Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

02.09.2019 tarih ve 30876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluşu tamamlanan, Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı kadın çalışmaları alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak; eğitim çalışmalarında bulunmak; projeler geliştirmektir. Üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde, idari ve akademik personele ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının kazandırılması, cinsel taciz ve saldırı konularında müsamaha gösterilmeyeceğine ilişkin stratejik planlar ve politika belgeleri hazırlanması ve bu bağlamda stratejiler geliştirerek faaliyette bulunmak da merkezimizin amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda merkezimiz aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirecektir:

 1. Cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan kadının; mikro ve makro düzeyde sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik her alanda hayata katkıda bulunabilen verimli ve üretken bir birey olarak toplum içerisinde yer almasını destekleyici ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.
 2. Kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.
 3. Cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.
 4. Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.
 5. Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırmalar ve uygulamalar yapmak.
 6. Yurt dışındaki benzer kurumlarla işbirliği yapmak ve öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak.
 7. Kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşların çalışmalarına katılmak.
 8. Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.
 9. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konularında kitaplık ve arşiv oluşturmak.
 10. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve teşvik etmek.
 11. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

Dr. Öğr. Üyesi Roza SÜLEYMANOĞLU DİNÇER
Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü