ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
 
Mühendislik Fakültesi
 
Endüstri Mühendisliği Bölümü
İngilizce Dersler
 
MATH 131 (MATE 131) Matematiğin Temelleri 3(3+0+0) ECTS 8

Sembolik mantık. Kümeler kuramı. Kartezyen çarpım. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Eşgüçlü kümeler. Kümelerin sayılabilirliği. Denklik bağıntıları, denklik sınıfları ve ayrışımlar. Bölüm kümeleri. Sıralama bağıntıları. Matematiksel tümevarım ve yinelemeli fonksiyon tanımları.


MATH 381 Sayısal Analiz 3(3+0+0) ECTS 6

Yakınsaklık, kararlılık, hata analizi ve koşullandırma. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: LU ve Cholosky çarpanlamaları, pivotlama, Gauss eliminasyonunda hata analizi. Matris özdeğer problemleri, kuvvet yöntemi, orthogonal çarpanlama ve en küçük kareler problemleri. Doğrusal olmayan denklem çözümleri. Newton'un kesen ve sabit nokta iterasyon yöntemleri.


PHYS 223 Işık ve Optik 3(2+1+1) ECTS 6

Elekromanyetik dalgalar, Poynting vektörü, ışık ve yayınımı, polarizasyon, yansıma, kırılma, geometrik optik, aynalar, lensler ve optik aletler, girişim, eşevrelilik, tek ve çift yarıklı girişim deneyleri, kırınım, ışığın dalga teorisi, tek ve çift yarıklı kırınım deneyleri, ağ ve tayf.


PHYS 325 Modern Fizik II 4(4+0+0) ECTS 6

Özel görelilik teorisi, nükleer yapı ve radyoaktivite, nükleer tepkimeler (fizyon, füzyon), yüksek enerji fiziği (temel kuvvetler, parçacıkların sınıflandırması, parçacık etkileşim ve bozunmaları, hızlandırıcılar, dedektörler), genel görelilik teorisi, astrofizik (yıldızlar, nükleosentez, beyaz cüceler, nötron yıldızları, kara delikler, evrenbilim (genişleyen evren, kozmik mikrodalga ışınımı, karanlık madde, büyük patlama modeli).


CHEM 300 (KİM 300) Nanobilim ve Nanoteknoloji 3(2+0+2) ECTS 5

Nanobilim ve nanoteknoloji tarihi, önemli çalışmalar, nanoteknolojide kimya (yakıt pilleri, sarma, nanoparçacıklar, karbon nanotüpleri, nanokompozitler, kendiliğinden düzenlenme, yüzey kimyası), güncel araştırma alet ve teknikleri (mikroskoplar, simülasyon, kristallografi, enterferometre, kimyasal sentez, plazma muamelesi, litografi), üretim prosesleri (kendiliğinden düzenlenme, litografi, vb.), mikroskopi, software, malzeme, elektronik, enerji ve canlı bilimlerindeki en son gelişmeler, nanoteknolojiye dünyadaki yaklaşım (devletler, üniversiteler, ticari kuruluşlar), güncel ticari faaliyet (nanocihazlar, canlı bilimleri, vb.), nanoteknolojinin geleceği. Kavramlarla ilgili deneyler derse eşlik etmektedir.


MATH 134 Ayrık Matematik 3(3+0+0) ECTS 4

Tekrarlı ve tekrarsız permütasyon, kombinasyon. İçerme-dışarma prensibi. Üreteç fonksiyonu. Çizge kuramının temel kavramları. Düzlemsel çizgeler. Hamilton yolları ve çizge boyama. Ağaçlar. Optimizasyon ve eşleştirme. Transport ağları.


