Etkili bir finans yönetimi, güçlü bir iktisat, matematiksel modelleme, istatistik ve ekonometri altyapısı gerektirmektedir. Bu nedenledir ki Doğuş Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez bir Ekonomi-Finans bölümü açmış ve hemen arkasından Finansal İktisat Yüksek Lisans programını yürürlüğe koymuştur. Önümüzdeki yıllarda bu formasyona sahip yetişmiş insan gücü ihtiyacı giderek artacaktır.

Finansal İktisat Doktora Programının amacı araştırma yöntemleri ve finansal ekonometriye hâkim, kuramsal literatürü takip edebilen, ulusal ve uluslararası finansal sistemlerdeki gelişmeleri ve reel kesimle finans kesimi arasındaki etkileşimleri analiz edebilen ve yorumlayabilen, reel sektör firmalarının ve her çeşit finansal kuruluşun finansal yönetiminde etkinliği arttırıcı bilimsel çözümler önerebilen nitelikte genç bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Finansal İktisat Doktora Programı eğitim dili Türkçedir. Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa başvurabilirler. Lisans derecesine sahip öğrenciler 45 kredi ve (16 ders) ile doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ise 24 kredi (9 ders) ile doktora tezinden oluşan programı tamamlamak durumundadır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Programı tamamlama süresi ise; tezli yüksek lisans derecesi ile her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Lisans Mezunu
5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Yüksek Lisans
Mezunu
4 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları 

Finansal İktisat Doktora Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak
  - ALES
  - Yüksek Lisans Mezunu: 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  - Lisans Mezunu: 80 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. Mezun olduğu son programındaki (lisans/yüksek lisans) Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, yüksek lisans not ortalamasına % 10 ve mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice