Çift Anadal / Yan Dal

ÇAP Başvuru ve Kabul Koşulları;

 1. ÇAP başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için tıklayınız.
 2. Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.
 3. Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, GNO'nın en az 2.72 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 4. Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
 5. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda ÇAP yapmak istedikleri taktirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, ilgili kurumların sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
 6. Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 7. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
 8. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili
  fakülteye veya fakültelere gönderilir. ÇAP’a kabul, her iki bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurul veya kurullarının akademik takvimde “Derse Yazılma” tarihinden en geç bir hafta önce aldıkları kararla kesinleşir.
 9. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz.
 10. Aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

 YAN DAL Başvuru ve Kabul Koşulları;

 1. Kontenjanlar, her akademik yıl başında ilgili bölümlerin görüşü alınarak fakülte tarafından akademik yılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir.
 2. Öğrenci, yan dal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3., en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.Başvuru için tıklayınız.
 3. Yan dal programına başvurular; ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.
 4. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
 5. Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yan dal yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
 6. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda yandal yapmak istedikleri taktirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, konuyla ilgili kurumların Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
 7. Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 8. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
 9. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili fakültelere gönderilir ve akademik takvimde ilan edilen “Derse Yazılma” tarihinden en geç bir hafta önce ilgili yönetim kurullarının kararı ile kesinleşir.
 10. Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz.
 11. Aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

ÇAP ve YAN DAL Başvuru, Değerlendirme ve Sonuçların ilanı;

Bu ilandaki şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile en geç başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurabileceklerdir.

İşlemGüz YarıyılıBahar Yarıyılı
BaşlangıçBitişBaşlangıçBitiş

 Başvuru

----

 Değerlendirme

----

 Sonuçların İlanı

--
 Kayıt Tarihleri----

Gerekli Belgeler;

 1. Çift Anadal ve Yan dal yapmak istediği programa ait doldurulmuş ve imzalanmış form.
 2. Not Durum Belgesi
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi (Puan Tablolarını gösteren Belge)