MATH 172 Geometriye Giriş 3(3+0+0) ECTS 4

Geometride aksiyomatik yapılar; sonlu geometriler, Öklid ve Öklid dışı geometriler. Çokgenler, benzer şekiller. Çemberin özellikleri. Çizimler. Katı cisimler. Derece ve radyan türünden açı ölçümü, trigonometrik fonksiyonlar ve uygulamaları, sinüs ve kosinüs teoremleri, trigonometrik fonksiyonların grafikleri, trigonometrik özdeşlikler. Kutupsal koordinatlar. Uzayda ve düzlemde vektörler. Düzlemde doğrular, uzayda doğru ve düzlemler. Konikler ve ikinci derece yüzeyleri hakkında temel bilgiler.


MATH 254 Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı 4(4+0+0) ECTS 7

Karmaşık sayılar cebri. Kutupsal gösterim. Analitiklik, Cauchy-Riemann denklemleri. Kuvvet serileri. Elemanter fonksiyonlar. Elemanter fonksiyonlarla dönüşüm. Doğrusal kesirli dönüşümler. Çizgisel integraller, Cauchy teoremi, Cauchy integral formülü. Taylor serileri, Laurent serileri, rezidüler, rezidü teoremi. Genelleştirilmiş integraller.


MATH 256 (MATE 256) Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3(3+0+0) ECTS 8

Birinci mertebeden denklemler; doğrusal, doğrusalsı ve doğrusal olmayan denklemler. İkinci mertebeden doğrusal kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, kanonik biçimler. Dalga denklemi için Cauchy problemi. Laplace denklemi için Dirichlet ve Neumann problemleri, maksimum ilkesi. Şerit üzerinde ısı denklemi.


MATH 354 Operasyonel Hesap 3(3+0+0) ECTS 6

Fourier serileri. Fourier dönüşümü, ters Fourier dönüşümü. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümü için inversiyan integrali (karmaşık çevre integrasyonu). Laplace dönüşümünün adi, kısmi türevli ve integral denklemlere uygulamaları. Z-dönüşümü. Z-dönüşümü için inversiyon integrali. Z-dönüşümünün fark denklemlerine ve doğrusal ağlara uygulamaları.


PHYS 122 Elektrik ve manyetizma 4(3+0+2) ECTS 6

Elektriksel yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampére yasası, Faraday yasası, elektromanyetik salınımlar ve değişken akım, Maxwell denklemleri, maddenin manyetizması.


PHYS 224 (FİZ 224) Modern Fizik I 3(3+0+0) ECTS 5

Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).


CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1

Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5

Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Zorunlu
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.

Zorunlu
IE 101 (EM 101) Endüstri Mühendisliğine Giriş 3(3+0+0) ECTS 2

Endüstri Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliğinin tarihi gelişimi ve temel işlevleri. İmalat Mühendisliğine giriş. İş tasarımı ve iş ölçümüne giriş. Üretim tipleri ve özellikleri. Üretim planlama ve kontrole giriş, proje planlama, montaj hatlarının tasarımı, parti üretimde planlama, malzeme yönetimine giriş.

Zorunlu
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 1Zorunlu
MATH 111 (MATE 111) Matematik I 4(3+2+0) ECTS 5

Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.

Zorunlu
PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4(3+0+2) ECTS 5

Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).

Zorunlu
S0320106 (S0330106) Staj 0(0+0+0) ECTS 6Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 2

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Zorunlu
CHEM 101 (KİM 101) Kimya 3(2+0+2) ECTS 5

Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuramı, kimyasal bileşikler ve adlandırılmaları, kimyasal tepkimelerde stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki tepkimeler, çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri. İlgili deneyler derse eşlik etmektedir.

Zorunlu
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 2

TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu
ENG 112 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3

Bu derste Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere fen ve bilim-teknik alanlarında kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Zorunlu
ESCI 106 (MBİ 106) Katı Mekaniğine Giriş 3(2+2+0) ECTS 5

Mekaniğin temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet-çiftleri, serbest cisim diyagramları, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment diyagramları. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, daire kesitli çubuklarda burulma, kirişlerde eğilme ve kayma gerilmeleri, bileşik gerilmeler. (Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri alamazlar)

Zorunlu
MATH 112 (MATE 112) Matematik II 4(3+2+0) ECTS 6

Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.

