SÖZLÜ BİLDİRİ ve POSTER BİLDİRİSİ HAZIRLAMA KURALLARI

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 1. Sözlü bildiri ve poster bildirisi önerileri 21. Ulusal Psikoloji Kongre’sinin web adresine (www.dogus.edu.tr/UPK2022) yüklenecektir. Diğer yollardan (e-posta, posta vb.) iletilen bildiri önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Bildiri gönderimi için son tarih 23.09.2022’dir. Bu tarihten sonra gelen önerilere kongre web sayfası kapalı olacaktır.
 3. Her katılımcı en fazla iki adet çalışma sunabilecektir. İki çalışma sözlü bildiri, poster bildirisi ve panel gruplarının birinde olabileceği gibi, bu grupların birleşimi şeklinde (örneğin bir panel, bir sözlü bildiri) de olabilecektir.
 4. Bildiriler Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Katılımcıların sözlü bildiri ya da poster bildirisi olarak belirttikleri tercihleri açısından son kararı da Bilim Kurulu verecektir.
 5. Bilim Kurulu’nun bildiri önerilerine ilişkin kararı 26.09.2022 tarihinde kongre web adresinden duyurulacaktır.

SÖZLÜ BİLDİRİ VE POSTER BİLDİRİSİ ÖZETİ HAZIRLAMA KOŞULLARI

 1. Sözlü bildiri ve poster bildirisini sisteme yükleme süreci www.dogus.edu.tr/UPK2022 adresindeki yazılım tarafından yönlendirecektir.
 2. Sisteme yüklenecek olan bilgiler açık ve anlaşılır bir dille hazırlanacak, anlatım ve yazım hataları bulunmayacaktır. Özetin içeriği ve özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.
  • Başlık: Araştırma değişkenlerini, araştırma problemini ya da araştırmadaki kritik unsurları içerecektir.
  • Araştırmacı/Araştırmacılar ve Kurumlar: Ad ve soyadı olarak belirtilen adlar sırası içinde yazılacak, araştırmacıların kurumları (örneğin üniversite, iş yeri) ve bulundukları iller belirtilecektir. Bildiriyi sunacak olan araştırmacının adının altı çizilecektir.
  • Bildiriyi sunacak olan araştırmacının iletişim sistemdeki Sunan Yazar Bilgileri sayfasına eksiksiz olarak girilmesi önemlidir. Bildiri özeti ile ilgili yazışmalar, bu sayfadaki bilgiler kullanılarak gerçekleştirilecektir.
  • Metin: Toplam 300 kelimeyi geçmeyecektir. Bu sayıya bildiri baş lığı, araştırmacı/araştırmacıların ad ve soyadı, kurum bilgisi ve anahtar kelimeler dahil edilmeyecektir. Özette tablo, şekil ve benzeri görsellere yer verilmeyecektir. Metin aşağıdaki başlıklar ve açıklamalar doğrultusunda oluşturulacaktır.
   • Giriş ve Amaç: Araştırmada ele alınan problem, amaç ya da araştırma hipotezlerini içerecektir.
   • Yöntem: Katılımcı özellikleri, seçimde kullanılan örnekleme tekniği, araştırma deseni, veri toplama teknikleri, işlem yolu ve kullanılan istatistik analiz tekniklerini içerecektir.
   • Bulgular: Nicel ya da nitel analizlerden elde edilmiş olan bulgular kuralına uygun şekilde aktarılacaktır.
   • Tartışma ve Sonuç: Bulgular ilgili alan yazını bağlamında değerlendirilecek, araştırmanın kısıtları ve geleceğe yönelik öneriler üzerinde durulacaktır.
   • Anahtar Sözcükler: En az üç, en çok beş adet olacaktır.
   • Anahtar sözcüklerin alt kısmına, bildirinin ilgili olduğu psikoloji alanı Adli Psikoloji, Deneysel/Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Sinirbilim ve Nöropsikoloji, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji, Diğer olarak belirtilecektir. “Diğer” seçeneğinin kullanılması durumunda, söz konusu alanın adı yazılacaktır.
 3. Araştırmacı/araştırmacılar tarafından tercih edilen sunum türünü, sistemde, sözlü bildiri ya da poster bildirisi olarak seçecektir.

POSTER YAPILANDIRMA VE SUNUM KOŞULLARI

 • Poster tek parça olarak hazırlanmalıdır.
 • Poster 70 cm eninde ve 90 cm boyunda olmalı; üst, alt, sağ ve sol kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
 • Posterin başlığı 7 ve 15 kelime arasında olmalı, 48 punto büyük harflerle koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Araştırmacı/araştırmacıların ad ve soyadları, kurumları (örneğin üniversite, iş yeri), kurumların bulunduğu iller yukarıdaki “ Özet Hazırlama Kuralları”nın ilgili maddesi uyarınca düzenlenmelidir. K elimelerin ilk harfleri büyük olmalı, koyu ve eğik (italik) harfler kullanılmalıdır.
 • Posteri sunacak olan araştırmacının adının altı çizilmelidir.
 • Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça bölümlerinden oluşan metin iki sütun halinde düzenlenmeli, iki yana yaslandırılmalıdır.
 • Metindeki başlıklar 24 punto koyu harflerle, diğer kısımlar 20 punto koyu olmayan (regular) harflerle yazılmalıdır.
 • Kaynakçadaki kaynaklar 14 punto koyu olmayan harflerle yazılmalıdır.
 • Kaynakçada uygulanan biçem ve sıralamada, kaynaklara metin içinde yapılan atıflarda APA Yazım Kuralları’na uyulmalıdır.
 • Bilgilerin sunumunda görsel malzeme (örneğin grafik, tablo, çizim, resim, fotoğraf) ağırlıkla kullanılmalıdır.
 • Poster; Kongre Düzenleme Kurulunca belirlenen tarih ve zaman aralığında, stant alanında postere ayrılmış olan kısımda sergilenecektir. Posteri sunan araştırmacı belirtilen tarih ve saatler arasında posterinin başında olacak, çalışmayla ilgili bilgi verecek, gelen soruları cevaplayacak ve postere ayrılan sürenin sonunda da posteri kaldıracaktır. Süresi sonunda kaldırılmayan posterler Organizasyon Komitesi tarafından toplatılacaktır.