Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dersler

Uluslararası İlişkiler Bölümü- Dersler

1.Dönem
 

ASO 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 (1+0) AKTS 1

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

 

HUK 130 Hukukun Temelleri 2 (2+0) AKTS 5

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

 

CS 105 Genel İletişim 2 (2+0) AKTS 4

Ders, bireyler arası, gruplar ve örgütler içi ve arası iletişimin yazılı, sözlü ve sözlü olmayan biçimlerini kapsamaktadır.

 

MATH 101 Sosyal Bilimler için Matematik 2 (2+0) AKTS 6

Kümeler ve küme işlemleri; reel sayılar; cebirsel işlemler ve temel eşitlikler; kartezyen koordinat sistemi; lineer ve ikinci dereceden denklemler; lineer fonksiyonlar; lineer ve kuadratik fonksiyonların grafikleri; limit; süreklilik; türev; üstel fonksiyonlara ve logaritma fonksiyonuna giriş; finans matematiği; matrisler; matris işlemleri; determinantlar; Cramer kuralı; lineer programlama problemleri. Üstel ve logaritma fonksiyonların türevleri; belirsiz integral; integral teknikleri; belirli integral ve uygulamaları.

 

POLS 101 Sosyal Bilimlere Giriş 2 (2+0) AKTS 6

Sosyal bilim ve sosyal bilimsel araştırmanın adımları, ilk toplumlar, kültür, toplumsal tabakalaşma, Antropoloji: tanımı ve temel kavramlar, birey ve sosyalleşme, modern sanayi toplumunu Marx, Weber ve Durkheim'in yaklaşımları ile anlamak, devlet yönetimi ve yönetim biçimlerini tanımlamak, ekonomi ve ekonominin temel kavramları.

 

TURK 101 Türkçede Eleştirel Okuma ve Yazma 4 (4+0) AKTS 4

Dersin amacına uygun olarak; öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak; ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla; dillerin ortaya çıkışı; köken ve yapı bakımından dünya dilleri; Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçe'nin tarihsel gelişimi; yapı bakımından Türkçe; sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları; anlatım bozuklukları; dilekçe yazma; özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar; şiir kitapları; deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

IR 112 Profesyonel Oryantasyon ve Uluslararası İlişkilere Giriş 2 (2+0) AKTS 4

Programın temel derslerinden birisi olan bu ders öğrencilere Uluslararası İlişkiler dilini, kavramlarını ve düşüncelerini sunar. Uluslararası İlişkilerin doğasının açıklanmasında kullanılan farklı teorik bakış açıları, ana paradigmaları ve güvenlik, ulusçuluk, egemenlik, güç ve çatışma gibi kavramları inceler.

 

 

2.Dönem

 

ECON 106 Ekonominin Esasları 3 (3+0) AKTS 6

Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

 

PSY 282 Sosyal Psikoloji 2 (2+0) AKTS 4

Sosyal psikolojinin tanımı, ön yargı, uyma ve otoriteye itaat, sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, bilişsel çelişki, toplum yanlısı davranışlar, benlik, temel araştırma yöntemleri.

 

POLS 102 Siyaset Bilimine Giriş 2 (2+0) AKTS 6

Bu derste öğrenci siyasi söylemlerin merkezindeki konuları ve tartışmaları öğrenir.

 

SOC 242 Modern Dünyanın Oluşumu 2 (2+0) AKTS 6

Erken modern dönem gelişmeleri ve fikirlerine dair kısa bir girişten sonra, 18. yüzyıldan itibaren, 19. ve 20. yüzyıllarda, modern dünyanın yaşadığı, Aydınlanma Çağı, Endüstri Devrimi, Fransız Devrimi ve dünya savaşları gibi temel dönemeçleri ve bunların ortaya çıkardığı başlıca kültürel, ekonomik ve siyasi tema ve olayları ele alır.

