Tarih: 13 Eylül 2019

Promosyon Malzemesi Alımı İhalesi

DOGUS

PROMOSYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Promosyon Malzemesi Alımı  30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

: 2020 / 0002

1-İdarenin

a) Adresi

: Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul

b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@dogus.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi

:https://www.dogus.edu.tr/

2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: Mal alımı, Promosyon Malzemeleri, 38 Kalem 1.077,250  Adet

b) Teslim yeri

: Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Yerleşkesi -Saymanlık Kadıköy /İstanbul

c) İşin Teslim Tarihi

Söz Konusu malzemeler 12 ay içerisinde, değişik Tarihlerde, farklı adetlerde teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

 

: Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Rektörlük Binası Toplantı Salonu Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL

b) İhaleTarihi ve saati

: 24/09/2019 Salı - Saat 10:30

c) İhale Usulü

: Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 16.Madde Açık İhale

 

4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler
İçeriği idari Şartnamede belirtilmiştir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

a) İsteklilerin, kusurlu ürünleri birebir aynısı ile değiştirebilmek yada arızalı kısmı değiştirmek için yedek parça ve birebir aynı ürünü bulundurması gerekmektedir.     

b) İstekliler,  kusurlu ürünleri 3 iş günü içesinde değiştirmeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir.       

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:                                                  
 a) İstekliler, teklif ettiği ürünlerin marka, modelini belirten yazıyı teklif ekinde sunacaktır.

 b) İstekliler teklif verecekleri kısımlara ait numune sunmak zorundadırlar.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Resmi veya Özel Sektöre tek sözleşme ile yapılan Prosmosyon malzemesi, Reklam, Tanıtım, Afiş Hazırlama, Broşür Vb. Baskı  Hizmet ve Mal Alım işleri benzer iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi.Uzunçayır Sok.No:2 -3.Blok Muhasebe Müdürlüğü 314 No’lu oda  Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için       TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR63 0003 2000 0000 0068 1683 50  No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Satın alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için veya bir kısmı için kısmi teklif verilebilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.                                                                

15. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ekler:

İdari Şartname İçin  Tıklayınız
Teknik Şartname için  Tıklayınız
Sözleşme Tasarısı İçin Tıklayınız

Standart Formlar: 

Banka Referans Mektubu İçin Tıklayınız
Bilanço Bilgileri Tablosu İçin Tıklayınız
Birim Fiyat Teklif Cetveli İçin Tıklayınız
Birim Fiyat Teklif Mektubu İçin Tıklayınız
Evrak Listesi İçin Tıklayınız
Geçici Teminat Mektubu İçin  Tıklayınız
İş Deneyim Belgesi İçin Tıklayınız
Kesin Teminat Mektubu İçin Tıklayınız
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname İçin Tıklayınız