İşletme Bölümü - Türkçe

Dersler

İşletme Bölümü  (Türkçe) – Türkçe Dersler

1.Dönem
 

ASO 101 (ASO 101) Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 (1+0) AKTS 1

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

 

HUK 130 (HUK 130) Hukukun Temelleri 2 (2+0) AKTS 5

Sosyal düzen, hukukun prensipleri, hukukta hiyerarşi, kanunun dalları, kanuni ilişkiler ve haklar, finansal araçların kanunu, ticari hukuk, kanunda bireysel haklar, özel sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

 

İNG 201 (ENG 201) İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4 (4+0) AKTS 4

Bu dersin amacı İngilizce ‘ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

 

İŞ 101 (BA 101) Mesleki Oryantasyon ve İşletmeye Giriş 2 (2+0) AKTS 4

İşletmenin ve ekonominin temelleri, işletme etiği ve sosyal sorumluluk, global pazarlar, işletme yönetimi ve örgütlenme, girişimcilik, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, örgüt çalışanlarının davranışı ve motivasyon, finansal yönetim ve muhasebe, bilgi teknolojisi ve e-ticaret.

 

MATE 101 (MATH 101) Sosyal Bilimler için Matematik 2 (2+0) AKTS 6

Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, cebirsel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, diferansiyel ve uygulamaları, belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.

 

SB 101 (POLS 101) Sosyal Bilimlere Giriş 2 (2+0) AKTS 6

Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır.

 

SOS 231 (SOC 231) Modernite ve Tüketim Toplumu 2 (2+0) AKTS 4

Ders dönemi boyunca sanayileşme ve seri üretim, üreten/tüketen birey ve yabancılaşma, kentleşme, kitle iletişim araçları ve kitle kültürü, küreselleşme, bireysel kimlik gibi kavramların kılavuzluğunda tüketim toplumu değerlendirilecektir.

 

 

2.Dönem

EKON 106 (ECON 106) Ekonominin Esasları 3 (3+0) AKTS 6

Ekonomi biliminin gelişimi, ekonomik aktörler, ekonomik aktörlerin davranış tarzları, piyasa çeşitleri, makroekonominin genel kavramları.

 

İLB 105 (CS 105) Genel İletişim 2 (2+0) ECTS 4

Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim.

 

SB 102 (POLS 102) Siyaset Bilimine Giriş 2 (2+0) AKTS 6

Devlet, siyaset ve meşruiyet, siyasi düzenlerin sınıflandırılması, siyasi kültür ve siyasi gelişme.

 

SOS 242 (SOC 242) Modern Dünyanın Oluşumu 2 (2+0) AKTS 6

Rönesans, aydınlanma, hümanizm, rasyonalizm, pozitivizm, kapitalizm ve bürokrasi, ideoloji ve çatışma, milliyetçilik, modern toplumun özellikleri.

 

TÜRK 101 (TURK 101) Türkçede Eleştirel Okuma ve Yazma 4 (4+0) AKTS 4

Dersin amacına uygun olarak öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

Uİ 114 (IR 114) Küreselleşme 2 (2+0) AKTS 4

Küreselleşme söyleminin temel kavramsal araçları, küreselleşme sürecine yönelik teorik analizler, küreselleşmenin ekonomik, siyasal, teknolojik, kültürel boyutları.

 

3.Dönem

EKON 211 (ECON 211) Mikroekonomi 3 (3+0) ECTS 5

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici davranışı teorisi, üretim teorisi ve maliyetler, rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi, üretim faktörlerinin fiyatlandırılması, genel denge analizi, refah ekonomisi.

 

HUK 134 (HUK 134) Ticaret Hukuku 2 (2+0) ECTS 5

İşletme hukuku, ticari işletme, ticaret şirketleri, kambiyo senetleri hakkında temel hukuki bilgi.

 

İSTA 201 (STAT 201) Sosyal Bilimler için İstatistik 3 (3+0) AKTS 6

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin, parametrelere ilişkin güven aralıkları.