 

TTAR 201 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu 4 (4+0) AKTS 4

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek; XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak; Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek; Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek; Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak; Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak; Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

 

IR 114 Küreselleşme 2 (2+0) AKTS 4

Derste küreselleşme çerçevesinde dünyadaki ana gelişmeler incelenecektir. Küreselleşme ile politika, küreselleşme ile ekonomi, küreselleşme ile yoksulluk, küreselleşme ile kültür arasındaki ilişkilere, insan göç akışına olduğu kadar küreselleşmenin gelişmesinde teknolojinin oynadığı role özel vurgu yapılacaktır. Bu derste ayrıca küreselleşmenin çevre sorunlarına olan etkisine de bakılacaktır.

 

3.Dönem

 

COME 201 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3 (2+1) AKTS 4

Bilgi Çağı Gereksinimleri, Yazılım ve Çoklu Ortam, İşletim Sistemleri, Bilgisayarın İçindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), Proje hazırlama.

 

HUK 213 Türk Anayasa Hukuku 4 (4+0) AKTS 5

Türk anayasa hukuku kapsamında bireyin ve devletin temel hakları ve yükümlülükleri.

 

STAT 201 Sosyal Bilimler için İstatistik 3 (3+0) AKTS 6

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin, parametrelere ilişkin güven aralıkları.

 

SOC 231 Modernite ve Tüketim Toplumu 2 (2+0) AKTS 4

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

 

IR 261 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 (3+0) AKTS 6

Ders uluslararası ilişkiler kavramlarını /teorilerini bir sonraki seviyeye taşır ve çağlar boyu gelmiş olan realizm (Machiavelli'den Hobbes'a kadar) gibi eski teorilerle birlikte yeni teorileri de içerir.

 

IR 321 Siyasal Düşünceler Tarihi 3 (3+0) AKTS 5

Bu derste siyaset teorisinin gelişimi incelenmektedir. Eski Yunan, Roma ve Ortaçağ Avrupa ve modern Avrupa'nın klasik siyasi düşünürlerinin katkıları analiz edilmektedir. Doğal hukuk, sivil ahlak, Kilise, Devlet ve siyasal düzen gibi konular ele alınmaktadır.

 

4.Dönem

 

ELIT 206 Kültür Kuramları 2 (2+0) AKTS 4

"Kültür" olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar

 

ENG 201 İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4 (4+0) AKTS 4

Öğrencilerin akademik çalışma becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme ve araştırmaya cesaretlendirmek için sınıf içinde sözlü mülakatlar, interaktif ders uygulamaları, makale yazımı, yoğun teknoloji kullanımı ile dinleme etkinlikleri, alıştırmalar ve kelime bilgisini geliştirici çalışmalar yapılır.

 

BA 202 Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri 2 (2+0) AKTS 6

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayaıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.

 

IR 212 Diplomasi Tarihi 3 (3+0) AKTS 5

I. Dünya Savaşı ve takip eden Anlaşmalar dizisi (Versailles, Sèvres ve diğerleri) 90 sene sonra bile dünya ve bölge düzenlerindeki aksaklıkları etkilemeye devam ediyor. İki savaş arası (1919-1939) olarak bilinen dönem, (kırılgan barış dönemi), II. Dünya Savaşı'na giden yol ve Savaş'ın kendisi, bu dersin kapsamına giren zaman dilimini oluşturuyor.

 

IR 232 Uluslararası Hukuk 3 (3+0) AKTS 5

Öğrenciler bu derste uluslararası hukukun nasıl ve neden ortaya çıktığını oluşturulduğunu ve hem devletler hem de uluslararası örgütler tarafından nasıl uygulandığını öğreneceklerdir.

 

IR 244 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 (3+0) AKTS 6

Ders öğrencilere siyasal düşünceler ve çağdaş siyasal ideolojiler hakkında söylemsel bir genel bakış sunarak başlayacak ve derste politikanın– örneğin, eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve sosyal demokrasi gibi - temel kavramlar incelenecektir.

