Tarih: 27 Aralık 2021

ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI (2020-1-TR01-KA103-084589 Numaralı Proje)

2020-1-TR01-KA103-084589 Numaralı Erasmus+ projesi kapsamında 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek ve 31.05.2023 tarihine kadar staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler 16.01.2022-30.01.2022 tarihleri arasında online başvuru yapabilir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

1-Öğrencinin Doğuş Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2-Lisans/Ön Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3-Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması gerekir (bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda her bir dönem için 20 AKTS),

4-Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir.

5-Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrenci, tek bir anadaldan başvuru yapabilir. Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci sadece anadalından başvuru yapabilir.

Staj Hareketliliği

1-Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

2-Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 • bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
 • yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
 • gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • araştırma enstitüleri
 • vakıflar
 • okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
 • kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
 • kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 • yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı)

3- Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Yurt dışı zorunlu staj ve mesleki eğitim faaliyetleri, Doğuş Üniversitesi Önlisans-Lisans Uygulamalı Eğitimler Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Başvuru için Gerekli Evraklar

 • Transkript (güncel tarihli, onaylı)
 • Öğrenci belgesi (güncel tarihli, onaylı)

Öğrenci yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak https://apply.dogus.edu.tr/tr_TR/news/new/11-erasmus-bavurusu-yapn  sistemine yükleyerek online başvurusunu gerçekleştirebilir.

E-devlet’ten alınan barkodlu belgeler geçerlidir.

Eksik veya yanlış evrak yükleyen öğrencilerin başvuruları geçersiz olup, bu öğrencilere sınava girme hakkı tanınmayacaktır.

 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek ve staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, tarihi daha sonra Üniversite internet sayfasından ve @dogusinternational Instagram hesabından duyurulacak olan İngilizce yazılı ve sözlü sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin sınavdan başarılı sayılması ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmeleri için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir. Sınavı geçme baraj puanı 50’dir.

Seçim Kriterleri

2020 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

(Gerekli belgeler Başvuru sırasında Erasmus ofisine teslim edilmeli)*

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilirler.

Anlaşmalı Kurum Listesi

https://www.dogus.edu.tr/uluslararasi/erasmus-degisim-programi/anlasmalarimiz

*Engelli öğrencilere yönelik ilave destek ve imkânlara ilişkin bilgiler.

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

Eğitim alanlarda etkin bir şekilde yer alabilmeleri için engelli öğrencilere Erasmus+ proje kapsamında ek hibe verilebilir.

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ek hibe için başvuruda bulanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik dönemine hazırlanırken özel ihtiyaçları ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili duruma ilişkin olarak öngörülen ek masraflar belirtilmelidir.

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği talepleri Erasmus Ofisi’ne rapor ile iletilmeli (örneğin özel ihtiyaç desteği engel durumuna ilişkinse, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).

Kontenjan

Öğrenciler elde edilen toplam puana göre sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilirler.

Hibe, Erasmus Hareketliliği Komisyonu tarafından Bölüm/Program bazında dağıtılacaktır. Öğrenim hareketliliği için 22 kişilik ve staj hareketliliği için 12 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Yedek olan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilmektedirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarına göre minimum 3 aya kadar hibe alabilmektedirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 3 aydan sonra hibesiz olarak devam edebilmektedirler.

2020 Proje Kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.


Resim 1