Giden Personel

Personel Hareketliliği faaliyeti iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir: 

 1. Personel Ders Verme Hareketliliği – Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
 2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği – Staff Mobility for Staff Training (STT)

Personel Ders Verme Hareketliliği 

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen; büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir; ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.  

Değerlendirme ve Seçim Sürecine İlişkin Temel İlkeler

“Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Avrupa Komisyonu ve Merkez’in belirlediği kurallar ve öncelikler çerçevesinde, yükseköğretim kurumunca belirlenecek ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Yükseköğretim kurumu, hareketlilikten faydalanacak personelin seçiminin tarafsız bir şekilde yapılmasını, şeffaflık ve adaletin gözetilmesini sağlamakla ve gerektiğinde seçim sürecine ait her türlü belgeyi sunabilecek şekilde belgelendirme yapmakla yükümlüdür.”

Uygunluk Değerlendirmesi

 • Hareketliliğe dahil olacak ülkenin program ülkesi olması gerekir.
 • Hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin, başvuru sırasında el kitabında asgari şartların dikkate alınması suretiyle hazırlanan bir öğretim/eğitim programı sunmuş olması gerekmektedir (teaching/training plan).
 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 • Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

 

Değerlendirme kriterleri her başvuru sürecinde ilan edilmektedir. 

Erasmus Ders Verme Hareketliliği için Gerekenler

 • Ders verme hareketliliğini gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında ikili anlaşma,
 • Misafir olunacak kurumdan alınmış Davet Mektubu
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen (imzalı ve mühürlü) ve en az 8 ders saatini içeren bir öğretim planı,
 • Ders Verme Hareketliliği Başvuru Belgesi çıktısı
 • TEB vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (Herhangi bir TEB şubesi olabilir)

 

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için Gerekenler

 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen (imzalı ve mühürlü) ve 5 iş günü için en az 8 saatlik programın yer aldığı bir iş planı,
 • Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu,
 • TEB vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (Herhangi bir TEB şubesi olabilir)
 •  

Hareketliliğe Başlamadan Evvel Uluslararası İlişkiler Ofisine Teslim Edilecek Belgeler

 1. Erasmus+ HE Staff Mobility Teaching / Training Agreement,
 2. Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Vizenizi aldıktan sonra ekte hibe sözleşmenizi 2 nüsha olarak imzalayıp Ofise teslim etmeniz gerekmektedir. Hali hazırda vizesi olanların ise Hareketliliğe başlamadan 15 gün önce sözleşmelerini Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. TEB vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (Herhangi bir TEB şubesi olabilir)
 4. Pasaportun vizeli sayfa fotokopisi

 

Hareketlilikten Dönüldüğünde Uluslararası İlişkiler Ofisine Teslim Edilecek Belgeler

 1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge)
 2. Başvuru sırasında teslim edilen Teaching / Training planlarının aslı
 3. Pasaport giriş-çıkış fotokopisi
 4. Nihai Rapor Formu

Hibelerle İlgili Bilgiler

Genel Bilgiler

 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde, yapılır.
 • Erasmus hibesinin %80’i gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının bidirdiği Euro hesabına yatırılır.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Dileyen personel Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmaktadır.

 

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20  

100-499 KM arası

180

500-1.999 KM arası

275

2.000-2.999 KM arası

360

3.000-3.999 KM arası

530

4.000-7.999 KM arası

820

8.000 KM ve üzeri

1.500

Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibeleri 2020-21 Dönemi

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)**

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

** 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15'inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70'i gündelik olarak esas alınmalıdır.

 

Hibe Ödenmesi için Gerekli Şartlar

 • Faaliyetin gerçekleşmediği ya da öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında akademik yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği ve/veya idari ve teknik personelin en az 8 saat faaliyette bulunduğu açıkça görünmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Personel hareketliliğinden faydalanacak personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacak toplam hibe miktarı, taraflarca onaylanmış öğretim programı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir.
 • Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin en çok %80’i oranında olabilir. Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılır.
 • Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen Karşı taraf onaylı öğretim/eğitim programı, Katılım sertifikası ve seyahat tarihlerini gösterir belgeler (pasaport giriş-çıkış fotokopisi) değerlendirilerek ikinci ödeme yapılır.
 • İkinci ödemenin yapılabilmesi için personelin Faaliyet Nihai Raporunun tamamlanması ön şarttır.