Tarih: 18 Kasım 2021

Televizyon Stüdyosu Kurulum Ekipmanları Alımı İhalesi


DOGUS

TELEVİZYON STÜDYOSU KURULUM EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ         

Televizyon Stüdyosu Kurulum Ekipmanları Alım işi 31347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No

2021 / 0012

1-İdarenin

a) Adresi

Doğuş Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Dudullu yerleşkesi Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No:265 Dudullu Organize San. Sitesi Ümraniye/İSTANBUL  

b) Telefon ve faks numarası 444 7997– 0216 339 80 36

c) Elektronik posta adresi

satinalma@dogus.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi

https://www.dogus.edu.tr/

2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

Mal Alımı, Stüdyo Kurulum Ekipmanları 17 Kalem 26 Adet (Detaylı Bilgi Teknik Şartnamede belirtilmiştir)

b)Teslim yeri

Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi

c) Teslim Tarihi

Söz konusu malzemeler Sözleşme İmzalandıktan sonra 40 Takvim günü içerisinde, İdarenin göstermiş olduğu adrese Firmanın görevlendirdiği kişiler tarafından teslim edecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

 Doğuş Üniversitesi Toplantı Salonu Dudullu OSB Mah.Nato yolu Cad.No:265/1 Ümraniye Dudullu/İSTANBUL 

b) İhaleTarihi ve saati

25/11/2021   Perşembe- Saat 11:30 

c) İhale Usulü

Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliği, 16.Madde Açık İhale

 

4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdare tarafından Benzer İşlere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 İhale katılım bedeli olarak, 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) aşağıdaki hesaba ödenerek, ödeme dekontu paylaşıldığı takdirde ihale dokümanları mail ortamında gönderilecektir.  TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: Teb Beylikdüzü E5 Şube TR63 0003 2000 0000 0068 1683 50 No’lu Hesaba Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Satınalma Müdürlüğü   Dudullu kampüsü Dudullu OSB Mah.Nato yolu Cad .No:265/1 Dudullu Organize San. Sitesi  Ümraniye /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan    istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici   teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi,       resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama              hakkı tarafımıza aittir.
15. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

EKLER

FORMLAR