Tarih: 06 Ocak 2019

Araç Satış İhalesi

DOGUS

 İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ARAÇ SATIŞ İLANI

Araç Satışı işi 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’ 29. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1 - İdarenin:

  a) Adı                                            :  Doğuş Üniversitesi

  b) Adresi                                      :  Acıbadem Uzunçayır Sok.No:2 Kadıköy/İSTANBUL

  c) Telefon ve Faks Numarası     : 4447997-0216 339 80 36

  ç) Elektronik Posta Adresi         : www.dogus.edu.tr

  d) İlgili Personel                         :  Bahri OLCAY

1.2 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU MALIN

 2.1 - Niteliği, Türü ve Miktarı :   Araç satışı 1 Adet Sedan Kasa Otomobil

 2.2- İhale Tarih ve Saati  : 17.01.2019 Perşembe Saat 13 :30

 2.3- İhale Usulü  : Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 29.Madde Açık Teklif Usulü

 2.4 - Plakası, markası, modeli, cinsi 

S.N

Plaka No

Cinsi

Markası ve tipi

Modeli

Renk

Geçici Teminat Bedeli

1

34 EC 561

Otomobil

Mercedes-Benz S320 CDI L 4 M

2009

Beyaz

10.000,00 TL

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER: Yukarıda özellikleri belirtilen araçların ihalesi, Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL adresinde belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. Teklifler en geç yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar aynı adreste bulunan 1. Blok 1. Kat Satın alma Müdürlüğüne kapalı Zarf Halinde teslim edilecektir.

İhale ile ilgili Şartname ve tüm detaylı bilgilere 444 79 97-1070 numaralı telefondan, Doğuş Üniversitesi’nden bizzat ve Doğuş Üniversitesi web sitesinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

 4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1 İstekli Gerçek Kişi İse:

  a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

  b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

  c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

  ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

  d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

  e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

4.2 - İstekli Tüzel Kişilik İse:

  a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

  b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

  c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak),

  ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

  d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

6 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

7 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Doğuş Üniversitesi serbesttir.

Ekler:

   İhale İlan Metni için tıklayınız. 
   İdari Şartname için tıklayınız. 
   Teknik Şartname için tıklayınız. 

Standart Formlar: 
   Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız.   
   Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız. 
   Birim Fiyat Teklif Mektubu içintıklayınız. 
   Evrak Listesi için tıklayınız.  
   İhale Usul Değişiliği için tıklayınız.