Erasmus+ Değişim Programı

Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde2 belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

 1. MYO öğrencileri için 1 Haziran – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında 2 aydır.
 2. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 1 Haziran – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında azami 3 aydır.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

 1. Genel Not Ortalaması:

  · Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için min 2.20/4.00 (58/100)

  · Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için min. 2.50/4.00 (65/100)

  Notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK Not Ortalaması Dönüşüm Tablosu‘ndan alınmıştır.

 2. Erasmus Öğrenci Staj Faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması beklenmektedir.
 3. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması farketmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus Stajından yararlanma hakkına sahiptir.
 4. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğrenim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.
 5. ÖĞRENCİLER 2014-2015 AKADEMİK YILI İTİBARİYLE LİSANS-YÜKSEK LİSANS-DOKTORA’DA TOPLAM 12 AY SÜRE İLE ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMLARINA HİBELİ OLARAK KATILMAK ÜZERE BAŞVURABİLİRLER.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru tamamlandıktan sonra alınacak başvuru formu çıktısı
 2. Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.
 3. Eğitim Anlaşması (Gitmeden Önce) Anlaşma İçin Tıklayınız.
 4. Kısa özgeçmiş
 5. Not Dökümü ( Öğrenci İşlerinden Alınacak)
 6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( Yabancı Diller Bölümünden Alınacak)

En önemli aşama öğrencilerimizin kendi bağlantıları ile staj yeri bulmalarıdır. Bulduğunuz staj yeri mutlaka bölümünüzle ilgili bir yer olmalıdır. Staj yapmak istediğiniz kuruma bir niyet mektubu yazarak Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılma isteğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Örnek Niyet Mektubu İçin Tıklayınız.

Eğer olumlu geri dönüş alırsanız yukarıda belirtildiği üzere davet mektubu istemeli ve Eğitim Anlaşmanızın sadece gitmeden önceki kısmını (Before Mobility) doldurup onaylatmalısınız.

GENEL BİLGİLER:

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

 1. Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
 2. Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

  Eğitim / öğretim alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin:

  • - Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
  • - Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
  • - Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
  • - Araştırma enstitüsü
  • -Vakıf
  • - Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
  • - Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
  • - Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.
 3. Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır.
 4. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.

Uygun katılımcılar

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci , üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler. Eğitim için hareketlilik söz konusu ise, öğrenciler yükseköğretimlerinin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır. Stajlar için bu şart geçerli değildir.

Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

 1. Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 2. AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 3. Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz
 4. Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır.

Hareketlilikten Faydalanmadan Önce Yapılacaklar

 1. Staj yapılacak kurumdan Staj konusu, kapsamı staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkılarının belirtildiği kurumun antetli kağıdına yazılan, imzalı ve mühürlü davet mektubu Uluslararası Ofise teslim edilmelidir.
 2. Doğuş Üniversitesi Staj Hareketliliği Başvuru Formu
 3. Not Döküm Belgesi
 4. 2 Fotoğraf
 5. Eğitim Anlaşması
 6. Staj Hareketliliği Sözleşmesi
 7. Seyahat ve Sağlık Sigortası
 8. Kaza Sigortası
 9. Mesuliyet Sigortası

Hareketlilik Sonrası Teslim Edilecek Evraklar

 1. Katılım Sertifikası
 2. Pasaport Fotokopisi
 3. Online Rapor
 4. Staj Sertifikası

Erasmus adayı, Hareketlilikten Faydalanmadan Önce teslim edilmesi gereken bütün belgeleri Erasmus Bölüm Koordinatörüne teslim eder.

Erasmus Bölüm Koordinatörü, kendi bölümünde Erasmus Öğrenci Staj Hareketi Faaliyetine başvuran tüm öğrencilerin davet mektuplarının uygunluğunu kontrol ettikten sonra, bütün başvuru belgelerini “Bölüm Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Listesi”ni içeren bir üst yazı ile birlikte son başvuru tarihine kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder. Erasmus Bölüm Koordinatörü başvurulardan 1 kopya da kendi dosyasına koyar.

ERASMUS STAJ ÖĞRENCİSİ SEÇİM SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı :

Erasmus Giden Öğrenci Staj Hareketliliği Programına katılmak isteyen öğrencilerin Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından her eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Mart ayında bir sonraki sene güz ve/veya bahar dönemlerinde hareketliliğe katılmak üzere yapılan Erasmus Dil Sınavına (EDS) girmeleri gerekmektedir.Eramus Sıralama Puanının Hesaplanması

 1. Genel Not Ortalamasının %55′i,
 2. Yabancı Dil Puanının %45′i hesaplanacaktır.

AKTS KREDİ HESAPLAMASI

Öğrencinin yurt dışında geçirilen staj süresinin kendi bölümü tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak Diploma Eki’ne kaydedilmek suretiyle tanınması gereklidir.

Erasmus stajı için AKTS kredisinin belirlenmesi Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Bölüm Başkanı’nın onayı dahilinde olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT : Tüm istenen belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgiler ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 4. Sınıf Öğrencileri Hareketlilikten faydalanabilir.

 GEREKLİ FORMLAR

 - Eğitim Anlaşması (Gitmeden Önce, Değişiklik ve Hareketlilik Sonrası kısımları yer almaktadır)

 - Staj Sertifikası

 - Katılım Sertifikası

 - Staj Hareketliliği Sözleşmesi

 - Erasmus+ Staj – Check list

Öğrenciler kendi bağlantıları ile buldukları staj yerlerinde staj yapmak uzere başvurularını ilan edilen tarihler arasında Uluslararası İlişkiler Ofisine yaparlar.