Tarih: 21 Kasım 2019

Altyapı ve Güvenlik Kamera Sistemi Alım İhalesi

DOGUS

ALTYAPI VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Altyapı ve Güvenlik Kamera Sistemi Alım işi  30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

: 2020 / 0005

1-İdarenin

a) Adresi

: Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul- Satın Alma Müdürlüğü

b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@dogus.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi

:https://www.dogus.edu.tr/

2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

:Mal Alımı, Altyapı,Güvenlik Kamerası ve Ekipmanları 25 Kalem 2391 Adet

b)Teslim yeri

: Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi

c) Teslim Tarihi

: Söz konusu malzemeler Sözleşme İmzalandıktan sonra 60 Takvim günü içerisinde ,İdarenin göstermiş olduğu adrese Firmanın görevlendirdiği kişiler tarafından teslim edecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

 

: Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Rektörlük Binası Toplantı Salonu Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL

b) İhale Tarihi ve saati

: 29/11/2019 Cuma - Saat 10:30

c) İhale Usulü

: Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 16.Madde Açık İhale

 

4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Doğuş    Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi.Uzunçayır Sok.No:2 -3.Blok Muhasebe Müdürlüğü 314 No’lu oda  Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için       TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: Teb Beylikdüzü E5 Şube TR63 0003 2000 0000 0068 1683 50 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi Uzunçayır  Sok.No:2 Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese   iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan    istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için  teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici   teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama  hakkı tarafımıza aittir.

15. Diğer Hususlar:

İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ekler:

İdari Şartname için tıklayınız
Teknik Şartname için tıklayınız
Sözleşme Taslağı için tıklayınız

Standart Formlar: 
Banka Referans Mektubu için  tıklayınız
Bilanço Bilgileri Tablosu için tıklayınız
Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız
Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız
Evrak Listesi için tıklayınız
Geçici Teminat Mektubu için  tıklayınız
İş Deneyim Belgesi için tıklayınız
Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız.
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için tıklayınız