İktisat Bölümü - İngilizce

Dersler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -  İktisat Bölümü İngilizce -  Dersler
 
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1

Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu 
 
COME 101 (BİM 101) Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 3

Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.

Zorunlu 
 
ECON 103 (EKON 103) Ekonomi I 3(3+0+0) ECTS 5

Mikro ve makroiktisadın temel kavramları; ekonomik problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları.

Zorunlu 
 
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.

Zorunlu 
 
HUK 130 (LAW 130) Hukuka Giriş 3(3+0+0) ECTS 4

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

Zorunlu 
 
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 1Zorunlu 
 
MATH 121 (MATE 121) İşletme Matematiği I 3(2+2+0) ECTS 5

Gerçel sayılar, cebirsel işlemler ve temel özdeşlikler, doğruların çizimi, lineer ve ikinci dereceden denklemler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, türev alma teknikleri, marjinal analiz, yüksek mertebeden türevler, ekstremum noktalar, üstel fonksiyonlar ve logaritma fonksiyonu ve türevleri, finans matematiği, basit ve bileşik faiz hesapları, matrisler ve determinantlar, ters matrisler, lineer denklem sistemleri, Cramer kuralı, doğrusal programlama problemlerine giriş.

Zorunlu 
 
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 2

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Zorunlu 
 
BA 102 (İŞ 102) İşletme Yönetimine Giriş 3(3+0+0) ECTS 5

Çağdaş işletme ve ekonomik çevresiyle ilgili temel kavramlar: küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı, işletme çeşitleri, küçük ve orta boy işletmeler, organizasyon ve yönetim süreci, insan ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi, üretim ve operasyonların yönetimi, pazarlama, yönetim bilgi sistemleri ve muhasebe ve finansal yönetim.

Zorunlu 
 
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 2

TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu 
 
ECON 104 (EKON 104) Ekonomi II 3(3+0+0) ECTS 5

Milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Zorunlu 
 
ENG 122 (İNG 122) Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3

Bu derste Sosyal Bilimlerin çeşitli alanlarında öğrenim gören öğrencilerin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere Sosyal Bilimlerle ilgili konularda kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Zorunlu 
 
HUK 134 İşletme Hukuku 3(3+0+0) ECTS 4

Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar; iş hukukunun alanları ve kapsamı; istihdam sözleşmesinin tesisi; istihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar; sözleşmenin sona erdirilmesi; çalışma saatleri ve ücretli izin; işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.

Zorunlu 
 
MATH 122 (MATE 122) İşletme Matematiği II 3(2+2+0) ECTS 5

Üstel fonksiyonların ve doğal logaritma fonksiyonunun tekrarı, belirli ve belirsiz integraller, alan hesabı, matematiğin temel teoremi, işletme ve ekonomiye uygulamalar, iki değişkenli fonksiyonlar, parçalı türevler, zincir kuralı, yerel maksimum ve minimumlar, olasılığa giriş, Lagrange çarpanı, iki katlı integraller ve uygulamaları, hacim hesabı.

Zorunlu 
 
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 2

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Zorunlu 
 
BA 211 (İŞ 211) Finansal Muhasebe I 3(3+0+0) ECTS 6

İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.

Zorunlu 
 
ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.

Zorunlu 
 
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa'nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 5

Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarında 18. yüzyılın başından günümüze kadar yaşanan süreklilik ve değişim çizgilerini odağına alan derste, aynı dönemde modern etiğin oluşumu da incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, modern etik disiplinin gelişimi, Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. 

Zorunlu 
 
STAT 201 (İSTA 201) İşletme İstatistiği I 3(3+0+0) ECTS 6

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin tahmini. Parametrelere ilişkin güven aralıkları.

Zorunlu 
 
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 2

Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluşu; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu 
 
BA 212 (İŞ 212) Finansal Muhasebe II 3(3+0+0) ECTS 6

İşletme organizasyon şekilleri; muhasebe çevrimi; genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; tek düzen Türk muhasebe sistemi; ortaklık muhasebesi; anonim şirket muhasebesi; nakit akış tablosu; vergi muhasebesi.

Zorunlu 
 
ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6

Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.

Zorunlu 
 
S0250403 (S0260403) Staj 0(0+0+0) ECTS 3Zorunlu 
 
STAT 202 (İSTA 202) İşletme İstatistiği II 3(3+0+0) ECTS 6

İstatistik varsayımlar ve denetimleri (Z, t, x2, and F testleri); varyans analizi, basit regresyon ve korelasyon; çoklu regresyon ve korelasyon; eşdüzlemlilik, heteroskedastisite (değişken varyanslılık) ve otokorelasyon problemleri. Gösterge değişkenler; zaman-serileri analizine giriş; endeks sayılar. Parametrik olmayan istatistik.

Zorunlu 
 
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 2

Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye'nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye'de çok partili döneme geçiş.

Zorunlu 
 
ECON 321 (EKON 321) Uluslararası Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.

Zorunlu 
 
ECON 323 (EKON 323) Para Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6

Para tanımı ve mali sistemler; faiz oranlarının belirlenmesi; yatırım kurumları ve bankacılık sektörü, merkez bankası, para arzı, milli gelir ve fiyat düzeyi; amaçlar, hedefler, araçlar ve politikalar; para politikasının etkileri; uluslararası mali sistem, Avrupa Birliği'nde parasal sistem.

Zorunlu 
 
FIN 331 (FİNS 331) Finansal Yönetim I 3(3+0+0) ECTS 6

İşletme finansına giriş; finansal çevre ve faiz oranları; mali tabloların analizi; mali planlama ve kontrol; karlılık oranları; paranın zaman değeri; bono ve hisse değerlerini hesaplama; işletme sermayesi politikası; nakit ve stok yönetimi; kısa vadeli finansman.

Zorunlu 
 
ECON 322 (EKON 322) Ekonometri 3(3+0+0) ECTS 6

Klasik doğrusal regresyon modeli; klâsik doğrusal regresyon modeli varsayımlarından sapmalar; (çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans ve otokorelasyon ve model belirleme hataları problemleri); gölge değişkenler ve kullanımları; ekonometride seçilmiş konular.

Zorunlu 
 
FIN 328 (FİNS 328) Finansal Pazarlar ve Kurumlar 3(3+0+0) ECTS 6

Finansal alacaklar; faiz oranları ve piyasalar; aracı kurumlar ve ekonomideki rolleri; mali piyasada devletin rolü; aracı kurumların yönetimleri, faiz oranı riski, kredi riski ve döviz kuru riski

Zorunlu 
 
FIN 332 (FİNS 332) Finansal Yönetim II 3(3+0+0) ECTS 6

Sermaye bütçelemesi; nakit akımları ve risk; sermayenin maliyeti; sermaye yapısı; temettü politikası; adi hisse finansmanı; ticari bankacılık; uzun vadeli borç finansmanı; mali türevler; kurumsal yeniden yapılandırma; uluslararası finans.

Zorunlu 
 
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 1

Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.

Zorunlu 
 
ECON 429 (EKON 429) Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri 3(3+0+0) ECTS 6

İşletme ve Yönetim alanlarındaki araştırmaların özelliği, araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma önerisi, literatür taraması yapma, araştırma stratejisinin belirlenmesi, birincil ve ikinci veriler ve bunların derlenme esasları, örnekleme ve türleri, verilerin düzenlenmesi ve analizi, araştırma projesinin yazımı ve sunumu.

Zorunlu 
 
FIN 421 (FİNS 421) Uluslararası Finans 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası fon akımları; döviz, opsiyon, gelecek sözleşmeleri piyasaları; devletin döviz kuru üzerindeki etkisi; döviz kuru riski yönetimi; uluslararası mali piyasalardaki gelişmeler ve kur değişmeleri; kısa vadeli ve uzun vadeli aktif ve pasif yönetimi; uluslararası bankacılık; uluslararası sermaye piyasaları.

Zorunlu 
 
S0250705 (S0260705) Staj 0(0+0+0) ECTS 5Zorunlu 
 
ECON 422 (EKON 422) Türkiye Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6

Türkiye ekonomisinde kuruluşundan bu yana kaydedilen gelişmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yapısı, trendleri, problemleri ve politika uygulamaları; küreselleşme ve Türkiye ekonomisi; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler.

