Etik İlkeler


 1. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 2. Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 3. Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 4. Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 5. Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 6. Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 7. Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 8. Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 9. Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
 10. Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 11. Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkinlik ilkelerinin benimsenmesi,
 12. Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik ve idari liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,
 13. Üniversitede sorumluluk ve yetkilerin akademik özerklik, özgürlük ve iyiniyet çerçevesinde kullanılması.