Zorunlu
PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4(3+0+2) ECTS 5

Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).

Zorunlu
S0320202 (S0330202) Staj 0(0+0+0) ECTS 2Zorunlu
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 2

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Zorunlu
COME 106 (BİM 106) Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş 3(2+0+2) ECTS 4

Nesneye yönelik (object oriented) programlamaya giriş. Programlama dilleri, seviyeleri, tarihçe. Güvenlik, güvenilirlik ve etik. Program geliştirme; dilin yazılım kuralları; giriş/çıkış; algoritma; akış diyagramları ve sözde kod; atama; kontrol yapıları; fonksiyonlar; diziler; temel arama ve sıralama algoritmaları ve temel dosya işlemleri.

Zorunlu
MATH 213 (MATE 213) Lineer Cebir 3(3+0+0) ECTS 5

Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, üstel matrisler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.

Zorunlu
ME 103 (MM 103) Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi 3(2+0+2) ECTS 5

Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Vidalar ve bağlama elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler ve kamlar. Perspektif resim. Montaj resmi. Üç boyutlu modelleme.

Zorunlu
S0320303 (S0330303) Staj 0(0+0+0) ECTS 3Zorunlu
STAT 203 (İSTA 203) Mühendislik İstatistiği I 3(2+2+0) ECTS 6

Mühendislikte istatistik, olasılık, olasılık teoremleri; koşullu olasılık; Bayes teoremi, rastgele değişkenler, Binom, Poisson; Hipergeometrik dağılımlar; olasılık dağılımlarının ortalamaları ve varyansları; Chebyshev teoremi; Multinominal dağılım. Sürekli rastgele değişkenler; Normal ve diğer sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonları; Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları. Yöneylem Araştırması'na uygulamalar; Matematik ümit ve karar verme; Rastgele süreçler; Monte-Carlo yöntemi; Frekans dağılımları, grafikler, örnekleme dağılımları.

Zorunlu
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 2

Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluşu; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu
IE 222 (EM 222) İmalat Teknolojisi 3(2+2+0) ECTS 5

İmalat teknolojisinin temelleri: dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, kaynak, döküm, toz metalürjisi. Modern imalat yöntemleri. Takım tezgahlarına giriş, tornalama, frezeleme. İmalat için malzeme seçimi; NC ve CNC'ye giriş.

Zorunlu
IE 252 (EM 252) İş Etüdü ve Ergonomi 3(2+2+0) ECTS 6

Verimlilik ve iş etüdü; Metot etüdü; iş ölçümü, iş örneklemesi, zaman etüdü; İnsan faaliyetlerinin ve performansının psikolojik yönleri, insan ile çevre etkileşimi. İşyerinde ergonomik ilkeler, mühendislik antropometresi, iş için gerekli enerji. İnsan ve organizasyonel yapı etkileşimi. İnsan ile robotlar ve zeki makineler arasındaki etkileşim.

Zorunlu
MATH 214 (MATE 214) Diferansiyel Denklemler 3(2+2+0) ECTS 5

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.

Zorunlu
S0320401 (S0330401) Staj 0(0+0+0) ECTS 1Zorunlu
STAT 204 (İSTA 204) Mühendislik İstatistiği II 3(2+2+0) ECTS 6

Ortalamalarla ilgili çıkarımlar; nokta ve aralık kestirimi; hipotez testleri; varyanslarla ilgili çıkarımlar; varyans kestirimi; ortalamalarla ilgili çıkarımlar. Çıkarımda kısa yol yöntemleri; Kolmogorov-Smirnov testleri; eğri uydurma; regresyon; çoklu regresyon; korelasyon; faktöriyel deneyleme; kalite güvencesi uygulamaları; güvenilirlik ve ömür testi uygulamaları; bozulma zamanı dağılımları; üstel ve weibull dağılımlarının ömür testlerinde kullanılması.

Zorunlu
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 2

Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye'nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye'de çok partili döneme geçiş.

