Görevli Öğrenci Programı

2004-2005 Akademik Yılından beri, Üniversitemizde "Görevli Öğrenci Programı" uygulanmaktadır. "Görevli Öğrenci Programı", öğrencilerin eğitimleri esnasında Üniversite içindeki çalışma ortamında yer alarak iş deneyimi kazanmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, üniversitenin çeşitli birimlerini daha iyi tanımaları ve belirli bir gelir elde edebilmeleri esasına dayanmakta olup, her yıl Akademik yıl başlarında başvurular için gerekli duyurular, e-posta, sosyal medya ve panolarımız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bu program kapsamında ayda en fazla 60 saat çalışabilmekte ve karşılığında saat başı belirlenen sembolik bir ücret almaktadırlar.

Görevli Öğrenci Sigortaları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Maddesi b) fıkrası gereğince; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Görevli Öğrenci Programının Uygulandığı Birimlerimiz:

  • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
  • Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı
  • Elektronik Haberleşme Laboratuvarı
  • Öğrenci İşleri Müdürlüğü
  • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi