Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

19.08.2019 tarih ve 30863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluşu tamamlanan, “DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, ARAŞTIRMA, İNOVASYON, UYGULAMA VE İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ” aşağıdaki amaçlar doğrultusunda etkinliklerde bulunacaktır:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri çerçevesinde; Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulması, ayrıca Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması ve yurt içi veya yurt dışındaki TTO Merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması,

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler çerçevesinde; ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık oluşturulması ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinlikler düzenlenmesi,

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri çerçevesinde; sanayi ile Üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretilmesi, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme problemlerinin çözümü yönünde projeler yürütülmesinin organize edilmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi,

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri çerçevesinde; fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması,

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri çerçevesinde; Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasına yardımcı olmak, iş geliştirme ve pazarlama gibi destek hizmetlerinin sağlanması, Üniversite çıkışlı firma kurulmasına aracılık etmek üzere çekirdek sermaye temini, kuluçkalık sağlama, iş rehberliği hizmetleri sağlanması, araştırmacılara ve öğrencilere küçük bütçeli proje desteği hizmetlerinin sağlanması, konularındaki çalışmaların, etkinliklerin ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkez, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunacak:

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek.

b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası projeler kazandırmak.

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlamak.

d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlamak ve akademik girişimciliği teşvik etmek.

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

f) Bu faaliyetler kapsamında gerektiğinde bilimsel ve teknolojik altyapıyla teçhiz edilmiş küçük, orta ve büyük ölçekli laboratuvarlar, atölye-işlikler kurmak ve yönetmek.

  Prof. Dr. Tarık BAYKARA
               Müdür