 

 

5.Dönem

 

IE 305 Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2 (2+0) AKTS 4

Kalite kavramının ortaya çıkmasından günümüze ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimi, sistem ve standartları.

 

POLS 306 Politik Sosyoloji 2 (2+0) AKTS 5

Sosyopolitik verileri kuramsal bilgiyle analiz eder ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirir.

 

IR 301 Avrupa Entegrasyonu Politikaları ve Tarihi 3 (3+0) AKTS 5

Karşılaştırmalı bir çerçevede Batı siyasal sistemlerinin analizi ve çalışmasını kapsar. Ders, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika demokrasileri üzerine yoğunlaşır. Bu devletleri etkileyen tarihi olayları, çağdaş konuları ve eğilimleri inceler.

 

IR 335 Türkiye Dış Politikası 3 (3+0) AKTS 6

Bu ders siyasi, diplomatik, sosyo-ekonomik ve uluslararası gelişmeleri ve bunların Türk dış politikası üzerindeki etkilerini tartışacaktır. Bu Türkiye'nin Ortadoğu, Balkanlar'daki komşu ülkeler ve Rusya ile olan ilişkilerini öğrencilere anlatmayı amaçlar. Ayrıca, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'ya yönelik politikalarını incelemektedir.

 

IR 341 Dış Politika Analizi 3 (3+0) AKTS 5

Bu dersin amacı, farklı dış politika teorilerini analiz etmek ve karşılaştırmak, dış politika ile uluslararası politika arasındaki önemli farkları anlamak, farklı seviyelerde analiz yaparak dış politikanın işleyişini kavramaktır.

 

IR 345 İnsan Hakları ve İnsani Güvenlik Rejimleri 3 (3+0) AKTS 5

Ders insan hakları, kaynağı, gelişimi ve uygulaması gibi konular yanında insan güvenliğine tehdit oluşturan küresel ısınma, yiyecek azlığı, göç, silahlı çatışma gibi konuları da içerir.

 

6.Dönem

 

IR 326 Gelişmekte Olan Ülkelerde Politika 2 (2+0) AKTS 5

Bu ders, kalkınmakta olan ülkelerin siyasi ve ekonomik yapılarını inceler.

 

IR 348 Uluslararası Çatışma Çözümü 3 (3+0) AKTS 5

Ders bir çatışmanın ne olduğu, çatışma çözümlemesinin ne olduğu ve teknikleri ve çatışma çözümlemelerine çeşitli örnekler içerir.

 

IR 352 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 (3+0) AKTS 6

Bu ders, dünyanın farklı bölgelerindeki siyasi ve ekonomik kalkınmayı, karşılaştırmalı siyaset metodolojisi kullanarak analiz eder.

 

IR 366 Uluslararası Örgütler 3 (3+0) AKTS 5

Bu ders, uluslararası örgütlerin kuruluşunu, iç dinamiklerini ve ulus-devletlerle karmaşık ilişkilerini analiz eder.

 

IR 372 Uluslararası Politik Ekonomi Rejimleri 3 (3+0) AKTS 5

Küresel Ekonomiyi Yönetmek, Uluslararası Siyasal Ekonomiye Kuramsal Yaklaşımlar, Uluslararası Parasal İlişkiler, Dış Borç ve Finansal Krizler, Küresel Ticari İlişkiler, Bölgeselcilik ve Küresel Ticaret Rejimi, Uluslararası Ekonomi-Politik Gelişmeler gibi konuları ele alınmaktadır.

 

POLS 310 Sivil Toplum Kuruluşları 2 (2+0) AKTS 4

Dersin ilk bölümü sivil toplum kuruluşlarının tanımları, farklılıkları ve sivil toplum örgütlerine farklı kavramsal yaklaşımları ele alır. Dersin ikinci bölümü sivil toplum kuruluşlarının insani yardım, insan hakları ve küresel yardım gibi ulus-ötesi müdahalelerdeki rolünü analiz etmektedir.

 

7.Dönem

 

HUK 423 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 (2+0) AKTS 4

İş hukuku, iş sözleşmesi, sendikalaşma, sosyal güvenlik kavramı.

 

IR 425 Güncel Uluslararası Konular 2 (2+0) AKTS 5

Bu ders günümüz dünyasını ilgilendiren sorunları anlamayı hedefler. Bu sorunlardan bazıları: farklı formlar alan küreselleşme, küresel felaket tehlikesi taşıyan çevresel sorunlar ve silahlanma konuları, bölünme ve birleşme soruları yaratan milliyetçilik gibi sorunlardır.

 

IR 427 Demokrasi Üzerine Seçme Okumalar 2 (2+0) AKTS 5

Bu ders antik Yunan'dan günümüze demokrasinin temel kavramlarını inceler.

 

IR 435 ABD Dış Politikası ve ABD- Türkiye İlişkileri 2 (2+0) AKTS 5

Bu ders, siyaset bilimi ve uluslararası politikanın başlıca teorileri ve kavramları üzerine eleştirel bakış açısı geliştirmeyi ve bunları Amerikan dış politikası analizinde kullanmayı ve Amerikan dış politika yapımında rol oynayan önemli kurumların rolünü (Başkan, Senato, Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları) ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramayı amaçlar.

 

IR 437 Uluslararası İlişkiler Semineri 2 (1+1) AKTS 5

Ders küreselleşme, başarısız devletler, medeniyetler çatışması, liderlik, realizm, liberalizm, uluslararası örgütler gibi konularda tartışma konuları içerir.

 

IR 491 Uluslararası İlişkiler Araştırma Projesi 2 (0+2) AKTS 6

Bu ders hipotezin ve araştırma sorusunun nasıl formüle edildiğiyle ilgilenir. Bu derste incelenen konular arasında açımlama yapmak, akademik etik, referans sitemleri, atıflar ve alıntılar bulunmaktadır.

 

8.Dönem

 

BA 400 Girişimcilik 2 (2+0) AKTS 4

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.

 

IE 400 Proje Yönetimi 2 (2+0) AKTS 4

Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü.

 

IR 408 Dünya Siyaseti ve Ortadoğu 2 (2+0) AKTS 5

Orta Doğu haritasının çizilmesinde Birinci Dünya Savaşı’nın ve 1919 Versay Antlaşması’nın oynadığı rol bir dönüm noktasıdır. Iran-Irak Savaşı (1980-88), I. Körfez –Savaşı (1990-91) ve II. Körfez Savaşı (2003-) ikinci dönüm noktasıdır. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Putin’in iktidara gelmesiyle Rusya’nın ve 9/11 olaylarından sonra ABD’nin bölgede oynadığı rol Orta Doğu’daki bugünkü duruma giden yolu açmıştır. Bu dersde ayrıca bu dönüm noktaları vasıtasıyla Orta Doğu’nun dünü ve bugünü arasında bir köprü kurulması amaçlanmaktadır.

 

IR 428 Uluslararası Güvenlik 2 (2+0) AKTS 5

Uluslararası Güvenlik çalışmalarının tarihçesi, savaşlar, Kitle İmha Silahları, terörizm, Organize Suç vb. belli başlı uluslararası güvenlik problemleri ve çözüm yolları.

 

IR 432 Dünya Politikasında Çevresel Konular 2 (2+0) AKTS 5

Ders siyasi bir ideoloji olarak ekolojizm, küresel ısınma, ozon tabakası, su ve enerji kaynakları gibi problemleri ve sürdürülebilirlik ve tüketim gibi bu çevre problemleri üzerinde etkin olabilecek faktörleri içerir.

 

IR 492 Uluslararası İlişkilerde Bitirme Projeleri 4 (0+2) AKTS 7

Bitirme Projesi, öğrencilere öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri iyi araştırılmış bir akademik çalışma ile ortaya koyma fırsatı sunar. Söz konusu çalışmanın konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir.