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, eski düzen ve ulus devletlerin etkileşim ve kesişim alanı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki daha geniş temaları anlamak açısından önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernleşme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yapısı, cemaatler arası ilişkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin gelişimi ve göç gibi konuları inceleyecektir.

Üniversite Seçmeli
INTR 433 Deniz İşletmeciliği ve Liman Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Deniz işletmeciliğinde kargo ve gemi tipleri; gemi operasyonlarının çeşitleri, düzenli ve düzensiz hat taşımacılığı, deniz taşımacılığında aracı ve acentalar, denizcilikte kullanılan belgeler, gemi acentalarının görev ve fonksiyonları, gemi brokerleri; dünya deniz ticareti, ana ticaret rotaları ve yük akışları; limanların önemi, limanların temel fonksiyonları ve özellikleri, liman çeşitleri; limanların gelişimi; liman devlet kontrolü, liman güvenliği, liman idaresi, mülkiyeti ve yönetimi, liman mülkiyetinin çeşitleri, liman idaresi, liman politikaları; limanlarda yönetim ve organizasyon, limanlarda insan kaynakları yönetimi.

Üniversite Seçmeli
IR 221 Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6

Yüzyıllara dayanan Osmanlı diplomasi geleneğinin öğrenilmesi, Osmanlı tarihinde, uluslararası gelişmeler ile yerel gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin anlaşılması ve günümüz Türkiye dış politikasının daha iyi değerlendirilebilmesi için anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede derste, önemli başarıları, başarısızlıkları ve diplomatik sürece katkıları ile Osmanlı diplomasi tarihi incelenmektedir.

Üniversite Seçmeli
IR 227 Terörizm 3(3+0+0) ECTS 6

21. yüzyılın en problematik güvenlik olgusu terörizm tarafından ortaya çıkan tehdittir. Bu sadece 11 Eylül 2001'de New York'ta gerçekleşen şaşırtıcı olay yüzünden olmamıştır. Terörizm çelişkili bir biçimde teknolojideki kaçınılmaz gelişme kadar küreselleşme diye bilinen ve pek çok belirsizliği beraberinde getiren süreçten yararlanan yaygın bir olgudur. Ders, uluslararası sistemin belli başlı öğelerine karşı olan bu tehditin nedenleri ve etkilerini analiz etmek için analitik bir çatı sunar ve öğrencilerin bu olguyu daha iyi anlayabilmesini sağlar.

Üniversite Seçmeli
IR 235 Yoksulluk Politikası 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders az gelişmiş ülkelerde görünen yoksulluğun sebeplerini analitik bir perspektifler incelemeyi amaçlar. Fakirliğin sebepleri ile ilgili farklı teorilerin bu ülkelerdeki yansımalarının ve ekonomik kalkınmanın neden gerçekleşmediğini siyasal ve ekonomik açıdan incelemeyi amaçlar. Ders Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeleri incelemekte ve öğrencilere fakirlik üzerine geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.

Üniversite Seçmeli
IR 303 Dünya Politikasındaki Güncel Konular 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası İlişkileri ayrı bir disiplin olarak çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri etrafımızdaki aşırı derecede karışık/karmaşık olan dünyaya açıklık kazandırmaktır. Ve dünya gittikçe daha da karmaşık, ele avuca sığmaz bir hal alıyor. Bu yüzden öğrencilerimiz bilgi birikimlerini günün meselelerinin analitik olarak incelenmesinde uygulama alışkanlığını kazanmalıdır. Dersin amacı da budur.

Üniversite Seçmeli
IR 313 Uluslararası Örgütler 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders, uluslararası sistemin örgütlenmesi, ilkeleri ve yapısı üzerine çalışmaları kapsar. Sistemin uluslararası hukuk, uluslararası politika ve küresel konular üzerindeki etkilerini ve bunlarla ilişkilerini inceler. Ulus-aşırı ilişkiler, kolektif güvenlik, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi konuları inceler.