 

İŞ 211 (BA 211) Genel Muhasebe 3 (2+1) AKTS 5

İşletme dili olarak muhasebe, finansal tablolar, muhasebe kayıtları, büyük defter, günlük defter, mizan, karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması, düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması, ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi, dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.

 

İŞ 241 (BA 241) Yönetim ve Organizasyon 3 (3+0) AKTS 5

Yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi, çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri, karar verme, amaç belirleme ve planlama, stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri, organize etme ve koordinasyon, insan kaynakları yönetimi, liderlik, kontrol.

 

TAR 201 (TAR 201) Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu 4 (4+0) AKTS 4

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve imparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak, Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek, toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak, bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

 

4.Dönem
 

BİM 201 (COME 201) Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3 (2+1) AKTS 4

Bilgi çağı gereksinimleri, yazılım ve çoklu ortam, işletim sistemleri, bilgisayarın içindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/Çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), proje hazırlama.

 

EKON 212 (ECON 212) Makroekonomi 3 (3+0) AKTS 5

Milli gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller, ekonomik büyüme sorunları, işsizlik ve enflasyon, maliye politikaları, para ve para politikaları, uluslararası ticaret ve finans.

 

FİNS 212 (FIN 212) Finansal Analiz 3 (3+0) AKTS 4

İşletme finansına giriş, finansal sistem ve faiz oranları, mali tablo analizi, finansal planlama ve kontrol, paranın zaman değeri, başabaş noktası analizi, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, alacak ve stok yönetimi, kısa süreli finansman.

 

İŞ 202 (BA 202) Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri 2 (2+0) AKTS 6

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.

 

İŞ 242 (BA 242) Örgütsel Davranış 3 (3+0) AKTS 6

Örgütsel davranışın tanımı, algılama süreci, kişilik ve tutumlar, motivasyon, öğrenme, çalışma grupları, çalışma ve stres yönetimi, güç ve liderlik, iletişim, karar verme, örgüt kültürü ve yapısı, değişim yönetimi, çatışma yönetimi, kültür.

 

İŞ 252 (BA 252) Pazarlama Yönetimi 3 (3+0) AKTS 5

Pazarlama yaklaşımları, stratejik pazarlama yönetimi, pazarlama çevresi, pazarlama araştırmaları, bölümlendirme, konumlandırma, pazarlama karması stratejileri.

 

5.Dönem
 

FİNS 311 (FIN 311) Finansal Yönetim 3 (3+0) AKTS 5

Finansal sistem ve faiz oranları, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı teorileri, temettü politikası, menkul kıymetler, risk ve getiri, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, tahvil ve hisse senedi değerleme.

 

İŞ 311 (BA 311) Maliyet Muhasebesi 3 (3+0) AKTS 6

Maliyet terimleri ve amaçları, GİG, işçilik ve materyal kontrolünün muhasebeleştirilmesi, sipariş maliyeti, safha maliyeti, işletim maliyeti sistemleri, ortak ve yan ürünlerin maliyetlendirilmesi, standart maliyetlendirme, değişken maliyetlendirme, faaliyet tabanlı maliyetlendirme, kalite maliyetleri.

İŞ 315 (BA 315) Yönetim Bilişim Sistemleri 2 (2+0) AKTS 5

Ders bilişim sistemlerinin tanımı ile başlar, temel kullanım alanlarını anlatır. Şirketlerde bilişim projelerinin nasıl yönetildiği üzerine tartışılır. Etik ve sosyal konular analiz edilir.

 

İŞ 341 (BA 341) Karar Verme Teknikleri 3 (3+0) AKTS 5

Olasılık, regresyon, lineer programlama, simülasyon, optimizasyon teorisi, nakliyat, üretim, envanter ve proje yönetimi gibi konuların uygulanması.

