Intra-institutional

Kurum İçi  (Programlar arası) Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

-

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

--------

1. Başvuru Koşulları

 1. Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır.
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 3. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

**Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenmiş İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puanları gösterir belgeleri olması gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.

2.Genel Koşullar

Doğuş Üniversitesi diploma programlarına yurt içi (Kurumlar İçi Yatay Geçiş) yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Eşdeğerlilik : Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. Aynı ÖSYM yerleştirme puan türüne sahip, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eş değer olarak kabul edilir.
 2. Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki GNO’ sunun 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29); olması gerekir.
 3. Farklı Puan Türündeki Programlara Yatay Geçiş için Ek Koşul: Üniversitemiz bünyesinde aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 4. Kayıt Durumu: Öğrenci, Üniversitede bir önlisan/lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 5. Öğrenim Süresi: Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, Lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz. Önlisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş olmalıdır. önlisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son bir yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.
 6. Yabancı uyruklu öğrenciler için taban puan: Yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş yapabilmeleri için, Üniversiteye kayıt oldukları yıldaki ÖSYS’ye girmiş, geçiş yapmak istedikleri programın puan türünde taban puanı sağlıyor olması gerekir.
 7. İkinci Öğretim Programlarında Yüzdelik Dilim: İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, öğrencinin ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir. 

3. Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 1. Hukuk programı için:  2015-2016 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.  2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 190.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 2. Mimarlık programı için:  2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 3. Mühendislik programı için:  2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 4. İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir.

Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik belgeleri
 

SınavlarKabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
 TOEFL IBT72
 CAEC
 PTE55
 KPDS/ÜDS/YDS 60
 

**Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler,  Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

4. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Online Başvuru Formu.
 2. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli. 
 3. ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge.
 4. İngilizce programlar için: Varsa, ulusal veya uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı kopyası

5. Derslerin İntibak Koşulları

 1. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre belirlenir. İntibak edilen derslere ait notlar transkripte işlenir.
 2. Yükseköğretim Kurumları arasında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler.

6. Yabancı Dille Öğrenim Yapan Programlara Başvuruda, Yabancı Dil Yeterliliği

 1. Aday, DÜİYES veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen aşağıda ismi belirtilen sınavlardan yeteri başarıyı sağladıklarını belgelemek zorundadırlar.
SınavlarKabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
 TOEFL IBT 72
 CAE C
 PTE 55
 KPDS/ÜDS/YDS  60
 

**Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler, Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.