Akademik Kadro

Prof. Dr.

Zeki ARSLANTÜRK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji

Biyografi

1950 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. 1974'te İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde 'Türk Sosyolojisinde Naima'nın Yeri ve Osmanlı Devleti'nin Çöküş Sebepleri' adlı doktora tezini tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyeliği ve Bolu Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük yaptı. 1993 yılında doçent oldu. 1995'te Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesiyken, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne naklen atandı. 1999 yılında profesörlüğe yükseltildi.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (DR) 1979
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1977

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR MARMARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1996 -
PROFESÖR MARMARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1994 -

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Doktora Uluslararası ilişkilerde dini kimliklerin rolü 2019 Tamamlandı
Doktora Sosyal bütünleşme bağlamında Güneydoğu Anadolu'da değişen seyyidlik ve şeriflik algısı ve işlevi: Turabdin örneği 2019 Tamamlandı
Doktora Kazakistan'da çokkültürlülük ve dini çoğulculuk 2018 Tamamlandı
Doktora Bruno Etienne, Jacques Berque ve Jean-Paul Charnay bağlamında Müslüman toplumların analizi 2018 Tamamlandı
Doktora Üç yol kavşağında (akıl, deney, sezgi), felsefe, bilim, din ve toplum ilişkisi 2016 Tamamlandı
Doktora Modern Dönemde sufizm (Almanya örneği) 2015 Tamamlandı
Doktora Kosovalı aydınların din anlayışı 2013 Tamamlandı
Doktora Türkiye'de akademik dini bilginin yaygınlaşma süreci ve olgusu 2012 Tamamlandı
Doktora Türkiye'de Aleviliğin kurumsallaşma süreci: Problemler çözüm önerileri 2012 Tamamlandı
Doktora Kamusal alanda din 2011 Tamamlandı
Doktora Çepnilerde din ve sosyal-kültürel hayat (Giresun örneği) 2010 Tamamlandı
Doktora Geleneksellik ve modernlik ekseninde Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet içi eğitim ihtisas kursları 2010 Tamamlandı
Doktora Bulgaristan'da Müslüman azınlıklar (Dini hayat ve aile yapıları) 2010 Tamamlandı
Doktora Türkiye bağlamında dinlerarası ilişkiler ve süreç yapıları 2009 Tamamlandı
Doktora 11 Eylül 2001 sonrası İslam'la ilgili medya değerlendirmeleri 2009 Tamamlandı
Doktora Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye`deki dini azınklıklar 2009 Tamamlandı
Doktora Kırsal yaşamda kadın ve din: Konya örneği 2009 Tamamlandı
Doktora Türkiye'de 68 kuşağı ve din (din sosyolojisi açısından bir neslin analizi) 2007 Tamamlandı
Doktora Günümüz türkiye'sinde protestanlık 2006 Tamamlandı
Doktora Azerbaycan'da milli kimliğin oluşumunda dinin rolü 2006 Tamamlandı
Doktora Tarikatlara yönelmenin sosyo-kültürel ve psikolojik nedenleri 2004 Tamamlandı
Doktora Geleneksellik ve modernizm açısından kılık kıyafet 2003 Tamamlandı
Doktora Osmanlı Devleti`nde Tanzimat Dönemi din-devlet ilişkisi 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Sırat-ı Müstakim dergisinde İslamcı münevverlerin kadın algısı 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Karizmatik liderin vefatından sonra karizmanın rutinleşmesi örneği olarak Said Nursi'nin vefatından sonra Nurculuğun bölünmesi ( ilk talebeler) 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Güneydoğu toplum yapısı 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Erol Güngör özelinde Türkiye'de aydınlar ve din problemi 2018 Tamamlandı
Yüksek Lisans Din sosyolojisi açısından Samiha Ayverdi'nin görüşleri 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Anadolucu millici sol ve din 2016 Tamamlandı
Yüksek Lisans Moda ve dindarlık 2014 Tamamlandı
Yüksek Lisans Moderniteyi islamlaştırma projesi: Al Adl Wal Ihsanne modeli 2014 Tamamlandı
Yüksek Lisans Ağ toplumu ve din (Ağ toplumu bağlamında Orta Doğu'da sosyal hareketler) 2014 Tamamlandı
Yüksek Lisans Sorumluluk bağlamında ahlak-din ilişkisi 2013 Tamamlandı
Yüksek Lisans İbn-i Haldun ve coğrafyacılığı 2013 Tamamlandı
Yüksek Lisans Ernest Gellner'e göre İslam'ın yapısal analizi 2012 Tamamlandı
Yüksek Lisans Kur'an-ı Kerim'de toplumsal tipolojiler 2011 Tamamlandı
Yüksek Lisans Trabzon vilayetinde iki din taşıyanlar 2010 Tamamlandı
Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Güngör'e göre kültür ve din ilişkisi 2010 Tamamlandı
Yüksek Lisans Siirt Pervari'de kültürel hayat 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans Zonguldak maden işçilerinde dini hayat 2007 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türk toplumunda evcil hayvan besleme alışkanlıkları ve din (İstanbul örneği) 2007 Tamamlandı
Yüksek Lisans Zaman gazetesi bağlamında 11 Eylül 2001 sonrası din olgusu 2007 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türkiye'de misyonerlerin hedef kitleleri ve faaliyetleri 2007 Tamamlandı
Yüksek Lisans Hz. peygamber döneminde İslam ve diğerleri medine vesikasının sosyolojik analizi 2007 Tamamlandı
Yüksek Lisans Medyaya yansıyan şekliyle misyonerlik faaliyetleri (1999-2005) 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Prof. Dr. Osman Turan'a göre din ve Türk cihan hakimiyeti 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türkiye'de misyonerlerin kullandıkları araçlar ve içerikleri 2005 Tamamlandı
Yüksek Lisans Avrupa Birliği sürecince Türkiye'deki siyasi partilerin tutumları(Milli Nizam Partisi'nden Adelet ve Kalkınma Partisi'de) 2004 Tamamlandı
Yüksek Lisans W.M. Watt'ın din anlayışı ve islamın sosyolojik yorumu 2003 Tamamlandı
Yüksek Lisans Ziya Gökalp`te millet kavramı ve milletleşme süreci 2000 Tamamlandı
Yüksek Lisans Endonezya`da üniversite öğrenci hareketlerinin sosyolojik analizi (1998 yılı örneği) 2000 Tamamlandı
Yüksek Lisans Televizyonun kültür üzerindeki etkileri 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Sosyal yapı ve değişme ekseninde alt kültür-üst kültür ilişkisi 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Yönetim teorileri açısından özel hastanelerde yönetim davranışları 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türk sosyoloji tarihinde Mehmet İzzet ve "Yeni içtimaiyat Dersleri" adlı eserinin sosyolojik değerlendirmesi 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Kastamonu yatırlarının sosyal bütünleşme açısından bölge halkı üzerindeki tesirleri 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Almanya'daki Türk gençlerinin din eğilimleri 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Ziya Gökalp ve Erol Güngör çizgisinde Türk sosyolojisi 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Kürtlerin etnik kökenleri ile ilgili teoriler 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans İslam medeniyetinin tarihsel gelişimi ve İslam dünyasının meseleleri hakkında Malik bin Nebi'nin görüşleri 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Geçiş sürecinde Makedonya üniversite gençliği ve din olgusu 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Naima'ya göre XVII. yüzyıl Osmanlı iktisadi yapısı ve toplumsal sonuçları 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans İslam filozoflarında bilim sınıflaması ve sosyoloji anlayışı 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türkiye'de sosyoloji eğitimi ve Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü monografisi 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türkiye'de yabancı dil eğitimi ve yabancılaşma olgusu 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Yönetim teorileri ışığında Pendik Belediyesi'nde yöneten ve yönetilen davranışları 1997 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türkiye`deki küçük ve orta boy işletmelerde liderlik davranışının örgüt kültürüne etkisi (Halil Mağazaları örneği) 1997 Tamamlandı
Yüksek Lisans 1923'den günümüze lise sosyolojisi ders kitapları ve sosyalleştirme rolleri 1997 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türk sosyologlarının din görüşleri (Orhan Türkdoğan örneği) 1996 Tamamlandı
Yüksek Lisans Nurettin Topçu`nun sosyolojik görüşlerinde dini unsurlar 1996 Tamamlandı
Yüksek Lisans İbn Haldun'da sosyolojik kavramlar 1995 Tamamlandı
Yüksek Lisans Askeri astsubay hazırlama okulları rehberlik kısmı yönetici ve uygulayıcılarının rehberlik anlayışları 1988 Tamamlandı
Yüksek Lisans Peyami Safa'nın romanlarında eğitim meselelerinin ele alınışı 1987 Tamamlandı
Yüksek Lisans Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda hizmet içi eğitim faaliyetleri 1987 Tamamlandı