Zorunlu
BA 313 (İŞ 313) Mühendisler İçin Muhasebe 3(3+0+0) ECTS 5

Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesi

Zorunlu
IE 301 (EM 301) Yöneylem Araştırması I 3(2+2+0) ECTS 5

Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması'nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.

Zorunlu
IE 331 (EM 331) Tesis Planlama ve Tasarımı 3(3+0+0) ECTS 5

Üretim sistemlerinde tasarım konuları; stratejik planlama; teknoloji seçimi; ürün tasarımı; tesis planlaması; iş tasarımı; ürüne ve prosese yönelik imalat sistemlerinde tesis yerleştirme; hat dengeleme teknikleri; sipariş atölyeleri; tesis yeri seçimi.

Zorunlu
IE 333 (EM 333) Üretim Planlama ve Kontrol I 3(3+0+0) ECTS 5

Üretim sistemlerinin genel yapıları ve üretim sistem çeşitleri; değişik üretim çevrelerinde karşılaşılan planlama problemlerinin karakteristikleri; satış tahmin yöntemleri; envanter yönetimi sistemleri; kaba envanter yönetimi; birleşik ikmal; dağıtım ve envanter kontrolü; ABC analizi.

Zorunlu
S0320505 (S0330505) Staj 0(0+0+0) ECTS 5Zorunlu
IE 302 (EM 302) Yöneylem Araştırması II 3(2+2+0) ECTS 5

Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman - akış mekanizması. Benzetim dilleri.

Zorunlu
IE 334 (EM 334) Üretim Planlama ve Kontrol II 3(3+0+0) ECTS 5

Kaba üretim ve kapasite planlama; toplu üretim planının çözümlenmesi ve ana üretim çizelgesinin oluşturulması; kaba kapasite planlaması; malzeme ihtiyaç planlama; kapasite ihtiyaç planlama; parti büyüklüğü belirleme yöntemleri; üretim kontrol.

Zorunlu
IE 335 (EM 335) Toplam Kalite Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 5

Değişen iş koşulları ve TKY'nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.

Zorunlu
IE 362 (EM 362) Mühendislik Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 5

Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı; mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.

Zorunlu
EF 403 (MF 403) Mühendislikte Etik ve İş Güvenliği 1(0+2+0) ECTS 1Zorunlu
IE 406 (EM 406) Sistem Simülasyonu 3(2+2+0) ECTS 6

Endüstri Mühendisliği problemlerinde bilgisayar simülasyonuna giriş; simülasyon modellemeye giriş; modelleme kavramları, kanıtlama, çıktı analizi; simülasyonda animasyonun rolü; karmaşık sistemlerin modellendirilmesine ilişkin kavramlar; ileri imalat özellikleri; sürekli ve sürekli-kesikli kombine sistemler; çıktı geliştirme analizlerinde varyans düşürme teknikleri; ARENA yazılımı ortamında uygulamalar.

Zorunlu
IE 438 (EM 438) Ürün ve Süreç Geliştirme 3(3+0+0) ECTS 6

Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi metotları.

Zorunlu
IE 491 (EM 491) Proje 2(1+2+0) ECTS 4

Proje bir öğretim elemanın danışmanlığında bireysel olarak veya ekip olarak yapılır. Projenin amacı öğrencilere Endüstri Mühendisliği tekniklerinin; endüstriyel problemlere uygulanması becerisini vermektir. Problemler hipotetik olabilir. Öğrencilerin sürekli olarak ve programlı bir şekilde danışmanı ile görüşmesi ve fikir alışverişinde bulunması gerekir. Bir ara rapor ve son rapor istenir.

Zorunlu
S0320701 (S0330701) Staj 0(0+0+0) ECTS 1Zorunlu
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 1

Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.

Zorunlu
IE 492 (EM 492) Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 6

Bitirme Projesinin hazırlanmasında uygulanan yol ve gereksinmeler; proje dersi ile aynıdır. Ancak projede daha çok uygulama tekniklerine ağırlık verilirken; diploma tezinde gerçekçi endüstriyel problemler üzerinde; bireysel özgün çalışma yapılması istenir.