Zorunlu 
 
EF 492 (EKF 492) Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 6

Öğrencinin, mezun olabilmek için bir araştırma projesi hazırlaması gerekir. Bu proje, bir danışman gözetiminde hazırlanıp tamamlandıktan sonra jüri önünde sunulacaktır. Öğrencinin, öğrenimi boyunca edindiği bilgi ve becerileri bu projede yansıtması beklenmektedir. Bu deneyim ona bilimsel yöntemleri uygulama fırsatı verecek ve onun yazılı ve sözlü prezantasyon becerisinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Zorunlu 
 
FIN 432 (FİNS 432) Yatırım Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Beklenen getiri ve risk; menkul değer varlıkları ve menkul değer piyasaları; finansal enformasyon kaynakları; piyasa endeksleri; menkul değer fiyatlarını belirleyen etkenler; portföy analizi; sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli; bono fiyatlandırması; getiri eğrisi; faiz oranı riski; sermaye fiyatlandırması; hisse senetlerinde fiyat hareketleri ve teknik analiz; portföy seçimi; yatırım performansı değerlendirmesi; türevler.

Zorunlu 
 
D00036 Bölüm Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 6Bölüm Seçmeli 
 
ECON 423 (EKON 423) Çevre Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6

Ekonomi ve çevre, ekonomik verimlilik ve piyasalar, çevre standartları ve ekonomi, kirliliğin toplumsal etkileri, çevre koruma maliyetleri, fayda - maliyet analizi, çevre politikaları analizi, uluslararası anlaşmalar, ekonomik kalkınma ve çevre.

Bölüm Seçmeli 
 
ECON 425 (EKON 425) Çalışma Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6

Emek arzı, emek talebi, emek piyasasında denge, insan sermayesi, ücretlerin yapısı ve belirlenmesi, emeğin mobilitesi, emeğe karşı ayrımcılık, işçi sendikaları, toplu sözleşme ve çalışmayı teşvik eden faktörler, işsizlik.

Bölüm Seçmeli 
 
ECON 427 (EKON 427) Ekonomik Düşünce Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6

Ders ekonomik olayları tarihsel perspektif içinde ele alarak şu gibi konular üzerinde durmaktadır: Klasik dönemden önceki Ekonomik Düşünce: Merkantilizm ve Fizyokratlar, Klasik Ekonomik Düşünce, Adam Smith, Thomas Malthus, D.Ricardo, J.S. Mill ve Karl Marx,  Durkeim, Weber,  Yeni klasik düşünceler Marshall ve diğerleri Keynes  ve Keynes sonrası gelişmeler,  çağdaş yeni klâsik düşünceler.

Bölüm Seçmeli 
 
ECON 431 (EKON 431) Endüstriyel Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6

Tam rekabet, tekelci piyasalar, çok fabrikalı tekeller, tekel gücü ile fiyatlandırma, oligopol piyasa modelleri, kartelleşme, piyasa yoğunluğu ve birleşmeler, dikey bütünleşme, giriş engelleri, teknoloji ve yenilik yarışı, ARGE de ortaklık, patentler, reklam.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 333 (FİNS 333) Finansta Kurumsal Yönetişim 3(3+0+0) ECTS 6

Kurumsal yönetimin analizi, paydaş kavramı, kurumsal yönetimin kuralları, iç denetim, dış denetim, bağımsızlık kavramı, kar yönetimi, şirket maddi ve manevi sermayesi, performance ve control ölçüm sistemeleri, iflas sistemleri, hissedarlık biçimleri, başarı hikayeleri.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 423 (FİNS 423) Kamu Maliyesi 3(3+0+0) ECTS 6

Kamu maliyesi kavramı, kamu sektörünün ekonomik işlevleri ve amaçları, sektörler arası kaynak dağılımı ve araçları, kamu maliyesi ilkeleri, kamu mallarının sınıflandırılması ve ekonomik yorumu, ithalat ve ihracat düzenlemesinde kamu maliyesinin rolü, Arrow'un imkansızlık teoremi, kamu projelerinde yarar-maliyet analizi, özel mali sorunlar.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 427 (FİNS 427) İşletme Sermayesi Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

İşletme sermayesinin tanımı, hesaplanması; net işletme sermayesi; ticari alacakların yönetimi; hisse yönetimi; menkul değerlerin yönetimi

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 429 (FİNS 429) Taşınmaz Yönetimi ve Finansmanı 3(3+0+0) ECTS 6

Taşınmaz yönetiminin tanımı; gelişmekte olan piyasalarda taşınmazların önemi; taşınmazların yüksek enflâsyonlu ekonomilerde bir yatırım alternatifi rolü oynaması; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bankaların, emlak şirketlerinin ve uzun vadeli ipoteklerin önemi; faiz oranı riski ve diğer yatırım alternatifleri.

Bölüm Seçmeli 
 
ECON 324 (EKON 324) İktisadi Kalkınma 3(3+0+0) ECTS 6

Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk, gelir dağılımı, yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim, sanayileşme, ticaret ve dış borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.

Bölüm Seçmeli 
 
ECON 424 (EKON 424) Dünya Ekonomisinde Güncel Konular 3(3+0+0) ECTS 6

Dünya ekonomisindeki son gelişmeler analizi, küreselleşme, bölgeselleşme, ticaret, finans ve gelir dağılımı problemleri, ekonomik büyüme ve kalkınma, işsizlik ve enflâsyon sorunları.

Bölüm Seçmeli 
 
ECON 426 (EKON 426) Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği 3(3+0+0) ECTS 6

Ekonomik bütünleşme teorileri ve ekonomik bütünleşmenin aşamaları, Avrupa Birliği'nin tarihçesi, kurumları ve çalışma sistemi, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler.

Bölüm Seçmeli 
 
ECON 430 (EKON 430) Kamu Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6

Pazar Ekonomisi ve kamu ekonomisinin karşılaştırılmalı analizi, piyasa başarısızlık teorisi, kamu malları teorisi, kamu ekonomisinde karar verme, kamu harcamalarının ekonomik analizi, eğitim, sağlık ve çevre hizmetleri, vergilerini ekonomik etkileri, kamu finans politikası.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 326 (FİNS 326) Bilgisayar Destekli Finansal Modelleme 3(2+2+0) ECTS 6

Finans teorisinin güncel programlama paketlerini (Excel ve SPSS) kullanarak finansal karar verme süreçlerinde pratik uygulaması. Finansal raporlama, bütçe planlaması, finansal oranlar ve pro-forma bilanço, CAPM ve APT, paranın zaman değeri, finansal bütçeleme, risk, portfolio modelleme, opsiyon fiyatlama, sabit getirili yatırım araçları gibi önemli finansal kavramlar hakkında bilginin derinleştirilmesi.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 334 (FİNS 334) Ticari Banka Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Bankacı-Müşteri ilişkisi, parkende bankacılık, mevduat, fiyatlama, para yönetimi, ücrete dayalı hizmetler, kurumsal bankacılık, genel değerleme kriterleri, kredi derecelendirme, kredi fiyatlama, kredilendirme ve denetim, uluslararası perspektif vaka çalışmaları güncel gelişmeler.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 422 (FİNS 422) Risk Yönetimi ve Sigortacılık 3(3+0+0) ECTS 6

Risk tanımı; risk yönetimi; sigorta şirketleri; temel sigortacılık terimleri; sigorta riski ve büyük rakamlar kanunu; sigorta kaynakları; özel ve kamu sigorta şirketleri; hayat sigortası; sigortacılık sektörünün karşılaştığı zorluklar

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 424 (FİNS 424) Gelişmekte Olan Sermaye Piyasaları 3(3+0+0) ECTS 6

Gelişmekte olan piyasalara yapılacak yatırımlara yatırımcılar ve politika uygulayıcıları açısından bakış; mali krizler; mali serbestleştirme; sermaye akımları; siyasi ve diğer risklerin ve fiyatlandırılması; yönetim ve mali yapı; bölgesel birleşmeler.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 426 (FİNS 426) Finansal Yönetimde Vakalar 3(3+0+0) ECTS 6

Finansal teorinin örnek olay ve gelişmelere uygulanmasına yönelik çalışmalar.

Bölüm Seçmeli 
 
FIN 428 (FİNS 428) Finansal Türevler 3(3+0+0) ECTS 6

Finansal türev araçlarının tanımlanması; finansal risk yönetiminin modern araçları; sabit getirili varlıkların değişik türlerinin anlaşılması; her biri ile ilişkili risklerin anlaşılması ve döviz riski; gelecek işlemleri, opsiyon ve swap piyasaları; faiz oranı riski yönetimi; döviz piyasalarında kur ilişkileri.

Bölüm Seçmeli 
 
BA 241 (İŞ 241) Yönetim ve Organizasyon 3(3+0+0) ECTS 6

Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 345 (İŞ 345) Uluslararası İşletmecilik 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası işletmeciliğin doğası; tarihsel gelişimi; uluslararası ticaret teorileri; yabancı pazarlara giriş; uluslararası anlaşma süreci; uluslararası çevre; uluslararası organizasyonlar; ödemeler dengesi; yabancı çevresel güçler: sosyo-kültürel, politik, fiziksel, çevresel, ekonomik, insan gücü; finansal ve hukuksal güçler.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 351 (İŞ 351) Pazarlama Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Ürün, pazarlama karışımı, pazar konumlandırılması; rekabetçi pazarlama; lojistik, fiyatlandırma, yeni ürün geliştirme, uluslararası pazarlama; promosyon ve reklam, pazarlama bileşenleri; pazarlama stratejilerinin oluşturulması.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 411 (İŞ 411) Satış Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6Fakülte Seçmeli 
 
BA 415 (İŞ 415) Marka Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Marka yönetimi ve marka özvarlığı; Marka konumlandırması; Marka özvarlığını yaratmak için seçilmesi gereken marka unsurları; Marka kampanyalarını tasarımıyla ilgili stratejiler; İkincil marka çağrışmaları oluşturmak için kullanılan yöntemler; Marka özvarlığı ölçümü ve yönetim sistemi; Zaman içinde ve kültürler arasında marka yönetimi; Yeni marka oluşumu; Vaka çalışmaları. 

Fakülte Seçmeli 
 
BA 443 (İŞ 443) İşletme Politikası 3(3+0+0) ECTS 6

Stratejik yönetimin öğeleri; girişim stratejileri, misyon ve amaçlar, genel çevre; endüstriyel ve uluslararası çevre; içsel faktörler; genel strateji seçenekleri; strateji sapmaları, strateji seçimi; kaynak ve yapı; politika, plan ve yönetim; değerlendirme ve kontrol.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 449 (İŞ 449) Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

İş hayatında girişimcilerin rolü; küçük işletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar; hükümet politikalarının küçük işletmeler üzerindeki etkileri; küçük işletmeler için gerekli teknik ve işlevsel beceriler; girişimcilerin kişisel nitelikleri; işletme planlarının geliştirilmesi.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 453 (İŞ 453) Tüketici Davranışı 3(3+0+0) ECTS 6

Pazarlama disiplini olarak tüketici davranışları; tüketici davranışlarıyla ilgili teori ve modeller; öğrenme, motivasyon ve ilgilenim, kişilik, kültür, yaşam biçimleri ve sosyal sınıf, aile ve cinsiyet, tutumlar, satın alma aşamaları ve karar verme birimi; pazarlama iletişimi.

Fakülte Seçmeli 
 
INTR 331 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı 3(3+0+0) ECTS 6

Türk Hukukunda uluslararası ticaret ile ilgili mevzuat, ihracat-ithalat mevzuatı, kambiyo mevzuatı, akreditifle ilgili mevzuat ve uygulamalar. Türk Gümrük mevzuatı ve uygulamaları, İhracatta gümrük işlemleri, İthalatta gümrük işlemleri, Menşe ve kıymet beyanı, transit rejimi, şartlı muafiyet, gümrük vergileri.

Fakülte Seçmeli 
 
INTR 411 Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme; küreselleşmede ve kurumsal değişikliklerde yeni akımlar; ekonomik kalkınma; yeni binyılın kalkınma hedefleri; insani gelişim ve sürdürülebilir kalkınma. 

Fakülte Seçmeli 
 
IR 235 Yoksulluk Politikası 3(3+0+0) ECTS 6

Bu ders az gelişmiş ülkelerde görünen yoksulluğun sebeplerini analitik bir perspektifler incelemeyi amaçlar. Fakirliğin sebepleri ile ilgili farklı teorilerin bu ülkelerdeki yansımalarının ve ekonomik kalkınmanın neden gerçekleşmediğini siyasal ve ekonomik açıdan incelemeyi amaçlar. Ders Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeleri incelemekte ve öğrencilere fakirlik üzerine geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.

Fakülte Seçmeli 
 
IR 465 Rus ve Avrasya Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6

Sovyetler Birliği'nin dağılışı ve Soğuk Savaş'ın bitiminden beri Asyatik Rusya ile Avrupa arasındaki politik coğrafya dikkate değer bir biçimde birleşti. Bu ders Avrasya diye tanımlanan yeni mekân ve yapının interaktif matriksini olduğu kadar dış hatlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 344 (İŞ 344) İnsan Kaynakları Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Giriş, amaçlar ve eğilimler; iş analizleri, insan kaynakları planlaması ve işe alım; personel seçimi; söyleşiler, organizasyonel eğitim; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; performans yönetimi; dolaylı ve dolaysız ödemeler.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 414 (İŞ 414) Denetim 3(3+0+0) ECTS 6

Denetimin tarihsel gelişimi; iç denetim; denetim prosedürleri; örnekleme teknikleri; bilgisayar denetimi; gelir tablosu ve bilançonun denetimi; konsolide finansal tabloların denetimi; denetim raporu; denetçilerin yasal statüleri.

Fakülte Seçmeli 
 
BA 418 (İŞ 418) Organizasyonlarda liderlik 3(3+0+0) ECTS 6

Değişen iş dünyasında birey ve grup davranışları ile ilgili problemlerin teori ve arastırmalara dayanarak incelenerek anlasılmasını hedeflemektedir. Böylelikle işyerlerindeki insan kaynaklarının etkili liderlik prensipleri ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir..

Fakülte Seçmeli 
 
BA 422 (İŞ 422) Hizmet Pazarlaması 3(3+0+0) ECTS 6

Global ve yerel açıdan hizmet sektörünün gelişimi ve önemi; hizmet kavramı ve ürünlerle karşılaştırmalı olarak hizmetlerin temel özellikleri; hizmetlerde müşteri/tüketici davranışının analizi; en çok bilinen hizmetlerin temel özelliklerinin pazarlama ve tüketici davranışı açısından karşılaştırılması; hizmetlerde ilişkisel pazarlama; müşteri sadakati; müşteri şikayetlerinin ele alınması ve kötü verilen bir hizmetin düzeltilmesi; bir pazarlama bileşeni olarak hizmet; hizmetlerde fiyatlandırma stratejileri; pazarlama iletişimi ve iletişim yoluyla müşterinin/ tüketicinin eğitilmesi; hizmet tasarımı ve konumlandırması; hizmetlerde dağıtım kanallarının oluşturulması ve talebin dengelenmesi; hizmetlerde kalite yönetimi; müşteri bekleme süreleri ve rezervasyonların yönetimi; teknolojinin hizmetler üzerindeki etkisi; hizmetlerde personelin rolü ve önemi; hizmetlerde pazar liderliğinin organizasyonu

Fakülte Seçmeli 
 
BA 454 (İŞ 454) Reklam Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6

Güncel ortamda pazarlama ve promosyon kavramları; promosyon stratejisi ve yönetimi; koordinasyon; promosyon amaçlarının belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi. Pazarlama açısından medya planlaması; reklamcılık ve medya.

Fakülte Seçmeli 
 
INTR 332 Uluslararası Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6

Uluslararası dağıtım ve lojistik, kara, hava, demiryolu ve deniz taşımacılığı, taşıma çeşitleri ve sözleşmeler, sigortalama, serbest bölgeler, dağıtım ve maliyet konuları.

