Üniversite Danışma Kurulu Misyonu

Üniversiteler sadece eğitim verdikleri öğrencilerine değil, bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile bulundukları çevreye de kültürel, sanatsal, sosyolojik ve teknolojik değerler katan en önemli kurumlardır. Ülke ekonomisinin vazgeçilemez yapı taşlarından birisini oluşturan üniversiteler, eğitim, bilimsel araştırma, bilginin kullanılmasına dayalı klasik üniversite anlayışının gereklerini sürdürmekle birlikte, bugün dördüncü nesil üniversiteler olarak modern ve küresel yapının gerektirdiği yenilikçilik ve proaktif ekonomik gelişme kavramlarına uygun bir yapılanma kazanmışlardır.

Bu değişimi en iyi bilen ve ülke ekonomisine ürettiği değerlerle katkı sağlamayı sürdüren Doğuş Üniversitesi bulunduğu Dudullu Organize Sanayi Bölgesi konumunu etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı bir misyon olarak belirlemiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek, üniversite-sanayi işbirliği konusunda somut ve etkili adımlar atmak üzere Doğuş Üniversitesi akademisyenleri ile Türkiye’nin sektöründe önde gelen firma ve kurumlarının değerli yöneticilerini bir araya getiren Doğuş Üniversitesi Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Doğuş Üniversitesi Danışma Kurulu’nun amacı, Bölüm ve Programlarında kamu ve özel sektör kuruluşları ile dış paydaşlar arasında karşılıklı, sürdürülebilir bir iş birliği ve katkı sağlamak, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin sektörel birikimlerini arttırmak, iletişimlerini geliştirmek ve tecrübe paylaşımında bulunmaktır. Doğuş Üniversitesi Danışma Kurulu’nun misyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Eğitim, öğretim ve araştırmalarda kalitenin artması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacına yönelik tavsiye kararları almak,
 • Öğrencilerinin istihdamını destekleyecek politikaların geliştirmesine katkı sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve sonuçlarını tavsiye olarak sunmak,
 • Kamu – Üniversite – Sanayi işbirliğinin artırılması ve AR - GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak,
 • Kamu, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarından gelen ve birim Danışma Kurullarında değerlendirilmesi uygun görülen talep ve önerileri değerlendirmek ve sonuçlarını tavsiye olarak sunmak,
 • İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda eğitim, proje, seminer, staj, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak,
 • Kamu ve özel sektörün bilgi birikimini ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla konuk konuşmacı uygulamalarını planlamak,
 • Üniversitenin tanınırlığı ve marka değerinin artırılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Birim danışma kurullarından gelen görüş ve önerileri değerlendirmek,
 • Gerekli görülen durumlarda, çalışmalara yardımcı olmak üzere alt komisyonlar/çalışma grupları kurmak.
 • Yeni bölüm / program açılması konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Ders müfredatlarına ilişkin tavsiye kararları almak,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda birimlerin ihtiyaç duyacağı konularda çeşitli tavsiye kararları almaktır.