kvk

Kişisel Verilerin Korunması

Özel Yetenek Sınavı ile İlgili Kişi Aydınlatma Metni

Toplanan kişisel verileriniz (Ad / Soyad, Cep Telefon Numaranız, E-posta Adresi, Şifre Bilgisi, Kimlik Bilgileri, Ses, Görüntü ve Biyometrik Veri) Doğuş Üniversitesi tarafından girmek istediğiniz sınava ilişkin başvuru yapabilmeniz, sınavın yapılış usulüne uygun olarak girebilmeniz, sınav sonuçlarının açıklanması kapsamında gerekli iletişimin sağlanması amacıyla yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 5/1- ‘’Açık rızanın alınması’’, 5/2- a)“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) ‘’ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, d)’’ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerine dayanılarak işlenecektir ve ‘’Açık rıza vermeniz’’ halinde kullanılır.

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin ve tarafınıza ticari ileti gönderilebilmesi amaçları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortaklarımız dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Sınavlar online ve/veya yüzyüze yürütülecek olup;

Sınavların yüzyüze yürütülmesi halinde herhangi bir ses, görüntü kaydı alınmamaktadır. Ancak Online sınav sürecinde ise kullanmakta olduğumuz serverları yurtdışında bulunan Microsoft Teams sistemi üzerinden sınav süreci çevrimiçi (online) olarak yürütülecek olup, Microsoft Teams sistemi ile kayıt altına alınan sınavlar saklama amacıyla depolanacağından işlemeye konu kişisel verileriniz açık rızanız olması halinde Kanun’un 9/1. Maddesi kapsamında yurt dışı sunucularına aktarılacaktır.

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.

Kişisel verileriniz "Özel Yetenek Başvuru Formu" doldurulması, Microsoft Teams platformuna çevrimiçi (online) olarak katılım sağlamanız ve online sınavın kayıt altına alınması gibi otomatik olan ya da olmayan araçlarla toplanacaktır.

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Bilgilendirme Yazısı‘ nda bulunan bilgi notumuza göz atabilirsiniz ve kvkk@dogus.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Özel Yetenek Sınavı ile İlgili Kişi Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “ KVK Kanunu ” olarak ifade edilecektir) kapsamında Doğuş Üniversitesi (bundan böyle “ ÜNİVERSİTE ” olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

Üniversite tarafından ’’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Özel Yetenek Sınavı Aydınlatma Metni’’ ile bilgilendirildim.

  • Tercih yapabilmem ve tanıtım yapılabilmesi amacıyla tarafıma telefon, SMS ve e-posta vb. iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapılabilmesine;         

                                             Açık rıza veriyorum.                        Açık rıza vermiyorum.

  • Kurumunuzca uzaktan erişim sağlanması suretiyle çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan sınav sürecine sunucuları yurtdışında bulunan Microsoft Teams sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacak olması nedeniyle, bu sınava aday öğrenci olarak katılmam sırasında erişilebilir olduğu ölçüde adım, soyadım ile görsel ve işitsel kayıtlarımın yurtdışında bulunan Microsoft Teams sunucularına aktarılmasına ve burada depolanmasına;

                                             Açık rıza veriyorum.                        Açık rıza vermiyorum.

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.

İlgili Kişi / 18 yaşını doldurmamış kişiler için yasal temsilci tarafından doldurulacaktır.

Adı Soyadı

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

Not: Yasal temsilci olunduğu gösterir belge sunulması gerekmektedir.