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Ders Kitabı Tümü Sosyoloji Kavramlar Kurumlar Süreçler Teoriler Ulusal Çamlıca 2017
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ Ulusal NOBEL 2015
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü KUTSALIN TECRÜBESİ DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Ulusal ÇAMLICA 2015
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) DİN SOSYOLOJİSİ II Ulusal ÇAMLICA 2015
sosyoloji Ulusal çamlıca 2000
Kutsalın Dönüşü ve Yeni Toplum Arayışları Ulusal Ayışığı Yayınları 1998
9 Trabzon Üzerine Sosyal Araştırmalar Ulusal Yayın Evi Yok 1998
Naima ya Göre XIIV Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı Ulusal Ayışığı Yayınları 1997
5 Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri Ulusal Çamlıca Yayınları 1993
1 Naima ya Göre Osmanlı Devleti nin Çöküş Sebepleri Ulusal Kültür Bakanlığı Yayınları 1989

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri GÜNÜMÜZ İSLAM TOPLUMLARI VE PROBLEMLERİ, GÜNÜMÜZ İSLAM TOPLUMLARI VE PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU Ulusal 10.11.2015

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
Genç Sosyologlar Derneği Üye 1995 -

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2002
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 1994 1996

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOÇENT A.İ.B.İ. DÜZCE M.Y.O. 1993 1999