Kurumlararası Yatay Geçiş

Kurumlararası Yurt İçi ve Yurtdışı Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş


12.08.2020

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

06.07.202007.08.2020 13.08.202014.08.202017.08.202018.08.2020

**2020-2021 öğretim yılında kurum dışından yatay geçiş yapan öğrencilerimize sağlanan indirimler aşağıdaki gibidir.

 1. İç Mimarlık, Mimarlık, Psikoloji (Türkçe-İngilizce), Hukuk Fakültesi için %25
 2. Diğer tüm bölümler için %50‘ dir.  

Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

1. Başvuru Koşulları
 1. Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır.
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 3. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
 4. Bahar Döneminde  Kurum Dışı Başarı Ortalaması  ile başvuru sadece Önlisans programları içindir.

**Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES  sınavına girmeleri gerekir.
 

2.Genel Koşullar

Doğuş Üniversitesi diploma programlarına yurt içi (Kurumlar Arası Yatay Geçiş) yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kayıt Durumu: Öğrenci, herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir önlisans/lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan öğrenciler ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 2. Öğrenim Süresi: Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, Lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz. Önlisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş olmalıdır. önlisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son bir yarıyıla yatay geçiş yapılamaz
 3. Genel Not Ortalaması (GNO) : Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki GNO’ sunun 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29); açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için GNO’ sunun 100 üzerinden en az 80 (4,00 üzerinden en az 3,15) olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Doğuş Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Doğuş Üniversitesi lisans diploma programı oluşmamış ise, öğrencinin yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
 4. İkinci Öğretim Programlarında Yüzdelik Dilim: İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, öğrencinin ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.

3. Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 1. Hukuk programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.  2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 190.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 2. Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 3. Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 4. İngilizce Dil Yeterliği:  Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir.  Aday, DÜİYES veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen aşağıda ismi belirtilen sınavlardan yeteri başarıyı sağladıklarını belgelemek zorundadırlar.

Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik belgeleri

SınavlarKabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
 TOEFL IBT72
 CAEC
 PTE55
 KPDS/ÜDS/YDS 60

**Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler,  Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

4. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Online Başvuru Formu.
 2. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
 3. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 4. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 5. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 6. ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge.
 7. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının arkalı önlü kopyası. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası.
 8. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası
 9. İngilizce programlar için: Varsa, ulusal veya uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı kopyası

5. Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuruda kullanılmış olan belgelerin ıslak imzalı orijinal nüshaları ve lise diplomasının aslı yok ise onaylı fotokopisi.
 • Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

6. Derslerin İntibak Koşulları

 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre belirlenir. İntibak edilen derslere ait notlar transkripte işlenir.
 • Detaylı bilgilendirme için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim

Takip Et

x