Zorunlu
D00036 Bölüm Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 6Bölüm Seçmeli
IE 303 (EM 303) Mühendisler İçin Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6

Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.

Bölüm Seçmeli
IE 321 (EM 321) Makine Elemanları 3(3+0+0) ECTS 6

Makine elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması. Zorlanma şekilleri. Sürekli mukavemet. Miller ve aksların mukavemeti. Pres geçmeler. Cıvata bağlantıları. Kavramalar. Yağlama. Rulmanlı yataklar. Dişli çarklar; kasnak mekanizmaları; zincir mekanizmaları.

Bölüm Seçmeli
IE 351 (EM 351) Verimlilik Analizi 3(3+0+0) ECTS 6

Verimlilik Yönetimi kavramı günümüzün rekabetçi iş pazarında kritik bir başarı faktörü halini almıştır. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlamak ve gereken hareketi hızla gerçekleştirebilmek gelecek yöneticiler için önemli bir özellik olacaktır. Bu derste amaç öğrencilerin farklı performans ölçme tekniklerini öğrenmeleri, verimlilik yönetimi felsefesi ile tanışmaları ve verimlilik geliştirme sistemlerinin yöntemlerini tanımalarıdır.

Bölüm Seçmeli
IE 401 (EM 401) Matematiksel Modelleme 3(3+0+0) ECTS 6

Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.

Bölüm Seçmeli
IE 403 (EM 403) Ağ Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6

Akış ağları problemlerinin (atama; taşıma; en kısa yol; azami akış) tanımlamaları; matematiksel modelleri ve çözüm yöntemleri; çoklu terminalli ağların incelenmesi; çoklu malzeme tiplerinin bulunduğu ağ akış problemleri; proje ağları ve kritik yol çizelgelemesi problemleri ile ilişkilendirme.

Bölüm Seçmeli
IE 425 (EM 425) Bilgisayarla Bütünleşik İmalat 3(2+0+2) ECTS 6

Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama. Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS'lerin benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri. Esnek üretim ve katı otomasyon.

Bölüm Seçmeli
IE 433 (EM 433) Kurumsal Kaynak Planlama 3(3+0+0) ECTS 6

ERP sistemlerine giriş; Değişim mühendisliği ve ERP sistemleri; ERP sistemlerinin planlanma, tasarım ve uygulanması; ERP sistemlerinde satış ve pazarlama modülleri; ERP sistemlerinde muhasebe ve finans modülleri; ERP sistemlerinde üretim planlama ve malzeme yönetimi modülleri; ERP sistemlerinde insan kaynakları modülleri; ERP projesi yönetimi; Temel iş süreçlerinin SAP ERP ile etkileşimi.

Bölüm Seçmeli
IE 441 (EM 441) Proje Planlama ve Kontrol 3(3+0+0) ECTS 6

Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü

Bölüm Seçmeli
IE 326 (EM 326) Endüstriyel Otomasyon 3(3+0+0) ECTS 6

Kontrol sistemleri terminolojisi; blok diyagramları; geribesleme ilkeleri; Laplace dönüşümü; sistem dinamiği ve genelleştirilmiş empedans; analoji; transfer fonksiyonları ve blok diyagramı cebri; işaret akış grafikleri. Geribeslemeli kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı; endüstriyel kontrol çeşitleri. Kapalı çevrimli kontrol sistemleri; durağanlık; frekans cevabı yöntemi; Nyguist ve Bode analizleri; Root- Locus yöntemi; otomatik ekipmanda pnömatik; hidrolik; elektriksel; akışsal; transfer ve nümerik kontrol ekipmanları.

Bölüm Seçmeli
IE 356 (EM 356) İşletme ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 6

Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.

Bölüm Seçmeli
IE 402 (EM 402) Çok Amaçlı Karar Analizine Giriş 3(3+0+0) ECTS 6

Belirsizlik ortamında karar verme problemlerinin sistematik olarak değerlendirilmesi, modellenmesi ve analizi; Mühendislik ve yöneylem araştırmasında kullanılan karar verme tekniklerinin kullanımı; Risk problemlerinin modellenmesi ve olasılıklı risk analizi.

Bölüm Seçmeli
IE 434 (EM 434) Girişimcilik ve Yenilikçilik 3(2+2+0) ECTS 6

Bu ders, temel olarak girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını irdelemekte, ve başarılı bir ticari girişimde bulunmak için neler yapılması gerektiğini araştırmaktadır: Yaratıcılık ve yenilikçilik kavramları, iş fikri belirleme, yaratıcılık geliştirme teknikleri, proje yönetimi, iş planı oluşturma.

Bölüm Seçmeli
IE 436 (EM 436) Tedarik Zinciri Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Çok kademeli sistemler (dağıtım; üretim-dağıtım; parçaların ortak tedarik maliyetleri); belirsizlik ortamında çok kademeli stok sistemlerinin merkezi planlaması; çok kademeli stok sistemlerinde envanter yönetim teknikleri; üretim ağlarının performans analizi; üretim süreleri; sipariş kabulü ve kapasite yükleme planlaması; dağıtım sistemlerinin planlanması; tam zamanında üretim ve kontrol sistemleri.

Bölüm Seçmeli
IE 440 (EM 440) Çizelgelemeye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6

Bu dersin amacı, çizelgeleme problemine genel bir giriş yapmak ve temel formülasyon ve çözüm tekniklerini vermektir. Derste temel en-iyileştirme tekniklerinin yanı sıra probleme özgü geliştirilen sezgisel algoritmalar da anlatılacaktır. Çizelgeleme problemi genelde çok zor bir problem olduğundan yoğunlaşma basit problemler üzerine olacaktır. Giriş; çizelgeleme problemlerinin tanımlanması; tek makine problemleri - I; tek makine problemleri - II; akış ve atölye tipi üretimler; dinamik programlama yaklaşımı; sezgisel algoritmalar - I; sezgisel algoritmalar - II; küresel sezgisel algoritmalar.

Bölüm Seçmeli
IE 452 (EM 452) Endüstriyel Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 6

Endüstriyel psikolojinin temel konuları; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve ölçümleri; iş analizi; personel seçimi prosedürleri; insan becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme; kariyer planlama; iş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; iletişim ve liderlik.

Bölüm Seçmeli
IE 454 (EM 454) Stratejik ve Teknolojik Planlama 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders, bir işletmenin stratejisini belirlemede; genel bir perspektif oluşturmadan kısa ve orta vadeli stratejisini belirlemesine kadar izleyebilecek bir metod ile birlikte, strateji ve ilgili alt hedeflerinin belirlenmesinde kullanılacak karar verme metodlarının tanıtımı ve uygulamalarını kapsar.

Bölüm Seçmeli
IE 476 (EM 476) Çevresel İncelemeler 3(3+0+0) ECTS 6

Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç; endüstriyel atık ; atıkların geri kazanımı.

Bölüm Seçmeli
F00035 Fakülte Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Fakülte Seçmeli
COME 345 (BİM 345) Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı 3(2+0+2) ECTS 5

Kurumlarda bilginin tabiatı, bilgisayar tabanlı sistemler ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan kapsamlara giriş. Bu sistemlerin kurumlar ve kullanıcılar üzerindeki etkisi. İş ve mühendislik alanındaki çeşitli bilgisayar uygulamaları konusunda ayrıntılı tartışma. Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi. Süreç ve veri modelleme, ilişkisel veri analizi.

Fakülte Seçmeli
ISE 317 Matlab ile Mühendislik Uygulamaları 3(2+0+2) ECTS 5

Matlab ile programlamaya giriş. Ayrıca genel mühendislik problemlerini bilgisayar programlarını kullanarak çözme yöntemleri. Ders konuları: basit işlemler ve diziler, dosya işlemleri, 2D ve 3D grafik çizimi, doğrusal denklemlerin temelleri ve çözüm yöntemleri, karar yapıları ve döngüleri içeren Matlab programlama dili olarak sıralanabilir. Çok sayıda örnek uygulama ile öğrencilere mühendislik problemlerinin Matlab ile çözümü konusunda deneyim kazandırılır.

