Programların temel amacı, hukuk kurallarının özünü ve evrimini kavrayarak; küreselleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları tanımlama ve analiz etme yetenekleri gelişmiş hukukçu ve uzmanlar yetiştirmektir. Her iki program kapsamında yapılacak derinlemesine çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin, hukuk disiplininin temelini oluşturan esasa ve usule ilişkin karar, eser ve incelemelerde gerekçe zenginliği sunabilmesi hedeflenmektedir.

Programların önceliği, öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku ve bununla bağlantılı olmak üzere, Sermaye Piyasası Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku, Borçlar Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Modern Sözleşme Tipleri alanlarındaki gelişmeleri izleyebilme; söz konusu dallarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilme; karşılaştığı hukuki sorunları akla ve adalete uygun olarak değerlendirebilme ve çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Böylelikle, hukuk bilimindeki değişiklikleri takip etmenin yanında, bu değişimlere katkı sağlayarak, yarının hukukunu yaratabilecek yetkinlikte hukukçu ve uzmanlar ülkemize kazandırılacaktır. Bu kapsamda, Tezli Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının tamamlanması için yazılması öngörülen tez çalışması, özel hukuk alanındaki bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneğini; Tezsiz Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı dahilinde yazılacak yarıyıl projesi ise program sonunda edinilen bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren; hukukun spesifik alanlarında kazanılan bu yeni yeterlilikleri yansıtan bir çalışma mahiyetinde olacaktır.

Programın Yapısı
Genel uygulamada olduğu gibi, bu program da iki esas tarzda hayata geçirilecektir:

  • Tezli program, 1 zorunlu 6 seçmeli olmak üzere toplam 7 ders / 21 kredi saatlik ders, seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden oluşmaktadır.
  • Tezsiz program, 1 zorunlu 9 seçmeli olmak üzere (Hukuk Fakültesi mezunu olmayan öğrencilerin bilimsel hazırlık niteliğindeki zorunlu dersleri lisans eğitimlerinde almamış olmaları halinde bu dersler zorunlu olmak kaydıyla) toplam 10 dersten / 30 kredi saatlik dersten ve yarıyıl projesinden oluşmaktadır.

Program farklı alanlarda, öğrencimize azami ölçüde seçenek sunmak üzere tasarlanmıştır. Bölüm derslerin tamamı seçmeli olup; özel hukukun klasik dallarına ilişkin güncel gelişme ve sorunları ele almaktadır.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programının asgari 4 azami 6, Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programının asgari 2 azami 3 sömestrde tamamlanması gereklidir. 

Dersler genel olarak hafta içi akşam saatlerinde 19.00 ile 21.50 arasında verilecektir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir: 

  1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
    • ALES : 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
    • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
  2. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
  3. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
  4. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice