Öğrenciler programdaki tasarım, marka iletişimi ve reklama yönelik seçmeli dersler aracılığıyla da meslekleri ile ilgili diğer alanlarda çalışma yapma olanağı elde ederler. “Grafik Tasarım” eğitimi, iletişimi disiplinler arası bir bakış açısıyla yönetmeyi, alanın yenilikçi ve yaratıcı sürecini ortaya koymayı amaçlar. Böylece öğrencilerin iş alanlarının genişlemesine, yeni kavram ve görsel dil uygulamalarındaki eğilimleri tanıması ve kendi üretimlerine yansıtabilecek bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanır. 

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir. 

Grafik Tasarım tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Grafik Tasarım tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerinin Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Baskıresim, Baskı Sanatları, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film, Canlandırma, Animasyon, Dijital Oyun Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri lisans mezunu olması.
  • Grafik Tasarım Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES Sözel puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Grafik Tasarım Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.
x

Bize Ulaşın

Select a choice