Fakülte Seçmeli
ISE 401 Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri 3(2+0+2) ECTS 6

Bu ders veri anbarcılığı ve madenciliği alanındaki temel kavram, görev, yöntem ve işleme tekniklerini tanıtmaktadır. Ders özellikle veri madenciliği problemleri ve çözümleri konularına yoğunlaşacaktır. Veri madenciliği ve bilgi keşfi konusu, veri tabanları, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, istatistik, örüntü tanıma ve veri görselleştirme gibi alanlardan alınmış bir çok algoritma ve yöntemleri kullanmaktadır. Bu ders veri tabanları perspektifinden veri madenciliği, temel kavramları ve yöntemleri konularını geniş bir tanıtımını sunmaktadır.

Fakülte Seçmeli
COME 207 (BİM 207) Nesneye Dayalı İleri Programlama 3(2+0+2) ECTS 4

Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; çokbiçimlilik; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları.

Fakülte Seçmeli
COME 211 (BİM 211) Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3(3+0+0) ECTS 4

Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.

Fakülte Seçmeli
COME 214 (BİM 214) Programlama Dili Kavramları 3(2+0+2) ECTS 5

Programa dillerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama evrelerinde dahil edilen prensipler, sözdizimi, semantikler, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlama için destek, eş zamanlılık, hata ayıklama ve fonksiyonel mantık ve nesne yönelimli programlama.

Fakülte Seçmeli
COME 218 (BİM 218) Veri Yapıları ve Algoritmalar 3(2+0+2) ECTS 6

Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.

Fakülte Seçmeli
COME 304 (BİM 304) Sayısal Yöntemler 3(3+0+0) ECTS 5

Gerçek sayı uzay ve alanı, matematiksel uzayda norm ve uzaklıkları, matrisler, gerçek katsayılı denklemler; matris tersi problemleri, özdeğer ve özvektör, tekrarlı ilişkiler matematiksel tümevarım, özyineli algoritmalar; hata analizi, değerlendirme ve tahmin, hesaplamalı sayısal analizde yinelemeli yöntemler, polinom köklerini bulma, sayısal entegral ve türev, lineer denklem takımlarının çözümleri, bilgisayar cebir sistemleri ve sembolik hesaplama kavram ve fikirleri; polinomların ve rasyonel fonksiyonların bilgisayarlı çözümü, polinomların ayrıştırılması, geliştirilmiş Euclide algoritması, ilişkisel fonksiyonlar ve kısmi parçalar.

Fakülte Seçmeli
COME 472 İnternet & Web Teknolojileri 3(2+0+2) ECTS 5

Bu dersin amacı İnternet ve Web teknolojilerinin sistematik şekilde ve derinlemesine anlatılmasıdır. Bu derste anlatılan konular şunlardır: TCP/IP ve IP adresleme, istemci-sunucu modeli, DNS, İnternet servisleri ve protokolleri, HTTP, HTML, JavaScript, dinamik HTML, Web sunucuları, CGI programlama, ASP, PERL, PHP, JSP, ve Servlet programlama, XML, E-ticaret ve güvenlik.

Fakülte Seçmeli
ISE 302 Bilişim Sistemleri Analizi 3(3+0+0) ECTS 4

Sistem geliştirme ve değiştirme/iyileştirme süreçleri. Nesneye yönelik analiz ve tasarım, veri modelleme araçlarının kullanımı. Yaşam döngüsü standartlarının geliştirilmesi ve bunlara uyulması. Yaşam döngüsü fazları: isteklerin belirlenmesi, mantıksal tasarım, fiziksel tasarım, test planlaması ve performans değerlemesi. İletişim, kişisel iletişim becerileri, mülakat, sunum becerileri, grup dinamikleri. Risk ve olabilirlik analizi. Grup temelli yaklaşımlar: proje yönetimi, ortak uygulama geliştirme, kurallara ve süreçlere bağlı yol haritası takibi; nesneye yönelik tasarım; yazılım kalite ölçütleri; uygulama kategorileri; profesyonel etik ilkeleri.

Fakülte Seçmeli
ISE 303 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi 4(3+0+2) ECTS 6

Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, ve kargaşa yöntemleri; veri koruma, kurtarma, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.

Fakülte Seçmeli
ISE 314 Kurumsal Bilişim Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 5

Ders kapsamında, bilişim sistemlerinin yönetimsel kavramları ve yönetim bilişim sistemlerinin tanıtımı sunulmaktadır. Ders konuları, YBS bileşenleri ve organizasyon yapılar, sistemlerin tasarımı ve uygulanması ve organizasyonlarda bilişim sistemlerinin öneminin anlaşılması.

Fakülte Seçmeli
ISE 404 Elektronik Ticaretin Temelleri 3(3+0+0) ECTS 5

Dersin amacı, takım projeleri ile elektronik ticaret analizi yapmaktır. Dersin kapsamında elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, internet tabanlı işletme ve ekonomi örnekleri, internetin iş ve teknoloji modelleri, internette güvenlik, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili problemler. Üretilmek istenen proje, iş planı ve internette işlem yapılabilen bir ilk örnek şirket kurulmasıdır.

Fakülte Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Üniversite Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5

Bu ders Almanca' ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5

ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Üniversite Seçmeli
BA 241 (İŞ 241) Yönetim ve Organizasyon 3(3+0+0) ECTS 6

Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.

Üniversite Seçmeli
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5

Bu ders Çince'ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5

CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Üniversite Seçmeli
BA 242 (İŞ 242) Örgütsel Davranış 3(3+0+0) ECTS 6

Örgütsel davranışın tanımı; algılama süreci; kişilik ve tutumlar; motivasyon; öğrenme; çalışma grupları; çalışma ve stres yönetimi; güç ve liderlik; iletişim; karar verme; örgüt kültürü ve yapısı; değişim yönetimi ; çatışma yönetimi ; kültür

Üniversite Seçmeli
BA 344 (İŞ 344) İnsan Kaynakları Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Giriş, amaçlar ve eğilimler; iş analizleri, insan kaynakları planlaması ve işe alım; personel seçimi; söyleşiler, organizasyonel eğitim; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; performans yönetimi; dolaylı ve dolaysız ödemeler.

Üniversite Seçmeli
BA 352 (İŞ 352) Uluslararası Pazarlama 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası pazarlama kavramları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası piyasalara giriş şekilleri; uluslararası pazarlarda pazar tanımı ve analizi; uluslararası pazarlamada pazarlama bileşenleri; yenilik yayılımı ve ürün yaşam eğrisi .

Üniversite Seçmeli
BA 408 (İŞ 408) İş Ahlakı 3(3+0+0) ECTS 6

Ahlaksal (etik) kuram ve yaklaşımlar: genel kavramlar, geleneksel kuramların çağdaş işletme kararlarına uygulanması; ahlaksal değerler, dinsel değerler ile işletme değerleri arasındaki ilişkiler, iş ahlakı ve işletmenin sosyal sorumlulukları; iş ahlakının işletme stratejisi, işletme fonksiyonları ve rekabet açısından değerlendirilmesi; ahlak ve çevre bilinci; küresel işletmelerde ahlak ve etik.

Üniversite Seçmeli
BA 442 (İŞ 442) Yönetim Bilişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6

Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.

Üniversite Seçmeli
BA 448 (İŞ 448) İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 6

Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak.

Üniversite Seçmeli
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa'nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 5

Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarında 18. yüzyılın başından günümüze kadar yaşanan süreklilik ve değişim çizgilerini odağına alan derste, aynı dönemde modern etiğin oluşumu da incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, modern etik disiplinin gelişimi, Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır.

Üniversite Seçmeli
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5

Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.

Üniversite Seçmeli
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by