Fakülte Seçmeli 
 
IR 330 Bilim, Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte uluslararası alandaki aktörlerin işbirliği yapacağı ya da çatışacağı başka bir alan var: Bilim ve teknoloji. Uluslararası aktörlerin bilim ve teknoloji ile ilgili etkileşimleri hem güvenlik çalışmalarını hem de uluslararası siyasal ekonomiyi etkiledi. Bu ders, bilim ve teknoloji gibi hayati bir küresel/evrensel sektörün küreselleşmenin baskılarının zorladığı mutasyonlar ve permütasyonlardan kaçmayacağını açıklar.

Fakülte Seçmeli 
 
IR 342 Küreselleşme Üzerine Perspektifler 3(3+0+0) ECTS 6

Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Ulusdevletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çeker

Fakülte Seçmeli 
 
IR 413 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6

Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye'de siyasal partiler, siyasal din ve dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATO'nun yeni yüzü, Ortadoğu da su sorunu, Türkiye - AB ilişkileri, Türkiye - ABD ilişkileri, Türkiye - İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çözümü.

Fakülte Seçmeli 
 
IR 418 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular II 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme, özelleştirme, dış politika analizi, devletlerin dış politika stratejileri, uluslararası güvenlik ve çevre, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Avrasya Birliği, göç ve uluslararası göç.

Fakülte Seçmeli 
 
IR 464 Çin'in Küreselleşmedeki Rolü: Ekonomi, Teknoloji, Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6

Küreselleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası dönemde giderek artan bir hız kazandığı, herkesin malumu olmakla birlikte, özellikle belirtilmesi gereken bir husus var. Global aktörler arasında düşünürsek, bu süreçten en fazla yararlanarak çıkan (ve halen yararlanmakta olan) Çin'dir.Bu dersin kapsamında, Çin'in bu sonuca giden şartları nasıl sağladığı, ve global ilişkiler ağın (=network) nasıl tesis ettiği özellikle üzerinde durulacak konulardır. Bu bağlamda, sektörler olarak, iletişim, ulaşım, para ve bankacılık, teknoloji ve lojistik ayrı ayrı da ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli 
 
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Üniversite Seçmeli 
 
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5Üniversite Seçmeli 
 
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5

Bu ders Almanca' ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli 
 
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5

ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Üniversite Seçmeli 
 
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5

Bu ders Çince'ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli 
 
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5

CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Üniversite Seçmeli 
 
IE 335 (EM 335) Toplam Kalite Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 5

Değişen iş koşulları ve TKY'nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.

Üniversite Seçmeli 
 
PSY 100 Genel Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 5

The course describes the nature of psychology, defines contemporary psychology and its sub-branches and briefly describes its historical roots and research methods. The course introduces the neurobiological basis of psychological processes. Psychological processes such as sensation, perception, attention, learning, memory, motivation and emotion, intelligence, personality, psychopathology and social psychology are treated. 

Üniversite Seçmeli 
 
CS 224 Halkla İlişkiler ve Reklamcılığa Giriş 3(2+2+0) ECTS 7

Bu ders kapsamında öğrencilere halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının temel tanımları ve ilkeleriyle birlikte, söz konusu alanlarda çalışan profesyonellerin rolleri ve sorumlulukları tanıtılır. Her iki alanın işleyişi analiz edildikten sonra derste bunlara ilişkin düzenlemeler, toplumsal etkileri, halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarının stratejik planlama süreçleri irdelenir.

Üniversite Seçmeli 
 
PHIL 311 (FEL 311) Etik 3(3+0+0) ECTS 5

Bu ders, etik kavramının ve etiğe ilişkin konuların Batı metafizik geleneğinde nasıl ve ne biçimde dile getirildiğini ele alıp tartışır. Bu geleneğin belli başlı metinlerini, “insan etosu (yaşam alanı) nedir?” sorusu bağlamında inceleyerek, etik kavramının ortaya çıkışını ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü öğrencilere göstermeyi amaçlar.

Üniversite Seçmeli 
 
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5

Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.

Üniversite Seçmeli