Üniversite Seçmeli
IR 405 Balkanlar Tarihi ve Siyaseti 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste, Balkan devletlerinde sosyal ve siyasal gelişmelerin tarihi ve bölgesel istikrarsızlığın nedenleri ve sonuçları, bölge ülkeleri ile Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak incelenmektedir.

Üniversite Seçmeli
IR 407 Dünya Siyaseti ve Ortadoğu 3(3+0+0) ECTS 6

Derste, Ortadoğu'da güncel siyasal sistemler ve bu siyasal sistemlerin oluşumunda etkili olan tarihi, sosyal ve siyasal olaylar incelenmektedir. Arap milliyetçiliğinin etkileri, İslamiyet, bölgesel istikrarsızlık ve sivil-ordu ilişkileri de çalışılmaktadır.

Üniversite Seçmeli
IR 413 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6

Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye'de siyasal partiler, siyasal din ve dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATO'nun yeni yüzü, Ortadoğu da su sorunu, Türkiye - AB ilişkileri, Türkiye - ABD ilişkileri, Türkiye - İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çözümü.

Üniversite Seçmeli
IR 415 Avrupa Güvenliği 3(3+0+0) ECTS 6

Soğuk Savaş'ın başlangıcından itibaren kurumsallaşmayla birlikte Avrupa güvenlik paradigması incelenmektedir. Güvenlik çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası farklılaşan güvenlik kavramı, AB ortak güvenlik politikası ve ortak güvenlik kimliği ele alınmaktadır.

Üniversite Seçmeli
IR 423 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders ulusçuluk, sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık ve köktendincilik gibi modern siyasal ideolojileri analiz etmekte ve çalışmaktadır.

Üniversite Seçmeli
IR 465 Rus ve Avrasya Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6

Sovyetler Birliği'nin dağılışı ve Soğuk Savaş'ın bitiminden beri Asyatik Rusya ile Avrupa arasındaki politik coğrafya dikkate değer bir biçimde birleşti. Bu ders Avrasya diye tanımlanan yeni mekân ve yapının interaktif matriksini olduğu kadar dış hatlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Üniversite Seçmeli
ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5

Bu ders, İspanyolca'ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca'nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5

ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.

Üniversite Seçmeli
ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5

ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.

Üniversite Seçmeli
ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5

ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Üniversite Seçmeli
PHIL 311 (FEL 311) Etik 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders, etik kavramının ve etiğe ilişkin konuların Batı metafizik geleneğinde nasıl ve ne biçimde dile getirildiğini ele alıp tartışır. Bu geleneğin belli başlı metinlerini, “insan etosu (yaşam alanı) nedir?” sorusu bağlamında inceleyerek, etik kavramının ortaya çıkışını ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü öğrencilere göstermeyi amaçlar.

Üniversite Seçmeli
BA 242 (İŞ 242) Örgütsel Davranış 3(3+0+0) ECTS 6

Örgütsel davranışın tanımı; algılama süreci; kişilik ve tutumlar; motivasyon; öğrenme; çalışma grupları; çalışma ve stres yönetimi; güç ve liderlik; iletişim; karar verme; örgüt kültürü ve yapısı; değişim yönetimi ; çatışma yönetimi ; kültür

Üniversite Seçmeli
BA 344 (İŞ 344) İnsan Kaynakları Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Giriş, amaçlar ve eğilimler; iş analizleri, insan kaynakları planlaması ve işe alım; personel seçimi; söyleşiler, organizasyonel eğitim; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; performans yönetimi; dolaylı ve dolaysız ödemeler.

Üniversite Seçmeli
BA 352 (İŞ 352) Uluslararası Pazarlama 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası pazarlama kavramları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası piyasalara giriş şekilleri; uluslararası pazarlarda pazar tanımı ve analizi; uluslararası pazarlamada pazarlama bileşenleri; yenilik yayılımı ve ürün yaşam eğrisi .

