Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, öğrencilere iletişim çalışmalarında disiplinler arası bir yaklaşım geliştirerek, bilimsel çalışma yöntemleri kullanarak olay, olgu ve sorunlara teorik ve analitik bir bakış açısıyla yaklaşarak tartışma ve bunları bilimsel araştırma, çalışma ve yayına dönüştürme yetisini kazandırmaktır. Program iletişimin tüm uzmanlık alanlarına temel olabilecek kuramsal bir altyapı sağlarken aynı zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ve tez çalışmasıyla öğrencilere uzmanlaşma imkânı da vermeyi hedefler.

Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı öğrenciye İngilizce veya Türkçe eğitim dili ve tezli veya tezsiz mezuniyet olanaklarını sunmaktadır. İletişim Bilimleri Tezli/Tezsiz, İngilizce/Türkçe Yüksek Lisans Programı iletişim, kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır. Programda öğrencilerin iletişimin tarihsel perspektifteki konumunu, görsel kültürün toplumsal doku içindeki yerini, medya mesajlarının dilini ve etkisini ve medya, popüler kültür ve toplumsal ilişkiler arasındaki karmaşık ilişkinin yapısını kavramalarına yönelik teorik ve metodolojik bir altyapı sağlanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nın dersleri çağdaş iletişim konularının lisansüstü düzeyde tartışılmasına olanak verecek ve dünya üniversitelerinin yüksek lisans programları ile denklik sorunu yaratmayacak şekilde hazırlanmıştır. İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, dünya üniversiteleriyle işbirliği yaparak ortak programlar açmak, yüksek lisans öğrencilerinin dünyada akredite uzmanlar ve akademisyenler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacındadır. Bu program, uluslararası işbirliği yoluyla kültürlerarası etkileşimin gerçekleşmesine ve iletişim çalışmaları disiplini içinde dünya ve Türk üniversiteleri arasında ortak bir bilinç oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, iletişim çalışmaları disiplininde bilgi birikimine katkı yapacak lisansüstü çalışmalar (tezler) üretilmesini amaçlarken; Tezsiz Yüksek Lisans Programı, akademik çalışmalara devam etmekten çok kendilerini iletişim çalışmalarının belirli bir uzmanlık alanında geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu programda öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra tez çalışması yerine, seçtikleri bir alanda uygulama projesi hazırlayarak mezun olurlar.

Programın Yapısı
Programa kabul edilmiş öğrencinin iletişim bilimleri yüksek lisans diploması alabilmesi için tezli programda 4’ü zorunlu, 4’ü seçmeli olmak üzere toplam 24 kredilik dersi ve tez çalışmasını; tezsiz programda ise 5’i zorunlu, 5’i seçmeli olmak üzere 30 kredilik dersi ve uygulama projesini başarıyla tamamlaması; ve ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Ayrıca lisans eğitimini iletişim alanı dışında yapmış adayların 3 zorunlu dersten oluşan bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamaları gerekir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir: 

  1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
    • ALES : 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
    • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
  2. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
  3. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
  4. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice