Dünya’da ve ülkemizdeki değişimin kaçınılmaz bir sonucu olarak yeni nesil mühendislik ürünleri ve sistemleri çeşitli işlevsellikleri barındıran, akıllı malzemelerden oluşan, yüksek enerji verimliliğine sahip ve çevre ile uyumlu çalışan sistemlerden oluşmaktadır. Bu değişim, evrensel düzeyde yeniliklere ayak uydurabilecek, akademik ve endüstriyel rekabet içerisinde yer alabilecek üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarında çalışabilecek akademisyen ve mühendislere ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Bu bağlamda dünyada olduğu gibi ülkemizde de lisans sonrası eğitim sürecinin devam etmesi gerekliliği önem kazanmıştır. Makine mühendisliği bu değişimin itici gücünü oluşturan, değişimin her sürecinde yer alan ve katkı sunan bir mühendislik dalıdır.

Makine Mühendisliği yüksek lisans programının amacı iki genel başlık altında toplanabilir:

      a. Öğretim Üyesi Adayları Yetiştirmek: Ülkemizde ve dünyada akademik ölçekte başarılı bir geçmişe sahip üniversitelerin doktora programlarına yerleşebilecek, akademik yetkinliğe ve yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmek.

     b.  Sanayi ve Akademi ile bütünleşmiş bir şekilde çalışabilecek mühendis adayları yetiştirmek: Dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, yenilikçi fikirler üretebilen, çalışmakta oldukları kurumların AR-GE faaliyetlerinde, yurt içi ve yurt dışı proje iş birliklerinde başarılı bir şekilde yer alabilecek ve katkı sunabilecek yetkinliğe ve yeterliliğe sahip mühendisler yetiştirmek.,

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

Makine Mühendisliği tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Makine Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Üniversitelerin 4 yıllık Makine Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans mezunu olması.
  • Makine Mühendisliği Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES Sayısal Ağırlık puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.


x

Bize Ulaşın

Select a choice