Üniversitemizde 18 yıldır sürdürülmekte olan İşletme Yüksek Lisans Programına 2016 yılı itibariyle İşletme doktora programını da ilave ederek Üniversitemizdeki İşletmecilik eğitiminin ve bu alandaki bilimsel araştırmaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde sosyoekonomik faktörlerin ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile farklılaşan işletmecilik sorunlarını irdeleyebilecek ve bu sorunlara disiplinler arası bakış açısı geliştirerek kalıcı çözümler üretebilecek nitelikli profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Doğuş Üniversitesi İşletme Doktora Programının temel amacı, adaylara bilim felsefesi yaklaşımı ve araştırmacılık nosyonu kazandırarak işletmecilik ile ilgili yönetim ve pazarlama disiplinlerinde teorik ve pratik çalışmalar yapmalarına olanak sağlamaktır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi İşletme Doktora Programı eğitim dili Türkçedir. Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa başvurabilirler. Lisans derecesine sahip öğrenciler 45 kredi ve (16 ders) ile doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ise 24 kredi (9 ders) ile doktora tezinden oluşan programı tamamlamak durumundadır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Programı tamamlama süresi ise; tezli yüksek lisans derecesi ile her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Lisans Mezunu
5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Yüksek Lisans
Mezunu
4 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları 

İşletme Doktora Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak
  - ALES
  - Yüksek Lisans Mezunu: 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  - Lisans Mezunu: 80 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. Mezun olduğu son programındaki (lisans/yüksek lisans) Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, yüksek lisans not ortalamasına % 10 ve mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice