Tarih: 16 Haziran 2021

Erasmus+2021 Proje Dönemi Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları

2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek/staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular 05.07.2021-19.07.2021 tarihleri arasında online yapılacaktır.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Başvurularla ilgili olarak kurumlardan kaynaklı bir gecikme söz konusu olması halinde, öğrencilerimizin 2021-2022 Güz dönemi hareketliliğinin 2021-2022 Bahar dönemine ertelenebileceğini göz önünde tutmaları önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ: 2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihi 01 Eylül 2021’dir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir. Hibeli hareketlilik yapacak katılımcılara hibe ödemeleri, Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında imzalanacak hibe sözleşmesi akabinde yapılacak bütçe aktarımı sonrası yapılabilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a. Lisans/Ön Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3.  Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;

a. Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00,

b. Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması,

4. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması gerekir (bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması program başkanı onayı ve bilgisi dahilinde düzenlenebilir.

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Kimler Başvuru Yapamaz?

İngilizce Hazırlık sınıfında olan ve Uzaktan Öğretim Programları öğrencileri başvuruda bulunamazlar.

Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrenci, tek bir anadaldan başvuru yapabilir.

Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci sadece anadalından başvuru yapabilir.

 

Staj Hareketliliği için:

1. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

2. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 • bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
 • yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
 • gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • araştırma enstitüleri
 • vakıflar
 • okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
 • kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
 • kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 • yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı)

3. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Kısa Süreli Doktora Hareketliliği

Doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)* yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. Kısa Süreli Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün, azami 30 gündür. Sanal bileşenin süresi için uygunluk kriteri bulunmamakla birlikte birleştirilmiş sanal ve fiziksel hareketlilikte öğrenci en 3 AKTS kredi alması gerekmektedir.

*“Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

Online Başvuru* için Gerekli Evraklar:

 

 • Transkript (güncel tarihli, onaylı)
 • Öğrenci belgesi (güncel tarihli, onaylı)

 

*Öğrenci yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sistemine yükleyerek online başvurusunu gerçekleştirebilir.

E-devlet’ten alınan barkodlu belgeler geçerlidir.

Eksik veya yanlış evrak yükleyen öğrencilerin başvuruları geçersiz olup, bu öğrencilere sınava girme hakkı tanınmayacaktır.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek ve staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, tarihi daha sonra Üniversite web sayfasından ve @dogusinternational Instagram hesabından duyurulacak olan İngilizce yazılı ve  sözlü sınavlara katılmak zorundadır.

 

Öğrencilerin sınavdan başarılı sayılması ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmeleri için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir. Sınavı geçme baraj puanı 50’dir (elli).

Seçim Kriterleri

2021 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

(Gerekli belgeler Başvuru sırasında online sisteme yüklenmeli)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan

 

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler fakülte/bölüm bazında sıralanır ve tercih sıraları ile nomine edildikleri üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir

İsteyen öğrenciler maddi destekten (hibe) feragat edebilecektir. Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

Yeni dönem ikili anlaşmaların Haziran 2021 tarihinden itibaren imzalanması beklenmektedir. Mevcut ikili anlaşmalar ise 2022-2023 eğitim yılı başlangıcına kadar geçerlidir. Bu nedenle 2022-2023 eğitim yılını seçecek olan öğrenciler üniversite tercihlerini ikili anlaşmalar imzalandıktan sonra yapabilirler.

Anlaşmalı Kurum Listesi için Tıklayınız


İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

3. Şehit/Gazi çocukları

4. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

 

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 

Seyahat Desteği

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

 

Elde edilen “km” değeri

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 km arası

23

-

100-499 km arası

180

210

500-1.999 km arası

275

320

2.000-2.999 km arası

360

410

3.000-3.999 km arası

530

610

4.000-7.999 km arası

820

-

8.000 km ve üzeri

1.500

-

 

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği

Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

 

Erasmus+ Programı İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

Erasmus+ içerme desteği talepleri Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli  (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).  

Öğrenci seçildikten sonra forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edemez.

 

Kontenjan

Öğrenciler elde edilen toplam puana göre sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilirler. Hibe, kontenjanlar açıklandıktan sonra Erasmus Hareketliliği Komisyonu tarafından Bölüm/ Program bazında tahmini 2 kişi olarak dağıtılacaktır. Bu nedenle, asıl listede yer alan tüm öğrencilerin hibe alıp almayacakları Türkiye Ulusal Ajansı’nın yapacağı hibe tahsisatından sonra kesinlik kazanacaktır. Yedek olan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Erasmus dil sınavından yeterli puanı alan ve kontenjana yerleşen öğrenciler aday öğrenci statüsündedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarları ilan edildikten sonra kontenjanlar ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacak ve duyurulacaktır.


Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilmektedirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarına göre minimum 2 aya kadar hibe alabilmektedirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibesiz olarak devam edebilmektedirler.

2021 Proje Kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

 

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

 

 

600

 

 

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

 

450

 

600

 


Kısa Süreli Doktora Hareketliliği Bireysel Destek Tutarları

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 €

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 50 €

 

Başvurular ile ilgili sorularınız için internationaloffice@dogus.edu.tr adresine email gönderebilirsiniz.