ENGLISH    
 
 
     
 
 
 
Meslek Yüksekokulu
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Dersler
 
TUR 103 Önbüro İşlemleri ve Yönetimi 3(2+1+0) ECTS 0

Önbüro bölümünün otel türlerine göre organizasyon yapısı, önbüro hizmetleri ve işlemlerinin özellikleri, önbüroda kullanılan mesleki terimler, belgeler, otel konuklarının giriş-çıkış işlemleri, önbüro hizmetlerinde yetki ve sorumluluklar, önbüro yönetimi ilkeleri, önbüronun otelin diğer bölümleri ile ilişkileri; rezervasyon, ön kasa, santral işlemlerinde kurallar, istatistiklerin düzenlenmesi, işlemlerin ve personelin denetimi. Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi.

Zorunlu
TUR 104 Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama 3(2+1+0) ECTS 0

Sağlıklı beslenme için gerekli besin özellikleri, dengeli beslenme için gerekli besin miktarı ve beslenme ilkeleri, mönü planlaması ve planlamaya etki eden faktörler, konukların sosyal ve ekonomik durumlarına uygun mönülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması yöntemleri.

Zorunlu
TUR 106 Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği 3(2+1+0) ECTS 0

İşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik programlarının oluşturulması, temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol, denetim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, temizlik hizmetleri işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama ve pazarlama teknikleri. Temizlik plan ve programları oluşturulmasında ürün seçimi, temizlik standartlarının belirlenmesi, temizlik ürün kullanımında uygulama yöntemleri, temizlik uygulamalarında performans ölçümü, temizlik ürün kullanım maliyetleri, temizlik ürünü seçiminde ve kullanımında çevre duyarlılığının oluşturulması.

Zorunlu
TUR 108 Mutfak Hizmetleri Yönetimi ve Hijyen 3(2+1+0) ECTS 0

Mutfak yönetiminin temel prensipleri ve hedefleri, organizasyon ve görev tanımları, verimlilik teknikleri, mutfak bilgisi, mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemeleri ve güvenliği, mutfakta temizlik ve sağlık, kişisel temizlik ve sağlık, araç - gereç temizliği ve sağlık, gıda temizliği ve sağlık, gıda zehirlenmesi ve yardım, gıda maddelerinin beslenme değerlerine göre ayırımı, gıda maddelerinin gruplandırılması, yiyecek üretim maliyetlerinin hesaplanması, satın alma, depolama ve mutfakta bilgisayar kullanımı, üretim maliyetleri, satın almanın önemi, özellikleri ve yöntemleri, teslim alma, depolamanın önemi, stok kontrol, standart reçeteler, restoran siparişlerinde bilgisayar kullanımı. Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları, patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması, besin, bina, hava, personel hijyeni ile ilgili ilkeler.

Zorunlu
TUR 201 Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi 3(2+1+0) ECTS 0

Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri, konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi, konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri, analizi, verimlilik ilkeleri.

Zorunlu
TUR 202 Türkiye Turizm Coğrafyası 4(2+2+0) ECTS 0

Turizm coğrafyasının tanımı ve özellikleri; turizmin kaynakları; klasik mitolojiye giriş; Anadolu'nun tarih öncesi ve tarih çağları; ana hatlarıyla Anadolu Uygarlıkları; Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri; bu bölgelerin turizm varlıkları ile turizm arz ve talebinin incelenmesi.

Zorunlu
TUR 203 Endüstriyel Yiyecek Üretimi 2(2+0+0) ECTS 0

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların tanımı, özellikleri, toplu beslenme üretiminde ve servislerinde yiyecek reçetelerinin standartlaştırılması ve değerlendirilmesi, toplu beslenme hizmetlerinde yemek dağıtım yöntemleri, toplu beslenme servislerinde sanitasyon.

Program Seçmeli
TUR 204 Yiyecek-İçecek Hizmetleri Otomasyonu 3(2+1+0) ECTS 0

Otel otomasyonu hakkında temel bilgiler, yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde bilgisayar ve bilgisayar destekli hizmetleri tanıma (Bartech), yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde teknoloji kullanımı yöntemleri.

Zorunlu
TUR 205 Kat Hizmetleri Yönetimi 3(2+1+0) ECTS 3

Kat hizmetlerinde iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme işlevleri, tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde devam eden eğitim işlevleri, tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü ve çalışanların denetimi ile ilgili yönetsel işlevler, kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili işlevler.

Zorunlu
TUR 206 Turizm Mevzuatı 3(3+0+0) ECTS 0

Turizm Hukuku ve kaynakları, Türkiye'de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, turizmde örgütlenmeye ilişkin mevzuat, gezi sözleşmeleri, kontenjan sözleşmeleri, tüketici hakları.

Zorunlu
TUR 207 Önbüro-Kat Hizmetleri Otomasyonu 4(2+2+0) ECTS 0

Önbüro bölümünde kullanılan paket programların tanıtımı, uygulaması (Fidelio- Opera), kat hizmetleri programları.

Zorunlu
TUR 208 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve Maliyet Kontrol 3(3+0+0) ECTS 0

Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin sınıflandırılması, temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması ve pazarlanması, yiyecek-içecek maliyet kontrolünün kapsamı, kontrol sisteminin işletmelere sağladığı faydalar, yiyecek-içecek maliyet kontrol süreci ve aşamaları, standart yiyecek-içecek reçetelerinin oluşturulması, maliyetlerin hesaplanması, yiyecek içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiksel yöntemlerle raporlanması.

Zorunlu
TUR 209 Gıda Teknolojisi 2(2+0+0) ECTS 0

Gıda teknolojisinin tanımı ve gelişimi, hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü, fiziksel gıda saklama yöntemleri, kimyasal gıda saklama yöntemleri, tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, çay işleme teknolojisi, işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.

Zorunlu
TUR 210 Seyahat Acentacılığı 2(2+0+0) ECTS 0

Seyahat acentacılığının tanımı, türleri, işlevleri; seyahat acentası kuruluşu için gerekli bilgi ve belgeler, havayolu-denizyolu-demiryolu-karayolu rezervasyon işlemleri; seyahat acentalarının yurtiçi ve yurtdışı tur düzenleme programlarının oluşturulması ilkeleri; seyahat acentaları, konaklama işletmeleri ilişkileri, biletleme işlemleri, merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları.

Zorunlu
TUR 211 Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi 3(2+1+0) ECTS 0

İşletme içi ve işletme dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı, ziyafet (banket) ve ikram (catering) hizmetlerinde yönetim şekli ve fonksiyonları, ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler, ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlaması.

Program Seçmeli
TUR 212 Turizm ve Çevre 2(2+0+0) ECTS 0

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri, turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, turizm ve çevre dengesi, Türkiye'de turizm ve çevre politikaları, çevre politikalarının ulusal ve uluslararası standartları.

Program Seçmeli
TUR 214 Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim 3(3+0+0) ECTS 0

Konaklama işletmelerinde finansal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgiler, finansal analizde oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimi, konaklama işletmelerinde kullanılan finansman kaynakları.

Program Seçmeli
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by