 

İŞ 353 (BA 353) Tüketici Davranışı 3 (3+0) AKTS 5

Tüketici davranışı bir süreç olarak algılama, öğrenme ve bellek, motivasyon ve ilgilenim, değerler ve yaşam biçimleri, tutum oluşturma ve tutum değiştirme, pazarlama iletişimi ve ikna, benlik ve kişilik, satın alma karar süreci, alışveriş, satın alma, değerlendirme ve elden çıkarma, referans grupları ve fikir liderleri, aile, cinsiyet, yaş grupları, sosyal sınıf, kültür, yeni zamanlar ve yeni tüketiciler.

 

SB 310 (POLS 310) Sivil Toplum Kuruluşları 2 (2+0) AKTS 4

Sivil toplum kuruluşlarının terminolojisi, anlamı, görevleri, sorunları ve türleri ile devletle ilişki biçimleri, yurttaş-birey-devlet unsurları arasındaki yeri.

 

6.Dönem
 

EM 305 (IE 305) Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2 (2+0) AKTS 4

Kalite yönetim sistemlerinin amacı, aşamaları, yön veren isimler, kalite kontrol, kalite güvence, kalite iyileştirme, kalite yönetimi teknikleri, süreç yönetim sistemi, standardizasyon, sertifikasyon, kalite ödülleri, strateji kalite ilişkisi, hizmet sektöründe kalite.

 

İŞ 342 (BA 342) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3 (3+0) AKTS 6

Stratejik yönetim, boyutları, yararları, stratejik yönetim süreci, SWOT analizi, birden çok işte faaliyet gösteren şirketlerin stratejileri, stratejik yönetime ilişkin örnek olay incelemeleri.

 

İŞ 362 (BA 362) Satış Yönetimi 3 (3+0) AKTS 5

Satış sürecini yönetmek, satış temsilcisi eğitimi, işe alım.

 

İŞ 364 (BA 364) Üretim Yönetimi 3 (3+0) AKTS 5

Rekabet, servis ve ürün tasarımı ve üretimi, üretim teknikleri, proje yönetimi, tedarik zinciri, yer seçim analizi, insan kaynakları yönetimi, stok yönetimi, iş dizaynı ve ölçümü.

 

S22035 Staj 0 (0+0) AKTS 5

 

UTİ 312 (INTR 312) E-Ticaret ve E-İşletme 3 (3+0) AKTS 5

E-ticaret sürecini yönetmek, e-ticaretin gelişimi.

 

7.Dönem
 

FİNS 437 (FIN 437) Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2 (2+0) AKTS 5

Finansal pazarlar ve kurumların rolü, faiz oranları, merkez bankası sistemi, para ve sermaye piyasaları, tahvil ve hisse senedi değerleme, yatırım fonları, bankacılık sistemi, İstanbul Menkul Kıymet Borsaları ve Borsa İstanbul.

 

HUK 423 (HUK 423) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 (2+0) AKTS 4

İş hukuku, iş sözleşmesi, sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi, sosyal güvenlik.

 

İŞ 401 (BA 401) Pazarlama Araştırma Projesi 2 (0+2) AKTS 6

Öğrenciler grup olarak kendilerine atanan proje konusunda literatür taraması ve anket içeren bir proje hazırlarlar.

İŞ 445 (BA 445) İnsan Kaynakları Yönetimi 3 (3+0) AKTS 5

İnsan kaynakları yönetiminin önemi, kapsamı, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımları, işgören seçme, eğitim yönetimi, kariyer geliştirme, performans değerlendirme, iş değerlemesi, iş sağlığı ve güvenliği, uluslararası insan kaynakları yönetimi.

 

İŞ 449 (BA 449) Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3 (3+0) AKTS 5

İş hayatında girişimcilerin rolü, küçük işletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar, hükümet politikalarının küçük işletmeler üzerindeki etkileri, küçük işletmeler için gerekli teknik ve işlevsel beceriler, girişimcilerin kişisel nitelikleri, işletme planlarının geliştirilmesi.

 

İŞ 463 (BA 463) Yenilik Yönetimi 3 (3+0) AKTS 5

Ders kapsamında; yenilik yaratma çevresi, yenilik türleri, yenilik yaratma süreci, yaratıcı düşünme teknikleri, beyin fırtınası, yanal düşünme, ikili çağrıştırma, morfolojik analiz, la salle matrisleri, yaratıcı problem çözme teorisi (TRIZ), araştırma ve geliştirme ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve desteklenmesi konuları ayrıntıları ile birlikte irdelenecektir.

 

8.Dönem
 

EM 400 (IE 400) Proje Yönetimi 2 (2+0) AKTS 4

Proje ve proje yönetiminin tanımı, proje yönetimi sürecinin bileşenleri, proje organizasyonu, faaliyetlerin analizi, proje çizelgeleme, kaynak yönetimi, projede teknoloji yönetimi, bütçeleme, proje takibi ve kontrolü.

 

FİNS 442 (FIN 442) Uluslararası Finans 3 (3+0) AKTS 5

Uluslararası finansa giriş, ödemeler bilançosu, uluslararası ödemeler sistemleri, döviz piyasalarının işleyişi, döviz kurları ve uluslararası pariteler, döviz kurlarının tahmini, SWAP işlemleri, döviz opsiyonları, döviz futures sözleşmeleri, kur etkisine açıklık ve ekonomik etkinin yönetimi, işlem etkisi ve yönetimi muhasebe etkisi ve yönetimi, uluslararası piyasalar, uluslararası bankacılık ve gelişen finansal piyasalar.

 

İŞ 492 (BA 492) Bitirme Projesi 4 (0+2) AKTS 7

Öğrenciler, mezuniyet hakkını elde edebilmek için bir araştırma projesi yazmak zorundadır. Bu proje, bir danışman gözetiminde yazılıp tamamlandıktan sonra, bir jüri önünde sunulacaktır. Öğrencilerden, öğretimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri bu projede yansıtmaları beklenmektedir. Bu tecrübe onlara bilimsel yöntemleri uygulama fırsatı verecek, onların yazılı ve sözlü sunum becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

 

SB 410 (POLS 410) İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2 (2+0) AKTS 4

İnsan haklarının gelişimi, çağdaş insan hakları anlayışı, Birleşmiş Milletler, organları ve insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ve çocuk hakları.

 

UTİ 354 (INTR 354) Uluslararası Pazarlama 3 (3+0) AKTS 5

Küresel pazarlamaya giriş, küresel ticaret, siyasi, hukuki, yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlara bakış, küresel bilgi sistemleri ve pazar araştırması, küresel pazar bölümleme, hedefleme ve konumlandırma, küresel pazara giriş stratejileri, global ürün ve marka kararları, global fiyatlandırma kararları, küresel pazarlama kanalları ve fiziksel dağıtım, küresel pazarlama iletişimi kararları, ticaret ve pazarlama arasındaki ticaret kanunları, gümrük ve yönetmelikler, etkileşim altında pazarlama stratejilerindeki farklılıklar.

 

UTİ 402 (INTR 402) Uluslararası İşletme 3 (3+0) AKTS 5

Pazarların küreselleşmesi ve şirketlerin uluslararasılaşması, uluslararası işletmeciliği oluşturan örgüt katılımcıları, uluslararası işletme çevresi, ekonomik, politik, yasal, teknolojik çevre ve kültürel farklılıklar, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, Türkiye’deki gelişmeler, uluslararası ticaret ve teorileri, uluslararası pazara giriş stratejileri, ticaret ve yatırımlar, uluslararası ticaret anlaşmaları, bölgesel bütünleşmeler, uluslararası işletmelerde örgüt yapıları, uluslararası işletmelerde insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletmelerde finansal yönetim, uluslararası işletmelerde üretim ve pazarlama, uluslararası işletmelerde örgüt kültürü.