Yurtdışı Yükseköğrenim Kurumlarından Yatay Geçiş

Yurtdışı Yükseköğrenim Kurumlarından Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş


12.08.2020

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

06.07.202007.08.2020 13.08.202014.08.202017.08.202018.08.2020

**2020-2021 öğretim yılında kurum dışından yatay geçiş yapan öğrencilerimize sağlanan indirimler aşağıdaki gibidir.

 1. İç Mimarlık, Mimarlık, Psikoloji (Türkçe-İngilizce), Hukuk Fakültesi için %25
 2. Diğer tüm bölümler için %50‘ dir.  

Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

1. Başvuru Koşulları
 1. Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır. 
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 3. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

**Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.

2. Genel Durumlar

Doğuş Üniversitesi diploma programlarına yurt içi (Kurumlar Arası Yatay Geçiş) yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Tanınırlık : Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir. Yurt dışı üniversitelerden yapılacak başvurularda YÖK tanınırlığı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.
 2. Eşdeğerlik : Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eşdeğer olarak kabul edilir.
 3. Kayıt Durumu : Öğrenci, yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan öğrenciler ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 4. Öğrenim Süresi: Lisans ve Önlisans programında, Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının olması şartı hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmayacak olup, öğrenciler ilk iki yarıyıl ve son iki yarıyıla da başvuru yapılabilecektir.
 5. Genel Not Ortalaması (GNO) : 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin de başvuru yapabilmesine, yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılacaktır.
 6. Tüm Derslerden Başarılı Olma :  Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğrenim kurumundan almış olduğu tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. programda aldığı tüm dersleri, en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı puanı oluşmamış ise, öğrencinin yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
 7. Taban Puan ve Başarı Sırası koşulu : Öğrencilerin yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eşdeğer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir. (ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir) Öğrencilerin ayrıca varsa, ilgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamaları gerekir.
 8. Başarı sıralaması koşulu olan programlar:
  1. Hukuk programı için: 2015-2016 akademik yılı itibariyle herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 190.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
  2. Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
  3. Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

**Dünya Sıralamalarında ilk 500’e Giren Üniversitelerden Yapılan Başvurular: CWTS Leiden, ARWU Shanghai veya URAP tarafından yapılan üniversite sıralamalarına göre ilk 500’de yer alan üniversitelerde kayıtlı öğrencilerden; öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı hariç en az ikinci sınıfı, en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,29) GNO ile ve tüm derslerinden en az geçer not alarak tamamlamış olması şartı ile; “Taban Puan ve Başarı Sırası” koşulu aranmaz.

3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Online Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi:Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi gerekir.
 3. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 4. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 5. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 6. ÖSYS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgilerini ve sıralamaları gösteren sonuç belgesi. Yurt dışındaki üniversiteye kayıt olunan yıla ait kabulde kullanılan ve YÖK tarafından kabul edilen uluslararası belgeler de ek olarak sunulabilir.
  1. SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  2. ACT (Minimum 21 Puan)
  3. Abitur
  4. Fransız Bakaloryası
  5. GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  6. Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
  7. Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  8. İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
 7. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının arkalı önlü kopyası. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası.
 8. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası
 9. Dil yeterlik için: Varsa, kabul edilen Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı kopyası.


  Aday, DÜİYES veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen aşağıda ismi belirtilen sınavlardan yeteri başarıyı sağladıklarını belgelemek zorundadırlar.

   Sınavlar Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
    TOEFL IBT  72
    CAE  C
    PTE  55
    KPDS/ÜDS/YDS   60
 10. Yurt Dışından Dönüş Belgesi: Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.
 11. İşyeri Çalışma Belgesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı diplomat çocukları için durumlarını belirten resmi yazı.

5. Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuruda kullanılmış olan belgelerin ıslak imzalı orijinal nüshaları ve lise diplomasının aslı yok ise onaylı fotokopisi.
 • Vesikalık Fotoğraf ( 2 Adet)

6. Derslerin İntibak Koşulları

 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre belirlenir. İntibak edilen derslere ait notlar transkripte işlenir.

Detaylı bilgilendirme için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim

  **Adaylar, en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır. Belirlenmiş kontenjanlar dahilinde asiller ve yedekler belirlenir.