Üniversite Seçmeli
BA 408 (İŞ 408) İş Ahlakı 3(3+0+0) ECTS 6

Ahlaksal (etik) kuram ve yaklaşımlar: genel kavramlar, geleneksel kuramların çağdaş işletme kararlarına uygulanması; ahlaksal değerler, dinsel değerler ile işletme değerleri arasındaki ilişkiler, iş ahlakı ve işletmenin sosyal sorumlulukları; iş ahlakının işletme stratejisi, işletme fonksiyonları ve rekabet açısından değerlendirilmesi; ahlak ve çevre bilinci; küresel işletmelerde ahlak ve etik.

Üniversite Seçmeli
BA 442 (İŞ 442) Yönetim Bilişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6

Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.

Üniversite Seçmeli
BA 448 (İŞ 448) İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 6

Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak.

Üniversite Seçmeli
CHEM 300 (KİM 300) Nanobilim ve Nanoteknoloji 3(2+0+2) ECTS 5

Nanobilim ve nanoteknoloji tarihi, önemli çalışmalar, nanoteknolojide kimya (yakıt pilleri, sarma, nanoparçacıklar, karbon nanotüpleri, nanokompozitler, kendiliğinden düzenlenme, yüzey kimyası), güncel araştırma alet ve teknikleri (mikroskoplar, simülasyon, kristallografi, enterferometre, kimyasal sentez, plazma muamelesi, litografi), üretim prosesleri (kendiliğinden düzenlenme, litografi, vb.), mikroskopi, software, malzeme, elektronik, enerji ve canlı bilimlerindeki en son gelişmeler, nanoteknolojiye dünyadaki yaklaşım (devletler, üniversiteler, ticari kuruluşlar), güncel ticari faaliyet (nanocihazlar, canlı bilimleri, vb.), nanoteknolojinin geleceği. Kavramlarla ilgili deneyler derse eşlik etmektedir.

Üniversite Seçmeli
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa'nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 5

Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarında 18. yüzyılın başından günümüze kadar yaşanan süreklilik ve değişim çizgilerini odağına alan derste, aynı dönemde modern etiğin oluşumu da incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, modern etik disiplinin gelişimi, Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır.

Üniversite Seçmeli
HUM 332 (İNB 332) Türk Edebiyatında Kısa Öykü 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk edebiyatında kısa hikayenin gelişimini ele alır. Derste Türk edebiyatının Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Füruzan, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Erendiz Atasü, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi önemli yazarlardan seçilmiş hikayeler derinlemesine incelenir.

Üniversite Seçmeli
HUM 352 (İNB 352) Batı ve Diğerleri 3(3+0+0) ECTS 5

Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı'ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan "çok-merkezci" (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır.

Üniversite Seçmeli
HUM 372 (İNB 372) 19. Yüzyılda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders seyahatnameler üzerinde duracaktır. Bir yandan, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılan Batılı seyahatnamelerin bazılarını incelerken öte yandan, Osmanlı seyyahlarının "Doğu"ya ilişkin yazdıklarını irdeleyecektir. Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu'na gelen Batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih, gelenek ve adetlerini nasıl algıladıklarını ve aynı zamanda Osmanlı'nın dünyayı ve özellikle de "Doğu" yu nasıl algıladığını anlamaktır. Dönem boyunca incelenecek konular arasında Batı Oryantalizmi, Emperyalizm kavramları, Batı'nın Osmanlı İmparatorluğu'na dair "emperyalist" ve "oryantalist" imajlarının yanı sıra "Osmanlı Oryantalizmi" ve "Osmanlı Kolonyalizmi" kavramları bulunmaktadır.

Üniversite Seçmeli
HUM 382 (İNB 382) Ütopya 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders ütopyacı düşüncenin tarihçesini incelerken bu düşüncenin ahlaki ve dini düşünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve doğalcı yaklaşımlar ile sanat ve müzikteki eğilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yansımalarını ele alır. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'daki ve Budist gelenekteki cennet kavramı) başlayan inceleme, Thomas More'un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdiği önemli yapıtından günümüzde yaygınlaşan insan-doğa uyumunu arayan toplulukların ortaya çıkardığı "eko-köy"lere kadar çeşitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çeşitli ütopyalar ve dolayısıyla farklı mutluluk anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınır. Önemli bir tartışma konusu ise ütopyaların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarıdır. İnsanlığın nasıl olup da bir yandan ideal bir yaşama ulaşma arzusundan vazgeçmezken, diğer yandan bu arzunun gerçekleştirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor olduğu tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, ütopyayı nasıl distopyaya dönüştürdüğümüz ve erişilemeyen cennetin yerine nasıl aldatıcı ikameler koyduğumuz soruları sorulmaktadır. Derste, ütopya düşüncesi üzerine yapılmış çalışmalardan ve birincil kaynaklardan yapılacak bir seçmeden yararlanılacaktır.

Üniversite Seçmeli
HUM 402 (İNB 402) Sosyal Bilimlerde Seçme Konular II 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.

Üniversite Seçmeli
IR 332 Uluslararası Özel Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6

Ders, uluslararası özel hukukun temel kavramlarına giriş niteliği taşıyarak, konuyla ilgili seçilmiş konuların derinlemesine ve eleştirel analizini hedeflemektedir. Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, aile hukuku, borçlar hukukunu içermektedir.

Üniversite Seçmeli
IR 342 Küreselleşme Üzerine Perspektifler 3(3+0+0) ECTS 6

Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Ulusdevletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çeker

Üniversite Seçmeli
IR 346 Komünizm Sonrası Problemler: Merkez/ Doğu Avrupa 3(3+0+0) ECTS 6

Ders Merkez ve Doğu Avrupa'da komünizmin düşüşünden sonra gerçekleşen politik, ekonomik ve sosyal değişiklikleri ekonomik açıklık, AB üyeliği ve komünist rejimin mirasının ortaya çıkardığı tehditlere odaklanarak derinlemesine inceler. Ayrıca, yeni kurumsal düzenlemelerin demokrasinin güçlenmesine ve işleyen pazar ekonomisinin kurulmasına ne ölçüde yardım ettiğini araştırır.

Üniversite Seçmeli
IR 404 Uzakdoğu ve Çin'de Siyaset 3(3+0+0) ECTS 6

Derste, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerindeki kurumlar ve siyasal düşünceler incelenmektedir. Toplum sözleşmesi ve ekonomik kalkınmanın bölge hükümetleri ve toplumları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.

Üniversite Seçmeli
IR 418 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular II 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme, özelleştirme, dış politika analizi, devletlerin dış politika stratejileri, uluslararası güvenlik ve çevre, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Avrasya Birliği, göç ve uluslararası göç.

Üniversite Seçmeli
IR 424 Uluslararası İlişkiler ve Etik 3(3+0+0) ECTS 6

Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol incelenmektedir.

Üniversite Seçmeli
IR 436 Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik 3(3+0+0) ECTS 6

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil) ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaş'ın kendi ağır/keskin ideolojik kararları hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.

Üniversite Seçmeli
IR 464 Çin'in Küreselleşmedeki Rolü: Ekonomi, Teknoloji, Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası dönemde giderek artan bir hız kazandığı, herkesin malumu olmakla birlikte, özellikle belirtilmesi gereken bir husus var. Global aktörler arasında düşünürsek, bu süreçten en fazla yararlanarak çıkan (ve halen yararlanmakta olan) Çin'dir.Bu dersin kapsamında, Çin'in bu sonuca giden şartları nasıl sağladığı, ve global ilişkiler ağın (=network) nasıl tesis ettiği özellikle üzerinde durulacak konulardır. Bu bağlamda, sektörler olarak, iletişim, ulaşım, para ve bankacılık, teknoloji ve lojistik ayrı ayrı da ele alınacaktır.

Üniversite Seçmeli
IR 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD'de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl 'formüle' edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.

Üniversite Seçmeli
PHYS 224 (FİZ 224) Modern Fizik I 3(3+0+0) ECTS 5

Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).

Üniversite Seçmeli
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5

Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.

Üniversite Seçmeli
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by