Tarih: 04 Temmuz 2019

SSD Disk Alımı İhalesi

Doğuş Logo

SSD DİSK SATIN ALINACAKTIR

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

SSD Disk Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 İhale kayıt numarası

 : 2019 / 0005

 1-İdarenin

 a) Adresi

 : Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /  İstanbul

 b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36

 c) Elektronik posta   adresi

 : satinalma@dogus.edu.tr

 ç) İhale Dokümanın   görülebileceği web   adresi

 :https://www.dogus.edu.tr/

 2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin

 a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

 : Mal Alımı, Donanım ,SSD Disk 470 Adet

 b)Teslim yeri

 : Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul

 c) Teslim Tarihi 

 : Söz konusu malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.

 3-İhalenin

 a) Yapılacağı yer

 

: Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Rektörlük Binası Toplantı Salonu Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL

 b) İhaleTarihi ve saati

 : 17/07/2019 Çarşamba- Saat 10:30

 c) İhale Usulü

 : Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, Açık İhale 16.Madde

 

1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

1.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi.Uzunçayır Sok.No:2 -3.Blok Muhasebe Müdürlüğü 314 No’lu oda  Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR69 0003 2000 0000 0016 8903 56 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

15. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en  avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale usul değişikliği için tıklayınız.

Ekler:

   İdari Şartname için tıklayınız
   
Teknik Şartname için tıklayınız
   Sözleşme için tıklayınız
   İhale İlan Metni için tıklayınız


Standart Formlar: 

   Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız
   Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız
   Banka Referans Mektubu için tıklayınız
   İş Deneyim Belgesi için tıklayınız. 
   Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız
   Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız
   Bilanço Bilgileri Tablosu için  tıklayınız
   Taahütname için tıklayınız
   Evrak Listesi için tıklayınız